Android app on Google PlayAndroid app on Google Play วิจัยคุณธรรม�¹ ละจริยธรรม pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   วิจัยคุณธรรม�¹ ละจริยธรรม

1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext - มหาวิทยาลัยศิลปากร
149 หน้า. การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือทราบ 1) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด ... สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี(frequency) ค่าร้อยละ ( percentage) ค่าเฉลีย (X) ...... มาตรฐานที 1 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีพึง ประสงค์…
File link: http://www.thapra.lib.su....ee_Pikulkaem/Fulltext.pdf
99%
View Online - 1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext - มหาวิทยาลัยศิลปากร
exe moral-01-blue.p65
เรื่ องที่ ผมจะบรรยายในวันนี้คือ “คุณธรรมและจริยธรรมของผู บริหาร”. ความหมายของคําว า ... เป นผู มีความรับผิดชอบต อหน าที่ การงานและต อสังคมอย างไร เป นผู ที่ ยึดมั่ ¹ .... เท า นั้น นี่ เป นสิ่ งที่ นักวิจัยสกัดมาได จากคําตอบของนักการเมืองเหล านั้น และ. ที่สกัดมาได ...
File link: http://www.acfs.go.th/documentfile/acfs_23-06-54-03.pdf
99%
View Online - exe moral-01-blue.p65
จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน - ต์www.opp.go.th
บทที่ 1 วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน สื่อสรางสรรค. 15 ... กลางคืน ใชจายเกิน ตัว และพฤติกรรมกาวราวรุนแรง (รอยละ 23.1) ปญหาติดเกม การพนัน ..... มีผลงาน วิจัยที่ระบุวากระบวนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ในหลายประเทศ ไมวาจะเปน.
File link: http://www.opp.go.th/WebOPP54/detail/userguide_5-01-54.pdf
99%
View Online - จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน - ต์www.opp.go.th
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553 - คณะสังคมศาสตร์
เพื่อสังคม. พันธกิจัิัิัิัิ. 1. ด้านการผลิตบัณฑิต. 2. ด้านการวิจัย. 3. ด้านการบริการวิชาการ. 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลป ... ทิวากร แก้วมณี นางจิระประภา. ศรีปัตตา ... สามารถในภาษาและ ไอที มีทักษะ ในวิธีวิจัย ตระหนักและใส่ใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และ. เป็นที่พึ่งของสังคม ".
File link: http://www.social.nu.ac.th/th/paper/pamphlet/Vol1Oct_Dem53.pdf
99%
View Online - ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553 - คณะสังคมศาสตร์
2. ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงบ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง ... ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนความหมายของประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมใน 3 ลักษณะ คือ (1) เป็น ...... จริยธรรมในการทํางานสูงถึงร้อยละ 86 และจากการศึกษาของ พจนา (2545) ...... ความ รับผิดชอบเป็นคุณธรรม จริยธรรมที่พยาบาลต้องถือปฏิบัติ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ ต่อ.
File link: http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/7746/1/347334.pdf
99%
View Online - 2. ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การปลูกฝงคุณธรรมในเด็กปฐมวัย ผานกระบวนสร
Page 1 ... มหาชน) ไดดําเนินโครงการฝกอบรมการทําวิจัยสําหรับผูนําดาน. คุณธรรม จริยธรรม รวมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ... คุณธรรมจริยธรรมที่รับผิดชอบในชวงป งบประมาณ ๒๕๔๘ ... โดยศูนยคุณธรรมสนับสนุน ๑) งบประมาณโครงการละสองหมื่นบาท.
File link: http://www.openbase.in.th/files/7Buddhist.pdf
99%
View Online - การปลูกฝงคุณธรรมในเด็กปฐมวัย ผานกระบวนสร
คุณลักษณะและกระบวนการ ปลูกฝ งคุณธรรมจริยธรรม ของ ... - ศูนย์คุณธรรม
Page 1 ... รายงานการวิจัย คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝ งคุณธรรมจริยธรรม. ของ ประเทศสวิตเซอร .... เพียงร อยละ ๐.๑ ของประชากรโลกเท านั้น อีกทั้งไม มี ทรัพยากรธรรมชาติ.
File link: http://datasource.moralce...0140122132858_av7g9_g.pdf
99%
View Online - คุณลักษณะและกระบวนการ ปลูกฝ งคุณธรรมจริยธรรม ของ ... - ศูนย์คุณธรรม
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (กพร.) ¹ - ระบบบริหารยุทธศาสตร์ ...
2.2 ส่งเสริมกิจกรรมท็สร้างเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เช่น การมอบ รางวัลอาจารย์คับแบบจรรยาบรรณวิชาชีพ ... ย-ก.ค.5ยุ่. 2.3 ส่งเสริมผู้ทีมีจริยธรรมอับดีงาม และจรรยาบรรณครูเเละวิชาชีพทีดี .... เ้จรรยาบรรณนักวิจัย) 15 กับยายน 2554. 0 ส์์ ิ ัิ ยุ่ ปี ิ ...
File link: http://www.kpi.msu.ac.th/...6_in_1.4.4_1_21(2554).pdf
99%
View Online - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (กพร.) ¹ - ระบบบริหารยุทธศาสตร์ ...
สังคมคุณธรรม
Page 1 ... โครงการวิจัย เรือง คุณลักษณะแสะกระบจนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ... ดําเนิน โครงการใดยความรึธิมเเละคนับสนุนของศูนย้คุณธรรม เป็นผลของการติดตืนใจ. ฮั ยุ ะ 0 ยู่ .
File link: http://www.doh.go.th/spaw...8%25A3%25E0%25B8%25A1.pdf
99%
View Online - สังคมคุณธรรม
หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บังคับบัญชา
ราชการ (สปร.) ดําเนินโครงการพัฒนาองคความรูและสรางหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม .... ลักษณะ 4 ขoาราชการพลเรือนสามัญ หมวด 1 การจัดระเบียบขoาราชการ พลเรือนสามัญ. มาตรา 42 .... ใหoมีการแกoไข โดยคÎานึงถึงประโยชนWและ สถานการณW แวดลoอมในขณะนั้น ...... การวิเคราะหWผลรวมทั้งไดoทÎาการวิจัยอยnางกวoางขวาง ไมn เฉพาะ.
File link: http://www.qsds.go.th/Eth...ok/materials/2/ebook2.pdf
99%
View Online - หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บังคับบัญชา