Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play หลักสูตรท้องถิ่น การปลูกข้าว pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   หลักสูตรท้องถิ่น การปลูกข้าว

System of Rice Intensification (Thai SRI manual) - The System of ...
ที่มีวิธีการปลูกข้าวแบบนาดำ. จึงได้นำวิธีนี้มาทดลองในประเทศไทย. และประยุกต์ใช้ให้ได้ผล ที่ดีมากที่สุด. ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทำการทดลองที่ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร.
File link: http://sri.ciifad.cornell...nd/extmats/thaimanual.pdf
99%
View Online - System of Rice Intensification (Thai SRI manual) - The System of ...
ชื่อเรื่อง วิธีจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวในการเตรียมกล้านาปรังในภาคกลางตอนบน ...
4. วิธีจัดการกับปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่งอก. 5. สรุป. เอกสารอ้างอิง. บทคัดย่อ. การเตรียม กล้าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญในการปลูกข้าว โดยเฉพาะการปลูกข้าวแบบนาดํา แต่การ.
File link: http://www.agri.ubu.ac.th/masterstu/seminar/Bounsuan.pdf
99%
View Online - ชื่อเรื่อง วิธีจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวในการเตรียมกล้านาปรังในภาคกลางตอนบน ...
การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวสังข์หยดจังหวัด พัทลุง.
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ... วิเคราะห์พื้นที่ซึ่ง เหมาะสมต่อการปลูกข้าวสังข์หยดของจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่.
File link: http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Geo(M.S.)/Wanlapa_I.pdf
99%
View Online - การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวสังข์หยดจังหวัด พัทลุง.
“การปลูกกวาวเครือขาวเพื่อการค้า และการใช้ปร - สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ...
หลักสูตร “การปลูกกวาวเครือขาวเพื่อการค้าและการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร” นี้เป็น หลักสูตรที่ศูนย์วิจัยสุกรฯจัดขึ้นเพื่อตอบสนองกับ. ความต้องการของผู้ใช้บริการ. 3.
File link: http://suwan.kps.ku.ac.th/v2/images/Suwan_News/t-k.pdf
99%
View Online - “การปลูกกวาวเครือขาวเพื่อการค้า และการใช้ปร - สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ...
วังประดู่โมเดล วิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าว - สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
“การปลูกข้าวในอดีตที่ผ่านมา มักไม่มีรายได้. เหลือเก็บและเป็นหนี้ มีรายจ่ายมากมายจากการ. ซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชซึ่งนับวันจะมีราคาแพงขึ้นทุกปี” ...
File link: http://www.brrd.in.th/main/document/Wang%2520Du%2520models.pdf
99%
View Online - วังประดู่โมเดล วิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าว - สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
การปลูกข้าวหอมมะลิในระบบอินทรีย์ - กรมพัฒนาที่ดิน
สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง เกษตรและสหกรณ์. การปลูกข้าวหอมมะลิในระบบอินทรีย์. เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยในการผลิต ชีวิตยั่งยืน.
File link: http://www.ldd.go.th/menu_Dataonline/G2/G2_14.pdf
99%
View Online - การปลูกข้าวหอมมะลิในระบบอินทรีย์ - กรมพัฒนาที่ดิน
หลักสูตร การเพาะเห็ดขอนขาว - กศน.ขอนแก่น
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภออุบลรัตน์ จึงได้ร่วมกับผู้รู้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น. ร่วมกันถอดองค์ความรู้ และจัดทาเป็นเอกสารหลักสูตร. “การเพาะเห็ดขอนขาว ” ทั้งนี้เอกสาร.
File link: http://khonkaen.nfe.go.th/0538/8.pdf
99%
View Online - หลักสูตร การเพาะเห็ดขอนขาว - กศน.ขอนแก่น
โรงเรียนขยายโอกาสฯ / ผอ.ทวี อุปสุขิน
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพ. ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการ ศึกษา. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน. พุทธศักราช 2551.
File link: http://www.edunkp2.org/research/data/add.pdf
99%
View Online - โรงเรียนขยายโอกาสฯ / ผอ.ทวี อุปสุขิน
สภาพการผลิตข้าว กข 6 และการยอมรับเมล็ดพันธุ์ O - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร ...
... คือ การท านา. มีพื้นที่ใช้ท านา เฉลี่ย 24.0ไร่ ใช้ปลูกข้าวพันธุ์ กข 6 เฉลี่ย 11.5 ไร่ ของ ตนเองที่ ... *นักศึกษาหลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช.
File link: http://www.stou.ac.th/tha...8%2593%25E0%25B9%258C.pdf
99%
View Online - สภาพการผลิตข้าว กข 6 และการยอมรับเมล็ดพันธุ์ O - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร ...
การปลูกข้าว
เนื่องจากที่ดอนไม่มีนํ้าขังและไม่มีการชลประทาน การปลูกข้าวไร่จึง. ต้องใชนํ้าฝนเพียงอย่าง เดียว ... การปลูกข้าวในนาดํา เรียกว่า การปักดํา ซงวิธีการปลูกแบ่ง. ึ่. ออกได้เป็นสองตอน ...
File link: http://www.servicelink.doae.go.th/webpage/book%2520PDF/rice/r003.pdf
99%
View Online - การปลูกข้าว