Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play รหัสพัสดุครุภัณฑ์ pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   รหัสพัสดุครุภัณฑ์

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ - ส่วนตรวจสอบ ...
2. เมื่อได้รับครุภัณฑ์และหลักฐานการรับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุให้เลขที่เอกสาร ร. 1 ร.2 ร.3 ฯลฯ. ตามลําดับ พร้อมทั้งจัดทํารหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ตามระบบ FSN (Federal Stock ...
File link: http://www.audit.moi.go.th/pdf_new/Material%2520and%2520equipment.pdf
99%
View Online - คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ - ส่วนตรวจสอบ ...
ใบยืมพัสดุ- ครุภัณฑ์ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สา
หรือชดใช้เป็นเงินตามรายการสิ่งของที่เป็นอยู่ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด. ลา ดับที่. รายการ จ านวน. รหัสพัสดุ/ครุภัณฑ์. หมายเหตุ. ความเห็นผู้รับผิดชอบโครงการ.
File link: http://www.rechee.org/formPDF/borrow.pdf
99%
View Online - ใบยืมพัสดุ- ครุภัณฑ์ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สา
แนวทางการควบคุม ครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์ - ศูนย์ความรู้กลาง ...
รหัสอ้างอิงแทนหน่วยงาน. 21 – 27. เอกสารที่ใช้ส าหรับด าเนินการการ. - .ใบรับสิ่งของ (พด .44). 29. - ใบจ่ายยืมพัสดุ (พด.45). 30. - ทะเบียนคุมครุภัณฑ์มูลค่าต ่ากว่าเกณฑ์ ...
File link: http://kmcenter.rid.go.th...8%2591%25E0%25B9%258C.pdf
99%
View Online - แนวทางการควบคุม ครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์ - ศูนย์ความรู้กลาง ...
คู่มือการกำหนดรหัสครุภัณฑ์ - กรมส่งเสริมสหกรณ์
สําหช้ํการจัดทําคู่มือการกําหนดร่ํสครุภัณฑ์คร้งนี กองคลงได้ต่ําเนินการจัดพิมพ์เป็น. คร้งทื 2 ( คร้งแรกเตือนถ้ํวาคม 2541) ... การกําหนดหมายเลขพัสดุ (รหัสครุภัณฑ์).
File link: http://webhost.cpd.go.th/...8%2591%25E0%25B9%258C.pdf
99%
View Online - คู่มือการกำหนดรหัสครุภัณฑ์ - กรมส่งเสริมสหกรณ์
มือปฏิบัติงานควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
กําแพงเพชร โดยปฏิบัติงานเกียวกับการจัดซือ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง ตลอดจน .... “รหัส” หมายถึง รหัส ทัวไปซึงอาจกําหนดโดยหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ...
File link: http://pco.kpru.ac.th/km/data53/06phudsaduu.pdf
99%
View Online - มือปฏิบัติงานควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมพัสดุ - สพป.สตูล
(5) ให้ระบุรหัสของวัสดุนั้น ๆ ตามที่กาหนดไว้ (ถ้ามี) อาจกาหนดโดยหน่วยงานเองก็ได้ ..... ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535.
File link: http://www.sesao.go.th/audit54/images/stories/pdf/4manual54.pdf
99%
View Online - วัตถุประสงค์ของการควบคุมพัสดุ - สพป.สตูล
คู่มือการกำหนดหมายเลขพัสดุ
คูมือการกําหนดหมายเลขพัสดุฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะให ... หนา. 1 . การใหหมายเลขพัสดุตามระบบ FSN (Federal Stock Number). 1. 2.
File link: http://finance.tu.ac.th/f...df23c361557fca41036eaff72
99%
View Online - คู่มือการกำหนดหมายเลขพัสดุ
ที่ รายการ จ านวน รหัสพัสดุ ครุภัณฑ์ 1 ชุดเครื่อ
จ านวน. รหัสพัสดุ ครุภัณฑ์. 1 ชุดเครื่องมือวัดการหักเหของแสง. 1 6630-014-0001-001. 2 ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาตรสาร. 1 6630-014-0001-001. 3 ชุดเตาควบคุมความร้อน.
File link: http://km.technicrayong.a...173556_13060216165244.pdf
99%
View Online - ที่ รายการ จ านวน รหัสพัสดุ ครุภัณฑ์ 1 ชุดเครื่อ
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ (27/07/2552)
เพ็อประโยชนไนการใช้ํด้มารึงพัสดุลําหรับใช้งานได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตาม ... 0 การแลกเปลียน กําหนดให้กระท้าได้เฉพาะการแลกเปลียนครุภัณฑ์. ี ั ิ ี ย ส์์ |ั | ิ ส่ ...
File link: http://www.mict.go.th/com...rticle_20090727152205.pdf
99%
View Online - คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ (27/07/2552)
ประเภทครุภัณฑ์
ประเภทพัสดุ .... วัสดุสิ้นเปลือง ถาเกินกวา 2,500 บาท แตไมถึง 5,000 บาท ... กอง คลัง กําหนดวิธีการออกรหัส โดยมีการควบคุมวัสดุ (คงทนถาวร) แยกประเภทวัสดุแตละ.
File link: http://www.grad.nu.ac.th/...n3_p.173_233/p219_226.pdf
99%
View Online - ประเภทครุภัณฑ์