Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play วิจัย5บทเรื่องเรียนคำคล้องจอง pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   วิจัย5บทเรื่องเรียนคำคล้องจอง

นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง - ครูชายแดนใต้ ...
บทที่ 2 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย. ๏ หุ่นไม้เชิดสำหรับเด็ก. ๏ หุ่นถุง ... เครือข่ายเซลล์สมอง ที่เชื่อมโยง. กันนี้มีความสำคัญมากต่อการเรียนรู้มีรายงานผลการวิจัยจำนวนมาก ที่ชี้ให้เห็นว่า ... สื่อการสอนประกอบการเล่านิทาน ร้องเพลงและคำคล้องจองจากเนื้อหาสาระที่เรียนรู้ .... นักเรียนเล่านิทานตามจินตนาการของนักเรียน (โดยใช้นิทานภาพเคลื่อนไหวเรื่องเดิม). 5.
File link: http://www.kroochaidantai.com/news2010/kumpanart'53.pdf
99%
View Online - นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง - ครูชายแดนใต้ ...
รายงานการวิจัยเรือง การศึกษาการใช้ภาษาสือสา - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Page 5 ... ผลการศึกษาพบว่า การสะกดคําผิดยังคงมีปรากฏอยู่ในชือกระทู้บางส่วน และคําที สะกดผิดนันเป็น .... มีผลลัพธ์จากงานวิจัยไว้บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาสือ สารมวลชน. ๓. ... บทที๒. เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง. การศึกษาเรือง การใช้ภาษาสือ สารในเว็บไซต์ www.pantip.com ..... เสียงสัมผัสคล้องจอง ตลอดจนการเสียดสี ล้อเลียน ...
File link: http://www.lpru.ac.th/thaiart/pdf/research/02.pdf
99%
View Online - รายงานการวิจัยเรือง การศึกษาการใช้ภาษาสือสา - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โครงงานวิจัยในชั้นเรียน ชื่อผู้วิจัย นางธัญย
คํานํา. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “ ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง “ .... 5. ข้อใดคล้องจองกับคําว่า ในสระนํ้าใส. ก. ยามสายนํ้านิ่ง. ข. พระพายโชยมา. ค. มองไปเห็น  ...
File link: http://swis.act.ac.th/html_edu/act/temp_emp_research/569.pdf
99%
View Online - โครงงานวิจัยในชั้นเรียน ชื่อผู้วิจัย นางธัญย
แบ่งปันการเรียนรู้ “อัจฉริยะสร้างได้”
Page 5 ... ○เด็กแต่ละวัยจะเปิดรับต่างกัน เด็กพัฒนาการเรียนรู้. ด้านภาษา ... ด้านตรรกะและ คณิตศาสตร์. 5. ด้านการเข้าใจตน. 6. ด้านการเข้าใจผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์. 7. ด้านธรรมชาติ. 8. ด้านดนตรี .... ด้วยแผนภูมิ. แผนภาพ ตาราง ซึ่งทําให้เรื่องยากๆ เข้าใจง่ายขึ้น ... งานวิจัย หลายชิ้น บอกว่า การบริหารรายได้และการมีเงินเก็บ .... ชอบคําคล้องจอง ชอบบท. กลอนที่มี  ...
File link: http://km.citu.tu.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/08/smart.pdf
99%
View Online - แบ่งปันการเรียนรู้ “อัจฉริยะสร้างได้”
เล่น กับ ลูก ปลูก ภาษา - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้. ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ประทิน .... สารบัญ(ต่อ). บทที่. หน้า. 2 (ต่อ). บทบาทของผู้ปกครองต่อการเรียนการสอน…
File link: http://ir.swu.ac.th/xmlui...ree_Ka.pdf%3Fsequence%3D1
99%
View Online - เล่น กับ ลูก ปลูก ภาษา - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเขียน. - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง. การพัฒนาการอ่านการเขียนค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยใช้แบบฝึกทักษะ ... กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา ... นิยามศัพท์เฉพาะ. 5. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา. 6. ข้อตกลงเบื้องต้น. 6. บทที่ 2 ..... คำที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน หมำยถึง ค าตามบัญชีพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4.
File link: http://www.research.cmru..../NRCT-2-EDU-2-53-FULL.pdf
99%
View Online - การเขียน. - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ใช้ นิทาน สร้าง วินัย และ ความ รับผิดชอบ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
ค่ําคล้องจองประกอบภาพระดับอบุบาล ๒/๒: ผู้วิจัย อ.กวีณา จิตบุพงค์. รายงานวิจัยระดับอบุ บาล ๓ ... จัดประสบการณ์การเรียน: ผู้วิจัย อ.ประกายตะว้บ อัดถะพับธุ์ ... ครูสอดแทรกเรือง ความมึวินัยและความรับผิดชอบโดยการสรุปจากนิทานและสบทบา ... Page 5 ...
File link: http://www.kids.ru.ac.th/report/km-kids.pdf
99%
View Online - ใช้ นิทาน สร้าง วินัย และ ความ รับผิดชอบ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
เด็กปฐมวัย. - บัณฑิต วิทยาลัย
สัมผัสคล้องจองว่า เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมโดยช่วยให้ผู้ใหญ่ และเด็กมีความ สัมพันธ์อัน ... ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดขึ้น มีจานวน 5 เรื่อง ใช้จัดกิจกรรมในจานวน 5 สัปดาห์ดังนี้ ..... เรียนรู้ด้วยว่าคําจะมีความหมายขึ้นอยู่กับปริบท (Context) ของการใช้คํานั้นด้วย กระบวนการ.
File link: http://grad.vru.ac.th/mee...9%2589%25E0%25B8%25A7.pdf
99%
View Online - เด็กปฐมวัย. - บัณฑิต วิทยาลัย
บทวิจัย - ศูนย์ อนามัย ที่ 4 ราชบุรี - กระทรวงสาธารณสุข
บทวิจัย. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัย. โรงเรียนอนุบาล .... เรียนรูเรื่องอาหารหมู5 หมูโดยใช. โมเดลอาหาร ... ทองคําคล องจอง. 4. เลานิทาน 5. .... การบริโภคอาหารให้นักเรียนฟัง ให้ท่องคำคล้องจอง. เรื่อง อาหาร ...
File link: http://hc4rb.anamai.moph.go.th/files/Article/research2-full.pdf
99%
View Online - บทวิจัย - ศูนย์ อนามัย ที่ 4 ราชบุรี - กระทรวงสาธารณสุข
บทที่ 2
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. 5.1 งานวิจัยภายในประเทศ. 5.2 งานวิจัยต่างประเทศ ... ต้องการ. 6) การแต่งคําคล้องจอง การท่องบทความอาขยาน บทร้อยกรอง สุภาษิต คําพังเพย ..... จาก แนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการเขียนสะกดคํา ดังนี้. 1.
File link: http://www.edu.nu.ac.th/s...oad/474011111151346is.pdf
99%
View Online - บทที่ 2