Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play หนังโป้จีนโบราณ pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   หนังโป้จีนโบราณ

IFP41_Revised1_lam 1 - IMPACT
จากจีน ซีงจัดโดยสมาคมขนส่งสืบค้ําแห่งประเทศจีน ทืรวบรวม .... จําลองตลาดเเละย่านการ ค้าโบราณ ทีมีจุดเด่นเรืองการพัฒนาควบคู่กับการสืบทอดวัฒนธรรม ... นอกจากบื ในงานยังได้ เนรมิดโชห่วยราม่าหรือการจําลองบรรยากาศโรงหนังยัฮูนยุคเมือ 50-60 ปี ... งานโฮมโปร เอ็ กซโป ถึอเป็นงานเเสดงนวัตกรรมใหม่ ... จัดงานเอสเอ็มอื ไทยแลนดํ เอ็กซโป 2011 งานเดียว .
File link: http://www.impact.co.th/newspaper/41/IFP41.pdf
99%
View Online - IFP41_Revised1_lam 1 - IMPACT
คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน - Puriku
ไทยและจีนมีบางสวนที่เหมือนกัน แตมีชื่อเรียกไทยและจีนตางกัน .... โปงรากสน : ฝูห ลิง (茯苓 Fuling). 128 ...... เชน เพียงแตะผิวหนังก็รูสึกเจ็บ ลูบผมก็แสบหนัง.
File link: http://www.puriku.com/dow...8%25B5%25E0%25B8%2599.pdf
99%
View Online - คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน - Puriku
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบ - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
1.1 ประวัติศาสตรสมัยโบราณ (Ancient History) หรือยุคโบราณ ตั้งแต3,500 ... ( Eolithic Age) → ยุคปาเถื่อนมนุษยยังไมนุงหมเสื้อผา ใชหนังสัตวปกปดร างกาย ... เกิดอารยธรรมบริเวณตางๆ ไดแกเมโสโปเตเมีย จีน อินเดีย กรีกโบราณ และ โรมัน.
File link: http://www.dlf.ac.th/uploads/document/12557174511154.pdf
99%
View Online - ดาว์นโหลดเอกสารประกอบ - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
1. ศิลปนิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext - มหาวิทยาลัยศิลปากร
พื้นบ านหลายแขนง การทําหนังตะลุงต องวาดรูปสมมุติลงในแผ นหนังสัตว(ต างๆ เช นหนัง ควาย. หนังวัว หนังเก ง หรือหนังกระจง เป็นต น โดยผ านกระบวนการการฟอกหนังด วยวิธี โบราณแล ว. จึงนํามาขึงให ตึงตากแดดจนแห ง .... สีผสมอาหาร เขียง กาว หมึกจีน พู กัน เอ็นกับเชือก ไม ไผ วานิชเคลือบเงา ผ าขาว และโครง. เหล็ก ...... 150 x 180 ซม. เทคนิค. แกะสลัก ...
File link: http://www.thapra.lib.su....or/p42553001/fulltext.pdf
99%
View Online - 1. ศิลปนิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext - มหาวิทยาลัยศิลปากร
การพัฒนาพืชสมุนไพรจีนในประเทศไทย
จํานวนทะเบียนยาแผนโบราณที่ขึ้นทะเบียนของสมุนไพรนําเขา. บางชนิด. 34. 2.7 ... ปริมาณซาโปนิน (%) ของพันธุจีนและพันธุไทยในแปลงทดสอบ. ตางๆ. 115 ..... ใช ขมิ้นชันทาหนังศีรษะของนาคหลังจากที่โกนผมแลวเพื่อรักษาแผลที่อาจจะเกิดจากใบ มีดโกน.
File link: http://www.agriman.doae.go.th/home/Research/Herb/Herbal.pdf
99%
View Online - การพัฒนาพืชสมุนไพรจีนในประเทศไทย
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย
กระทบกับไม้บ้าง โลหะบ้าง และหนังบ้าง จะเป็นการใช้มือตี หรือไม้ตีก็ได้ เครื่องตีของ ... เปิงมางคอก สองหน้า ตะโล้ดโป้ด บัณเฑาะว์ กลองยาว กลองแอว กลองมริกัน กลองติ๋ง.
File link: http://203.172.218.14/vja...ter2_01-BasicMusThai2.pdf
99%
View Online - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย
ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย - กรมปศุสัตว์
6 มี.ค. 2010 ... การคัดเลือกควายตามคำสอนโบราณ (คำโสก หรือโฉลกควาย). 67. 7. ..... ประมาณ 0.56% และธาตุ. โปแตสเซียม(K) ประมาณ 1.4% ของน้ำหนักแห้ง ซึ่ง ... 13. ภูมิปัญญา. 5) หนัง เขา และกระดูก เป็นผลพลอยได้จากควายเมื่อตายไปแล้ว มีมูลค่าที่ซ่อน.
File link: http://www.dld.go.th/airc_kkn/buffalo_2.pdf
99%
View Online - ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย - กรมปศุสัตว์
PHKG4 ดาวน์โหลด
ขนาดเท่าคนจริงของบรูซ ลี ดาราหนังกังฟูผู้เป็นต านาน น าทุกท่านสัมผัสความ ... ตุงชุง เยือนหมู่บ้านวัฒนธรรมจีนโบราณและกราบนมัสการพระใหญ่โป่หลิน อันงดงาม เพื่อเสริมความ .
File link: http://www.exoticontour.com/ExoticTour/packagepdf/Hongkong4.pdf
99%
View Online - PHKG4 ดาวน์โหลด
โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินรอยัลจอ - ทัวร์
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน – นาธาน จิมซาจุ่ย .... หนัง,เครื่อง กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า ... รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณ.
File link: http://www.o2travel.com/upload/HKG01_RJ_Pro.pdf
99%
View Online - โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินรอยัลจอ - ทัวร์
1 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นħįûđĬāĶğıħûĥēİ ŕ āĤŃĬĥĝīĔđIJûĕĝĪĶđĢ
จีน ĥĝıħûĬĝûğľĬġĐİāĶĝı ŕ. ħāûĬĝĶěıħāสีเขียว ..... ĿĬġพืชพันธุ์อาหาร. สําคัญของไทย รวม ถึงหนังสืħĶûį ..... āเป็นนักปรัชญาโบราณของกรีก ĺĎĿûğľĬġĐİāĝĪĔĔĥēİ ŕ. āąİ ŕ. āĹē.
File link: http://asiapacific.anu.ed...loads/2008/10/12gurus.pdf
99%
View Online - 1 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นħįûđĬāĶğıħûĥēİ ŕ āĤŃĬĥĝīĔđIJûĕĝĪĶđĢ