Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play วิจัยคุณธรรม�¹ ละจริยธรรม pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   วิจัยคุณธรรม�¹ ละจริยธรรม

1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext - มหาวิทยาลัยศิลปากร
„µ¦ ¦·®µ¦Šµœª· µ„µ¦š¸ÉnŠŸ¨˜n°‡–£µ¡ŸoÁ¦¸¥œÄœ™µœ«¹. » ¼. „¬µ…´Êœ¡ºÊœ“µœ .... 149 หน้า. การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือทราบ 1) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด ... สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี(frequency) ค่าร้อยละ ( percentage) ค่าเฉลีย (X) ...... มาตรฐานที 1 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีพึง ประสงค์…
File link: http://www.thapra.lib.su....ee_Pikulkaem/Fulltext.pdf
99%
View Online - 1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext - มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณลักษณะและกระบวนการ ปลูกฝ งคุณธรรมจริยธรรม ของประเทศสวิตเซอร แล
รายงานการวิจัย คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝ งคุณธรรมจริยธรรม. ของประเทศสวิตเซอร แลนด ... ห างหุ นส วนจํากัด วี ที ซี คอมมิวนิเคชั่ ¹. เลขที่ ๓๒/๙๙ รามอินทรา ๖๕ ... เพียงร อยละ ๐.๑ ของประชากรโลกเท านั้น อีกทั้งไม มีทรัพยากรธรรมชาติ. เพียงพอที่ จะใช เพื่ ...
File link: http://www.openbase.in.th/files/114_6107.pdf
99%
View Online - คุณลักษณะและกระบวนการ ปลูกฝ งคุณธรรมจริยธรรม ของประเทศสวิตเซอร แล
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ. การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ และ ... ร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต. ผลการศึกษาพบว่า ... พบว่าสังคมไทยได้ประสบกับปัญหา ความเสื่อมถอยในด้าน คุณธรรม จริยธรรมของคน ทั้งใน. ระดับนักการเมือง ข้าราชการ หรือ ...
File link: http://cosci.swu.ac.th/do...9%2583%25E0%25B8%2588.pdf
99%
View Online - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (กพร.) ¹ - ระบบบริหารยุทธศาสตร์ ...
หน่วยงานใต้จัดโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ให้. บุคลากร เเละบิสิตในรอบ 6 เตือนทืผ่านมา. กิจกรรมจัดอบรมพัฒนาคักยภาพนักวิจัย. เ้จรรยาบรรณนักวิจัย) 15 กับยายน ...
File link: http://www.kpi.msu.ac.th/...6_in_1.4.4_1_21(2554).pdf
99%
View Online - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (กพร.) ¹ - ระบบบริหารยุทธศาสตร์ ...
เรือง ซออบุถ้ํโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเ¹ - วิทยาเขตสุรินทร์
เรือง ซออบุถ้ํโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเเละอนุรักษ์ลิงแวดล้อม ... เป็บจริงของซีวิต รายละเ้ยดตังเอกสารเเบบ ... นโยบายซ้อ ๖ วิทยาศาสตรํ เทคโนโลยื การวิจัยและษวัตกรรม.
File link: http://www.surin.rmuti.ac...ocument/25540713_1759.pdf
99%
View Online - เรือง ซออบุถ้ํโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเ¹ - วิทยาเขตสุรินทร์
สุภาวิณี ลายบัว - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี¹ ... การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการสร้างเสริม ... คุณธรรม จริยธรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ...
File link: http://www.teched.rmutt.a...8%25B1%25E0%25B8%25A1.pdf
99%
View Online - สุภาวิณี ลายบัว - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
31 มี.ค. 2005 ... เนื่อ งในโอกาสวันข าราชการพลเรือ ¹. ป พุทธศักราช ๒๕๔๘ ... การจัดทํามาตรฐานทาง คุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ ตลอดจน. การพัฒนาด ... จะสร างค านิยมสร างสรรค ฯให บังเกิดขึ้ ¹. แก เจ าหน าที่ ..... และจริยธรรมของทุกส วนราชการ โดยให แต ละกระทรวง. เป นศูนย ..... โดยกําหนดให มีภารกิจหลัก ๔ กลุ มงาน คือ กลุ มงานวิจัย. และพัฒนา กลุ ...
File link: http://www.suclean.su.ac.th/file/fiel1.pdf
99%
View Online - ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน
จากผลการสํารวจของศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวาในสายตา. ของพอแม ..... ทีละนอย คุณธรรม จริยธรรมจากวรรณกรรมจะคอยๆ เชื่อมประสาน.
File link: http://www.opp.go.th/WebOPP54/detail/userguide_5-01-54.pdf
99%
View Online - จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน
คุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร
เรื่ องที่ ผมจะบรรยายในวันนี้คือ “คุณธรรมและจริยธรรมของผู บริหาร”. ความหมายของคําว า ... เป นผู มีความรับผิดชอบต อหน าที่ การงานและต อสังคมอย างไร เป นผู ที่ ยึดมั่ ¹ .... เท า นั้น นี่ เป นสิ่ งที่ นักวิจัยสกัดมาได จากคําตอบของนักการเมืองเหล านั้น และ. ที่สกัดมาได .... ๑๕ บาน โดยปกติในแต ละคดี องค คณะของลูกขุนมีจํานวน ๑๒ คน เป นชาย. ๙ คน อีก ๓ ...
File link: http://www.doh.go.th/spaw...8%25B2%25E0%25B8%25A3.pdf
99%
View Online - คุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร
šš¸É3 ª·›¸—εÁœ·œ„µ¦«¹„¬µ
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขoองกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและรูปแบบ. ของชุด ... สําหรับเด็กปฐมวัย โดยแตnละชุดกิจกรรมประกอบดoวย ชื่อกิจกรรม คําชี้แจง วัตถุประสงคr.
File link: http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2554/ci0454pj_ch3.pdf
99%
View Online - šš¸É3 ª·›¸—εÁœ·œ„µ¦«¹„¬µ