Android app on Google PlayAndroid app on Google Play เฉลยข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ Onet 53 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   เฉลยข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ Onet 53

เฉลย O-Net 48 วิทยาศาสตร์.pdf - ติวฟรี.คอม
เฉลยขอสอบ O– Net. วิชาวิทยาศาสตร กุมภาพันธ2549. วิชาเคมี. 26. เฉลยขอ 2. ..... 770 m. ∴ ปลาอยูหางจากเรือ 770 เมตร. ขอ 53. ตอบ ตัวเลือก 3. จากโจทย.
File link: http://www.tewfree.com/wp...8%25A3%25E0%25B9%258C.pdf
99%
View Online - เฉลย O-Net 48 วิทยาศาสตร์.pdf - ติวฟรี.คอม
เฉลยข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 05 Onet 52
เฉลยข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 05 Onet 52. 1. 3 2. 1 3. 1 4. 4 5. ... 3 53. 2 54. 2 55. 1 56. 3 57. 2 58. 1 59. 4 60. 4. 61. 1 62. 2 63. 4 64. 3 65. 3 66. 1 67. 1 68.
File link: http://www.tewfree.com/wp...8%25A3%25E0%25B9%258C.pdf
99%
View Online - เฉลยข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 05 Onet 52
จ านวนข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ PRE O-NET จ าแนกตามสาร
จ านวนข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ PRE O-NET จ าแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ..... 53. ข้อ. การจัดอิเล็กตรอน. จ านวนนิวตรอน. 1. 2 , 8 , 18 , 29. 75. 2. 2 , 8 , 18 , 18 , 8.
File link: http://www.chs.ac.th/preonet56/pm61.pdf
99%
View Online - จ านวนข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ PRE O-NET จ าแนกตามสาร
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 ก
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร ... ขอสอบมี2 สวน จํานวน 86 ขอ : คะแนนเต็ม 80 คะแนน ..... 86. 0. 14. น้ํามันไก. 23. 24. 53. ไขมันวัว. 48. 2. 50. ขอใดสรุปไดถูกตอง. 1.
File link: http://www.niets.or.th/up...2a41d5905194b2213fd74.pdf
99%
View Online - รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 ก
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบจะมี2 ส่วน ส่วนแรก ระบาย 1 ค าตอบ จานวน 80 ข้อ (ข้อ1-80) ข้อละ 1 คะแนน ... ปิยะวัฒน์วิรัชวัฒนกุล (พี่ฟาร์ม) วิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1. หน้า 5. O-NET'53  ...
File link: http://www.247friend.net/mamalive/file/O-net-Science.pdf
99%
View Online - รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์
สังคม
รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร. หนา 2 ... ตอนที่1 สังคมศึกษาฯ : จํานวน 50 ขอ (รวม 50 คะแนน) .... คณะกรรมการชุดใดมีหนาที่โดยตรงในการตรวจสอบมิใหเกิดกรณีพิพาท ...... จากขอมูล ถาวันนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ย 19oC มีฝนตกประมาณ 53% ของพื้นที่ และวัด.
File link: http://www.kruarare.com/Scripts/a92.pdf
99%
View Online - สังคม