Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ(English Reading skill exercises ) คลิ๊ ...
เล่มที่3 เรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ (Topic and Main Idea). เล่มที่4 เรื่องการอ่าน ข่าว ... เป็นแบบฝึกทักษะเล่มที่1 เรื่องการอ่านเพื่อเดาความหมายจากบริบท (Context Clue ).
File link: http://www.chiangkham.ac.th/webck/images/DOC/k1.pdf
99%
View Online - แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ(English Reading skill exercises ) คลิ๊ ...
ดาวน์โหลดแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ ชั้น ม.2
คาชี้แจง. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับ นักเรียน. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ มีทั้งหมดจานวน ๗ เล่ม ดังนี้. แบบฝึกเล่มที่๑ ...
File link: http://www.kroobannok.com/news_file/p39993150822.pdf
99%
View Online - ดาวน์โหลดแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ ชั้น ม.2
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษา ... - โรงเรียนพิมายวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. โรงเรียนพิมายวิทยา อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ.
File link: http://www.pm.ac.th/files/11111023234227307/files/jarinee3.pdf
99%
View Online - แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษา ... - โรงเรียนพิมายวิทยา
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์. สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓. ชุดที่ ๙. การคิดวิเคราะห์ บทความ. โดย. นางนันท์นภัส พิมพะนิตย์. ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการ.
File link: http://www.kalasinpit.ac.th/vichakarn/nannaphat/test_nannaphat.pdf
99%
View Online - แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ชุดฝกทักษะการอานจับใจความ ... เฉลยและแนวคําตอบ แบบทดสอบและแบบฝก ๓๕ ... ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันมาพิจารณารวมกันจึงจะคนพบใจความสําคัญที่สุดของ.
File link: http://www.chs.ac.th/web/siriwan/siriwan.pdf
99%
View Online - ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ - โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์ ...
30 เม.ย. 2013 ... แบบฝึกการอ่านจับใจความเล่มนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ. ฝึกทักษะการอ่านจับใจ ความของนักเรียนไปสู่การคิดวิเคราะห์ โดยให้สอดคล้องกับ.
File link: http://www.bannongmaetaen...675_1_20130430-151709.pdf
99%
View Online - แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ - โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์ ...
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้แบบฝึกพัฒนา
งานวิจัยในชั้นเรียน. เรื่อง. การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ. นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่๑/๗. ผู้วิจัย. นางสาวศุภิสรา ประเสริฐ. ตําแหน่ง ครู. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา ไทย.
File link: http://203.114.120.251/web/vichakan/wijai/wijai-sample.pdf
99%
View Online - งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้แบบฝึกพัฒนา
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านจับใจความ ชั้
แบบฝึกเสริมทักษะ. เรื่อง. การอ่านจับใจความ. ชั้นประถมศึกษาปีที่6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. ผู้จัดทา. นางอรจิราส์ คมนาคม. ครูวิทยฐานะครูชานาญการ. โรงเรียนบ้านสะเดา ใหญ่.
File link: http://www.kroobannok.com/news_file/p48545670053.pdf
99%
View Online - แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านจับใจความ ชั้
การอ่าน เล่ม6 - นครสวรรค์ เขต 2
กับการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 แผน 30 แบบฝึก. แนวทางการใช้นวัตกรรม. แนวทางการนำนวัตกรรมไปใช้ ...
File link: http://www.nsw2.obec.go.th/ld-nsw2/data02/data02-3/data02-3-6.pdf
99%
View Online - การอ่าน เล่ม6 - นครสวรรค์ เขต 2
แบบฝึกที่ ๕ การอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน
ก F ก ก F ก F F F . ก F F F F F F F . กก F. ก ก ก F ก. ก 1 ก F ก ก 6. 1 ก F. 2 ก F. 3 ก F ก F. 4 ก F ก. 5 ก F ก. 6 ก F ก. ก ก ก F 6 F ก F. ก ก ก ก F F F F F F ก ก.
File link: http://61.19.246.216/~khpracha/data1/B1.pdf
99%
View Online - แบบฝึกที่ ๕ การอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน