Android app on Google PlayAndroid app on Google Play เงินพสรสาธารณสุขปัตตานี pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   เงินพสรสาธารณสุขปัตตานี

Downolad - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข. 1.แผนงาน ... เงินประจําตําแหน่งของสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วย .... โครงสรางแผนงาน/ผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
File link: http://dmhost5.psu.ac.th/...ting/inc2557/no2_2557.pdf
99%
View Online - Downolad - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บัญชีรายชื่อ - ่www.lpdi.go.th
๕ นาง สมหมาย วงศ์คุณานุสรณ์ นักบริหารงานสาธารณสุข. อบต. บ้านเก่า ... ๑๔ นาง จา ลักษณ์ ดิษฐประยูร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต. รูสะมิแล ปัตตานี. ปัตตานี. 5940103 ...
File link: http://www.lpdi.go.th/myFile/file2_04072014_9.49.14.pdf
99%
View Online - บัญชีรายชื่อ - ่www.lpdi.go.th
4 .งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. .... (3) เงิน พ.ส.ร. 25,800 บาท. (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ. 14,922,000 บาท ..... (3) ค่าตอบแทนกําลังคน ด้านสาธารณสุข ..... 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล).
File link: http://www.bb.go.th/budge...RAL/DATA0000/00000551.PDF
99%
View Online - 4 .งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จําแนกตามแผนงาน
Page 1 Page 2 เรือง , _` ศณะกรรมการพจารณาบําเหน็จความชอป ค่าทตเเ ...
สําบักงานปลัดสําบักบายกรัฐมนตรี. ทําเบียบรัฐบาล กทม. ๑๑๓๐๐. ใช้ํส์์ พฤษภาคม ๒๕๕๔. การเบิกจ่ายเงิน พ.ส.ร. ตามระเบียบ บ.ท.ช. เรียบ บายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบราธิวาส.
File link: http://www.narathiwatloca...68f10addc5c8255e1afab.pdf
99%
View Online - Page 1 Page 2 เรือง , _` ศณะกรรมการพจารณาบําเหน็จความชอป ค่าทตเเ ...
๕. มติคณะรัฐมนตรีวันที่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ - สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
30 ก.ย. 2011 ... การให้ความช่วยเหลือภาคใต้ชายแดน ๓ จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ของ ..... จ่ายเงิน สวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) .... กระทรวง สาธารณสุขในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคล ..... ๖ เดือน ให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ๑ ชั้นหรือขั้น ตามที่กอ.
File link: http://www.cabinet.thaigov.go.th/acrobat/Special_consideration.pdf
99%
View Online - ๕. มติคณะรัฐมนตรีวันที่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ - สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ค ส ช. - กระทรวงสาธารณสุข
23 มิ.ย. 2014 ... :รพ บ้าน พ้ว สรพ ส วัคซน ห่งชาติ. กรมการ พทย์ ..... จานวนเงินที่ภาครัฐให้การสนับสนุน วิธี การจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาล และชุดสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน.
File link: http://www.moph.go.th/moph2/userfiles/detail-1.pdf
99%
View Online - ค ส ช. - กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารทัวไป - อบจ.ปัตตานี
ตังจ่ายรวมทังสิน. 30,500 บาท. (15) เงินเพิมสําหรับสู้รบ (พ.ส.ร.) ตังจ่ายรวมทังสิน. 434,000 ... สาธารณสุข. สํานักปลัดฯ. - โครงการสนับสนุนการรักษาสุขภาพ. เชิงรุกให้กับ อ สม.
File link: http://www.pattanipao.go.th/documents/16/1400656824_1708.pdf
99%
View Online - งานบริหารทัวไป - อบจ.ปัตตานี
ประกันสังคม สรางสรรคหลักประกันชีวิต - สำนักงานประกันสังคม
3 ก.ย. 2013 ... นราธิวาส และโรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานี. กำรมอบทุนกำรศึกษำแพทย์เฉพำะทำง ... ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุขจะรู้เรื่องโรงพยาบาล. เป็นอย่างดี ... พ.ม. ใช้เงิน งบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีอากรของคนทุกกลุ่ม แต่เงินกองทุนประกันสังคม.
File link: http://www.sso.go.th/wpr/...ournal-SSO-Vol-9-2556.pdf
99%
View Online - ประกันสังคม สรางสรรคหลักประกันชีวิต - สำนักงานประกันสังคม
(พ.ส.ร.) ใน ย่าน อันตราย - กรมบัญชีกลาง
เรือง ซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ในย่าน อันตราย. เรือน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบตี เลขาธีการ ผู้อํานวยการ ผู้  ...
File link: http://www.alro.go.th/alro/ess/upload/32/pf32_4910_1.pdf
99%
View Online - (พ.ส.ร.) ใน ย่าน อันตราย - กรมบัญชีกลาง
กพ.กปช.จต. - กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ” ใช้ค าย่อว่า “พ.ส.ร.” หรือเป็นเงินตอบแทน เรียกว่า ...... ๒.๒๒ สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปัตตานี ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๔ ถนนเพชรเกษม ..... ทางราชการอื่น หรือโรงพยาบาลเอกชนซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดตั้ง ...
File link: http://www.ctbdc.navy.mi.th/km_ctbdc/km_pdf/person_ctbdc/person_56.pdf
99%
View Online - กพ.กปช.จต. - กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด