Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play เรื่องระบบสุริยะ ป 4 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   เรื่องระบบสุริยะ ป 4

Click
หนวยกū4;รเรียนรูที่ 1. เรื่องระบบสุริยะและũ4;ลังงū4;นแสง. ŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปᢳ4;ที่ 4. เวลū4; 28 ŧ4;ั่วโมง. มū4;ตรฐū4;นกū4;รเรียนรูŧ4;วงŧ4;ั้น ว 5.1, ว 7.1, ว 8.1. ผลกū4;รเรียนรูที่คū44;หวัง. 1.
File link: http://www.esaat.net/dlf/...cienceSchedule_grade4.pdf
99%
View Online - Click
บทเรียนแสวงรู้ เรื่อง ระบบสุริยะ - FlipBookSoft
ŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 4. Page 2. บทน ū4;. บทเรียนกū4;รแสวงรู้บนเว็บ เรื่อง ระบบสุริยะ นี้ มุ่งเน้น ให้. ผู้เรียน ไŨ4;้ทรū4;บถึงควū4;มหมū4;ย องค์ประกอบของระบบสุริยะ. ลักษณะของŨ4;วงอū4;ทิตย์ ...
File link: http://www.flipbooksoft.c...520f10b70319c6d215/_3.pdf
99%
View Online - บทเรียนแสวงรู้ เรื่อง ระบบสุริยะ - FlipBookSoft
Ũ44;วน์โหลŨ4;ไฟล์แนบ - Ū4;ูนย์จัŨ4;กū4;รควū4;มรู้ สũ4;ทใบรใ1
หนังสืออิเล็กทรอนิกสประกอบกū4;รเรียน เรื่อง ระบบสุริยะและũ4;ลังงū4;นแสง. ŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ป ᢳ4;ที่4. ผูŪ4;ึกษū4; นū4;งทัŪ4;นีย หวū4;ยฤทธิ์. สถū4;นที่Ū4;ึกษū4; โรงเรียนอนุบū4;ลหวยรū44; ...
File link: http://kmbr1.nitesbr1.org/research/1328084916_abstract.pdf
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ - ศูนย์จัดการความรู้ สพทใบรใ1
เรือง 2013 ระบบสุริยะวิŧ4;้ํŨ4; อวสū4;ขโลก ? - Ū4;ูนย์ควū4;มรู้กลū4;ง
ควū4;มป็บป๋วบของ ระบบสุริยะจักรวū4;ลท็จะส่งผลกระทบกระเทือบต่อโลกโŨ4;ยตรง. และทีงū4;น สัมมนū4;เŧ4;ิงวิŧ44;กū4;รเรือง"เจū4;ะลึกภัยũ4;ีถ้ํ...ũ4;ลิกวิกฤติให้เป็นทū4;งรอŨ4;". เขū4;บอกว่ū4; ...
File link: http://kmcenter.rid.go.th/kmc13/km/send/2013.pdf
99%
View Online - เรือง 2013 ระบบสุริยะวิช้ํด อวสาขโลก ? - ศูนย์ความรู้กลาง
6. เรื่องระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 4 - ภū4;ค วิŧ44; ...
6.กū4;รสร้ū4;งŧ4;ุŨ4;กū4;รเรียนแบบŪ4;ูนย์กū4;รเรียนรู้วิทยū444;สตร์ เรื่องระบบสุริยะ สํū4;หรับนักเรียนŧ4;ั้น. ประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 4. โŨ4;ย. นū4;งสū4;วŧ4;ณิŨ44; ทัŪ4;นิยม. นū4;งสū4;วปวีณū4; ธรรมรส. นū4;งสū4;วŪ4;ิรินภū4; Ū4;ร  ...
File link:
99%
View Online - 6. เรื่องระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ภาค วิชา ...
ใบควū4;มรู้เรื่องŨ44;วเครū4;ะห์น้อย Ũ44;วเครū4;ะห์น้อย
ระบบสุริยะ. ใŧ4;้ประกอบกū4;รเรียนเรื่องระบบสุริยะ. คุณครูนิตยū4; อรรคษร. โรงเรียนสนū4;มบิน จังหวัŨ4;ขอนแก่น .... 165 ปีของโลก มีวงแหวนล้อมรอบ 4 วง ที่บū4;งมū4;กประกอบŨ4;้วยผงฝุ่น.
File link: http://images.nittaya97.m...nal:34%26nmid%3D525745892
99%
View Online - ใบความรู้เรื่องดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์น้อย
Ũ44;วน์โหลŨ4;ไฟล์ที่นี่ครับ - ครูบ้ū4;นนอกŨ4;อทคอม
บทเรียนสํū4;เร็จรูปเรื่องเอกภũ4; เลม 1 ระบบสุริยะ จัŨ4;ทํū4;ขึ้นŨ4;วยวัตถุประสงคเũ4;ื่อ. ใŧ4;แก ปญหū4;นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทū4;งกū4;รเรียนไมผū4;นเกณฑกū4;รประเมิน เรื่องระบบสุริยะ. หนวยกū4;รเรียนรูที่ 5 เอกภũ4; .... กรอบที่ 4 Ũ44;วเครū4;ะห .
File link: http://www.kroobannok.com/news_file/p71254201412.pdf
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ - ครูบ้านนอกดอทคอม
บทที่4 ผลกū4;รวิเครū4;ะหขอมูล
กū4;รũ4;ัฒนū4;หนังสือกū4;รตูน เรื่อง ระบบสุริยะจักรวū4;ล สํū4;หรับนักเรียนŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;. ปᢳ4;ที่4 นี้ คณะผูŪ4;ึกษū4;คนควū4;ไŨ4;Ũ4;ํū4;เนินกū4;รตū4;มลักษณะของกระบวนกū4;รวิจัยและũ4;ัฒนū4;.
File link: http://www.edu.nu.ac.th/s...pload/5130710100250is.pdf
99%
View Online - บทที่4 ผลการวิเคราะหขอมูล
สวนประกอบของŧ4;ุŨ4;กū4;รสอน
คูมือกū4;รใŧ4;ŧ4;ุŨ4;กū4;รสอน เรื่องระบบสุริยะจักรวū4;ล. 6. สวนประกอบของŧ4;ุŨ4;กū4;ร ... 4. ในแต ละซองเอกสū4;รจะประกอบไปŨ4;วย บัตรคํū4;สั่ง บัตรเนื้อหū4; บัตรกิจกรรม และบัตรเฉลย. 5. แผนกū4;รสอน. 6. .... ŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปᢳ4;ที่2 กลุมสū4;ระกū4;รเรียนรูวิทยū444;สตร. สū4;ระสํū4;คั ญ.
File link: http://www.cyvts.su.ac.th/468201-HandBook.pdf
99%
View Online - สวนประกอบของชุดการสอน