Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play สมัครเรียนปริญญาตรี 2554 มสธ pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   สมัครเรียนปริญญาตรี 2554 มสธ

ระเบียบการสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิจิตร ศรีสอ้านให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีคนแรก ต่อมาได้ทรงมีพระบรม ... มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม. พ.ศ. .... ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาในการศึกษาขั้นปริญญาโท ..... ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ระดับ.
File link: http://www.stou.ac.th/tha...25B2%25E0%25B8%25A354.pdf
99%
View Online - ระเบียบการสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับปริญญาโทบริหารการศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15 มี.ค. 2011 ... เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท แขนงวิชาบริหารการศึกษา ... สาขาวิชาศึกษา ศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ... ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางการ ศึกษา หรืออื่นๆ ... ผ่าน Pay at Post สั่งจ่ายปลายทางชื่อและที่อยู่ผู้รับเงินเป็น “มสธ. ... นักศึกษาใหม่เชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา เอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน ...
File link: http://www.stou.ac.th/tha...25E0%25B8%25A3%252054.pdf
99%
View Online - ระดับปริญญาโทบริหารการศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำาเร็จการศึกษาจ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ...
11 ม.ค. 2011 ... ในปีการศึกษา 2552 มีผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำานวน 16,981 คน ... กิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุและมี ... ประเทศไทย ครั้งที่ 38 “จามจุรีเกมส์” ระหว่างวันที่15-22 มกราคม 2554 ณ จุฬาลงกรณ์ ... รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ และ.
File link: http://www.stou.ac.th/Information/NewsPaper/190111km.pdf
99%
View Online - พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำาเร็จการศึกษาจ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ...
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาโท - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีคนแรก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน. พ.ศ. ... สุโขทัย ธรรมาธิราช จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ... เศรษฐศาสตร์. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ. 2554. ศึกษาศาสตร์ .... ได้นำาชุดวิชาที่ เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจ สมัครเรียนได้.
File link: http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/MASTER/Master_manual.pdf
99%
View Online - คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาโท - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร ...
16 ธ.ค. 2011 ... ปกครองท้องที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ... 2/2554 มีระยะเวลาการเรียนในช่วง ระหว่างเดือนธันวาคม 2554 – เมษายน 2555) ... การได้เรียนจบปริญญาตรีได้รับพระราชทาน ปริญญาบัตรสมตามความตั้งใจอันจะเป็นการ .... 1 ที่สมัครเข้าเรียนเสริม.
File link: http://www.stou.ac.th/study/projects/stou_mt/docs/L2-54.pdf
99%
View Online - โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร ...
(วาไรตี้สุดสัปดาห์) ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร ...
25 ธ.ค. 2012 ... ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF ของมหาวิทยาลัย. สกอ. ... สาขาวิชานิเทศศาสตร์นิเทศ ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ... แบบการเรียนการสอนสาหรับผลิตชุดวิชาใน ระบบทางไกลตาม ... มหาวิทยาลัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบัน ... ระดับประกาศนียบัตร 81 คน อนุปริญญา 4 คน ปริญญาตรี 2,804 คน ...
File link: http://www.stou.ac.th/Information/E_variety/var19122555.pdf
99%
View Online - (วาไรตี้สุดสัปดาห์) ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร ...
ระดับ ประกาศนียบัตร บัณฑิต - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4 ม.ค. 2011 ... 2554 ดังมีรายละเอียด ดังนี้. 1. สาขาวิชา ... ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ต้องมี ... ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญา ตรีหรือเทียบเท่า และ. 2. .... เรียน ภาคต้น ประจ าปีการศึกษา 2554 ...
File link: http://www.stou.ac.th/tha...25E0%25B8%2595%252054.pdf
99%
View Online - ระดับ ประกาศนียบัตร บัณฑิต - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปป. ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา. และลงทะเบียนเรียน. ภาคต้นและภาคปลาย. ปีการศึกษา 2554 ... 1) ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ที่ติดรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว เรียบร้อย แล้ว. □ ... สมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น/2554 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2554 ..... ระดับ ปริญญาตรี(4 ปี) แต่นักศึกษาสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้เป็น 3 เท่าของหลักสูตรการ ศึกษา.
File link: http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Enrollment/AD52/Enroll.pdf
99%
View Online - ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักศึกษาโปรดทราบ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1 เม.ย. 2013 ... วิธีลงทะเบียนเรียนของ มสธ. ... 16 ธ.ค. 2556 วันเปิดภาคการศึกษา. 16 ม.ค. 2557 วัน สุดท้ายของการถอนชุดวิชา ... ระเบียบ การ สมัคร เป็น นักศึกษา และ ลง ทะเบียน เรียน ( สำหรับ นักศึกษา ที่ สมัคร ..... ที่ เปิด สอน ใน หลักสูตร ปริญญา ตรี ได้ ทุก ชุด วิชา ยกเว้น ชุด วิชา ที่ ..... 2/2554. 1/2554. การกรอกเลขประจำตัวนักศึกษา. ชนิดการลงทะเบียน ...
File link: http://www.stou.ac.th/Offices/ore/adre/regis/reghandbook.pdf
99%
View Online - นักศึกษาโปรดทราบ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มสธ. เตือนความจ า - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6 ส.ค. 2011 ... มสธ. เตือนความจ า. ปฏิทิน ปีการศึกษา 2554. อย่าทิ้งฉันไป! ไปไหนไปด้วย. ศูนย์ สารสนเทศ ... วันสุดท้ายของการรับสมัคร นศ.ใหม่ (ภาคต้น). วันสอบซ่อม ภาค 2/54. 16 ธ.ค. 54. 29 ธ. ..... เรียนปริญญาตรีควบคู่กับโครงการสัมฤทธิบัตรได้หรือไม่. ค าตอบ.
File link: http://www.stou.ac.th/thai/Offices/opr/information/Serice%252054.pdf
99%
View Online - มสธ. เตือนความจ า - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช