Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play รูปแบบการนิเทศโรงเรียน pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   รูปแบบการนิเทศโรงเรียน

คู่มือการนิเทศภายใน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ” จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็น. แนวทางในการด าเนินงานนิเทศภายใน อย่างเต็มรูปแบบและมีคุณภาพ.
File link: http://school.esanpt1.go.th/nites/intra-nites/intra-handout.pdf
99%
View Online - คู่มือการนิเทศภายใน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ - มหาวิทยาลัยศิลปากร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหดุษฎีนิพนธเรื่อง “รูปแบบการนิเทศ .... ผล การวิจัย พบวา รูปแบบการนิเทศภายในที่เหมาะสมกับสถานศึกษาขนาดเล็ก.
File link: http://www.thapra.lib.su....kanan_Doctor/Fulltext.pdf
99%
View Online - รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ - มหาวิทยาลัยศิลปากร
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาระดับการ ...
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร. ฉบับพิเศษ โครงการเผยแพรงานวิจัย. นิสิต ระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจําป2551. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการ  ...
File link: http://www.edu.nu.ac.th/r...2%25B9%25B9%25B7%25EC.pdf
99%
View Online - การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาระดับการ ...
แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา - โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
๔.๔ สาระสำคัญที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา .... ที่ลอกเลียนแบบ มาจากรูปแบบการพัฒนาของสังคมอื่นๆ โดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ ซึ่งการมุ่งเน้นแต่.
File link: http://www.wt.ac.th/~plan/news/porpeangguide.pdf
99%
View Online - แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา - โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คู่มือการนิเทศเพื่อพัฒนา คุณภาพการจัดการศึก - โรงเรียนจักรคำคณาทร
ารนิเทศเพื่อการสรâางภาคีเครือ¢่ายร่วมพัฒนา. การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งให้ โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมกัน. ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เครือข่ายร่วมพัฒนาตามพื้นที่ (Area-Based .
File link: http://www.chakkham.ac.th...8%25A9%25E0%25B8%25B2.pdf
99%
View Online - คู่มือการนิเทศเพื่อพัฒนา คุณภาพการจัดการศึก - โรงเรียนจักรคำคณาทร
คู่มือการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2554 -2557 - โรงเรียนราชประชาสมาสัย ...
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมมือกันโดยใช้เทคนิควิธีการและกิจกรรมการนิเทศแบบต่างๆ .... นิเทศและติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ และหาแนวทางร่วมกันปรับปรุงแก้ไขพัฒนารูปแบบและ.
File link: http://www.rpr.ac.th/sar/SURAPOL1.pdf
99%
View Online - คู่มือการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2554 -2557 - โรงเรียนราชประชาสมาสัย ...
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร
รูปแบบการนิเทศครูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร. ชั้นประถมศึกษาปที่6 ในโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ...
File link: http://tar.thailis.or.th/...8%25B4%25E0%25B9%258C.pdf
99%
View Online - การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร
รูปแบบของการนิเทศการศึกษา - โรงเรียนนายเรือ
จากหลักการสูการปฏิบัติใน. รูปแบบตาง ๆ ของการนิเทศการศึกษา. น.อ.ผศ.วันทวี ปาล โมกข. ผูชวยศาสตราจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ.
File link: http://library.rtna.ac.th/web/RTNA_Journal/y.8c.1/06.pdf
99%
View Online - รูปแบบของการนิเทศการศึกษา - โรงเรียนนายเรือ
การนิเทศการสอน - โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
ของผู้นิเทศ การเลือกใช้รูปแบบทางการนิเทศ ตลอดจนเทคนิคและทักษะในการนิเทศการ ศึกษา โดยมุ่งพัฒนา. คุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ...
File link: http://www.acp.ac.th/pdf/research/varaporn.pdf
99%
View Online - การนิเทศการสอน - โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
บทที่ 3 รูปแบบการนิเทศ - ram e-learning
นักวิชาการแบ่งรูปแบบการนิเทศไว้แตกต่างกันตามยุคสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่. เนื่องจากรูปแบบ .... ครูในโรงเรียนทดลอง น าไปปฏิบัติ ภายใต้การสนับสนุนทุกรูปแบบ ...
File link: http://e-book.ram.edu/e-book/s/SE743/chapter3.pdf
99%
View Online - บทที่ 3 รูปแบบการนิเทศ - ram e-learning