Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ลายขอบกระดาษใช้ทำรายงาน pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ลายขอบกระดาษใช้ทำรายงาน

Microsoft Word 2007 เบื้องต้น - สถาบันการบินพลเรือน
2007 เป็นโปรแกรมที่นิยมน ามาใช้สร้าง จดหมาย รายงาน บันทึกข้อมูล และ ..... คลิกแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ. คลิกลายน้า. เลือกสีขอบ. เลือกลักษณะเส้นขอบ.
File link: http://www.catc.or.th/2013/attachments/learning/Word2007.pdf
99%
View Online - Microsoft Word 2007 เบื้องต้น - สถาบันการบินพลเรือน
คู่มือสำหรับผู้ใช้ - Brother
ใช้งานของระบบป้องกัน, การพิมพ์รายงานของตัวเครื่อง ... การใช้ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ ( ADF) (สำหรับเครื่องรุ่น MFC-J415W เท่านั้น). 20 ... ตัวเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้กระดาษ . 41 .... ทั้งหมดโดยละเอียด ดังเช่น การใช้งานแฟกซ์, การทำสำเนา ..... ทั้งนี้ เครื่องบราเดอร์ จะสามารถพิมพ์ลงบนพื้นที่ที่แรเงาได้ก็ต่อเมื่อคุณสมบัติการพิมพ์แบบไร้ขอบสามารถใช้.
File link: http://welcome.brother.co...415W/manual/MFC-J415W.pdf
99%
View Online - คู่มือสำหรับผู้ใช้ - Brother
คู่มือการเขียนรายงาน - เว็บไซด์สหกิจศึกษา คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ม ...
กระดาษที่ใช้พิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานภาคสนาม “สหกิจศึกษา” หรือทําสําเนาต้อง. เป็น กระดาษปอนด์ขาวพิเศษ ... โดยพิมพ์ลําดับหน้าไว้กลางหน้ากระดาษด้านล่างห่างจากขอบ กระดาษ. ขึ้นมา ½ นิ้ว ..... การจําแนกบุคคลด้วยลายนิ้วมือโดยใช้เทคนิคเฮาซดรอฟดิสแทนซ์” .//.
File link: http://webapp.sci.rmutp.ac.th/files/CoopReport531.pdf
99%
View Online - คู่มือการเขียนรายงาน - เว็บไซด์สหกิจศึกษา คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ม ...
หน่วยที่ 4 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลค าในกา
ก่อนที่จะสามารถใช้งานโปรแกรมเพื่อการสร้างรายงานหรือเอกสารต่าง ๆ นั้น จําเป็นต้อง ..... หน้ากระดาษ การสร้างคอลัมน์ การใช้ลายนํ้าให้กับเอกสาร สีพื้นกระดาษ เส้นขอบกระดาษ.
File link: http://www.kasetsing.ac.th/files/unit-04.pdf
99%
View Online - หน่วยที่ 4 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลค าในกา
คู่มือการเขียนรายงาน สัมมนา (602497 และ 602498) - Agro.cmu.ac.th ...
ก. ส่วนน า. 1. ปก. - กระดาษให้ใช้กระดาษสีเขียวอ่อนหนังช้างในการพิมพ์รายงานปัญหา พิเศษ และใช้ปก ... ขอบกระดาษไม่น้อยกว่า 1 ½ นิ้ว หากชื่อยาวเกินไปให้ขึ้นบรรทัดใหม่ แบบหน้าจั่วหัว ... นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษา และวันที่ไว้ใต้ช่องว่างส าหรับลายเซ็นต์ และ ตามด้วย.
File link: http://www.agro.cmu.ac.th/agro2011/new54/034.pdf
99%
View Online - คู่มือการเขียนรายงาน สัมมนา (602497 และ 602498) - Agro.cmu.ac.th ...
การใช้งาน Visio เบื้องต้น
ความสะดวกในการใช้งาน และเตรียม Drawing Page ให้เหมาะสมกับรูปแบบ (Shape) ทีจะ ใช้อีกด้วย. ประโยชน์ของ .... กดปุ่ม Line Pattern. เพือเลือกลายของเส้นขอบ. 2. ... Page Break. แสดงขอบสีเทาทีกระดาษแผนภาพ เพือไม่ให้รูป และข้อความเกินแนวสีเทา ...
File link: http://203.172.182.172/~kriengsak/project/data/sheetvisio.pdf
99%
View Online - การใช้งาน Visio เบื้องต้น
ระเบียบงานสารบรรณ
ตอนสอง วาดวยแบบหนังสือในราชการ และมาตรฐานกระดาษ แบบพิมพ ... รหัส เก็บเข าที่ คนหา ติดตาม และทําลาย ทั้งนี้ ตองเปนระบบที่ใหความสะดวก รวดเร็ว ..... 4.2 ใหขั้นระยะหางจากขอบกระดาษดานซายมือ ประมาณ 3 เซนติเมตร เพื่อความสะดวก.
File link: http://dpc9.ddc.moph.go.th/man/turakan/rabeb.pdf
99%
View Online - ระเบียบงานสารบรรณ
คู่ม ืออ้างอิง - HP
รายงานหรือ เอกสารทางกฏหมาย: ..... (การตั้งค่า ประเภทกระดาษที่แนะนำสำหรับ การทำ สูงสุด) ในส่ว นของ hp psc ..... เลื่อนตัวปรับ ความกว้างกระดาษให้ช ิดขอบกระดาษ หาก กระดาษที่ท่า นใช้ม ี ..... ตรวจดูบ ล็อคสีและรูป แบบหัวฉีดว่า มีลายเส้น หรือเส้น สีขาวหรือไม่.
File link: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/bpu70219.pdf
99%
View Online - คู่ม ืออ้างอิง - HP
คู่มือ InDesign [.pdf]
สําหรับในคู่มือนี้ จัดทําขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้แก่บุคลากรให้ความสามารถเข้าใจในการใช้ โปรแกรม. Adobe InDesign .... Margins ใช้กําหนดระยะขอบของหน้าเอกสาร ซึ่งจะแสดง เป็นเส้นสีแดง ในหน้ากระดาษ. Bleed and .... Bevel and Emboss สร้างมุมเหลี่ยมและลาย นูน.
File link: http://itc.nida.ac.th/main/images/manualbyitc/01-InDesign.pdf
99%
View Online - คู่มือ InDesign [.pdf]
11.งานสารบรรณ
การทําลาย. การปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ... ราชการ. 1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษ ตราครุฑ ... พิมพ์และผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ ..... 2.4 เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมกับบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ.
File link: http://pres.vru.ac.th/km53ag3/14/11.pdf
99%
View Online - 11.งานสารบรรณ