Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play สมัครเรียนราชภัฏ สงขลาปี54 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   สมัครเรียนราชภัฏ สงขลาปี54

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับนั - สำนักส่งเสริมวิชาการและ ...
8 พ.ย. 2010 ... เรื่อง การรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2554 โดยวิธีการคัดเลือกตรง ... 3.1 ประเภทผล การเรียนดีเปนการคัดเลือกจากผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตร ...
File link: http://regis.skru.ac.th/web/skru_2554/data/quota2554.pdf
99%
View Online - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับนั - สำนักส่งเสริมวิชาการและ ...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับส - สำนักส่งเสริมวิชาการและ ...
3 มิ.ย. 2011 ... ผู้สมัครสอบไม่ครบตามจํานวนแผนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... ทะเบียนนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน วันที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ สํานักส่งเสริมวิชาการและ ...
File link: http://regis.skru.ac.th/web/file_upload/KSCP2554.pdf
99%
View Online - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับส - สำนักส่งเสริมวิชาการและ ...
ใบสมัครรับเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ภาค กศ.บป. - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นักศึกษาชั้นปีที่...............รหัสนักศึกษา.......................................โปรแกรมวิชา. .... เพื่อ ประกอบการพิจารณาในการรับสมัครรับเลือกตั้ง ประจาปีการศึกษา 2554. 1.ชื่อพรรค/กลุ่ม.
File link: http://std-aff.skru.ac.th/snk/news/files/1302232494Ae74d9.pdf
99%
View Online - ใบสมัครรับเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ภาค กศ.บป. - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 - สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ...
ห น้ า | 13. 8 จํานวนโครงการ. ลําดับ. โครงการ. วัน-เดือน-ปี. 1 โครงการการบรรยาย การ จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ รายวิชาเรียนรู้. คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง. มิ.ย. 54 – ต.ค. 54.
File link: http://regis.skru.ac.th/RegisWeb/webpage/prakun/SAR54.pdf
99%
View Online - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 - สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ...
จดหมายข่าวศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เดือน ...
จดหมายข่าวศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2554. The Celebration on the Auspicious Occasion of His Majesty the Kings 7th.
File link: http://lc.skru.ac.th/easy...docu/newsletter_12_54.pdf
99%
View Online - จดหมายข่าวศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เดือน ...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัค
17 ส.ค. 2011 ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานประจําตามสัญญา. ตําแหน่ง อาจารย์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ...
File link: http://www.skru.ac.th/news_skru/file/20110819104321/JobTest_24.54.pdf
99%
View Online - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัค
เรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 25 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
17 ส.ค. 2011 ... เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจําตามสัญญา ... ประจําตาม สัญญา งบประมาณเงินรายได้ สายสนับสนุนการเรียนการสอน ...
File link: http://www.skru.ac.th/news_skru/file/20110819104713/JobTest_25.54.pdf
99%
View Online - เรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 25 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ข่าว ประชาสัมพันธ์ การ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7 มี.ค. 2011 ... ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กาหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ. บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554 จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้.
File link: http://web.skru.ac.th/sathon/subjectbio/information54.pdf
99%
View Online - ข่าว ประชาสัมพันธ์ การ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จดหมายข่าวศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือน ...
วิสัยทัศน์: ศูนย์ภาษาเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้านภาษาที่ทันสมัย ของสถาบันและ ท้องถิ่น. ศูนย์ภาษา ขอเชิญชวน ... นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม. ได้ที่ ส ...
File link: http://lc.skru.ac.th/easy...docu/newsletter_11_54.pdf
99%
View Online - จดหมายข่าวศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือน ...
คลิกที่นี้ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1 ก.ย. 2011 ... สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่1/2554 ... สงขลา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้. 1.
File link: http://www.skru.ac.th/new...bTest_Government_1.54.pdf
99%
View Online - คลิกที่นี้ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา