Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ภาษาจีนกลางเบื้องต้น pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ภาษาจีนกลางเบื้องต้น

STUDY AND INTERNSHIP IN CHINA - IEO Study Abroad
โครงการเรียนภาษาและฝึกงานที่ประเทศจีน. มหาอํานาจในทวีปเอเชียเป็น. มากกว่าโครงการ ฝึกงานธรรมดา. เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาจีน. กลางเบื้องต้น ...
File link: http://www.ieostudyabroad.com/Download/Internship-China.pdf
99%
View Online - STUDY AND INTERNSHIP IN CHINA - IEO Study Abroad
โครงการฝึกอบรมภาษาจีนระดับกลางให้แก่มัคคุเ - Language Institute ...
13 มิ.ย. 2014 ... เป็นโครงการอบรมภาษาจีนระดับกลางสาหรับมัคคุเทศก์อาชีพ แบบเข้มข้น 80 ชั่วโมง ... มัคคุเทศก์ที่ได้รับรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นที่มีพื้นฐานและภาษาจีนเบื้องต้น. 4.
File link: http://www.li.cmu.ac.th/w...8%25B5%25E0%25B8%2599.pdf
99%
View Online - โครงการฝึกอบรมภาษาจีนระดับกลางให้แก่มัคคุเ - Language Institute ...
Total 95,350
ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร. การสื่อสาร(กลาง-สูง). 8,650 60 ชม. สอ. 3 นายสามภพ กาศ สกุล. นว.พณ.ปฏิบัติการ. พณจ.เชียงใหม่. ECC. ภาษาจีนกลางเบื้องต้น. เบื้องต้น.
File link: http://pcni2.moc.go.th/do...al%2520%2520ECC%25201.pdf
99%
View Online - Total 95,350
โครงการอบรมคณะศิลปศาสตร์ มธ - TU Open House 2010 - มหาวิทยาลัย ...
... พฤศจิกายน – 28 มกราคม 2555. 6 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1, 2 ... เพื่อให้พูดออกเสียง ภาษาจีนกลางได้ตามมาตรฐานและศึกษาไวยากรณ์เพื่อให้ ... 11 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1, 2.
File link: http://www.tuopenhouse2010.tu.ac.th/tunews/Data/1317188494.pdf
99%
View Online - โครงการอบรมคณะศิลปศาสตร์ มธ - TU Open House 2010 - มหาวิทยาลัย ...
โครงการฝึกอบรมสนทนาภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน (Ni
26 ม.ค. 2012 ... เป็นโครงการอบรมสําหรับผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐานภาษาจีนกลางมาก่อน ... -ทักษะการฟัง การ พูด และการสนทนาโต้ตอบภาษาจีนกลางเบื้องต้น ฝึกออกเสียง.
File link: http://suanpalm3.kmutnb.ac.th/FileDL/201255518080.pdf
99%
View Online - โครงการฝึกอบรมสนทนาภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน (Ni
รายละเอียดชุดวิชา
27 ส.ค. 2013 ... ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร ... เพื่อให้มีความรู้เรื่องระบบเสียงภาษาจีนกลาง ... ระบบเสียง ภาษาจีนกลาง การถอดเสียงอ่านด ้วยสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบพินอิน ค าศัพท์พื้นฐาน และบทสนทนาที่ใช ้ ...... 15. 14215. ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น.
File link: http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_56/detail/arts.pdf
99%
View Online - รายละเอียดชุดวิชา
หลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐาน-กลาง ภาษาจีนสนทนา ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาจีน ...
หลักสูตอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่13. สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ระหว่าง วันที ่9 ธันวาคม 2552 – 21 กุมภาพันธ์ 2553. เสาร์. วันที่ 12 ธ.ค. 2552 - 20 ก.พ.
File link: http://www.ku.ac.th/kunews/news52/11/khnogjue13.pdf
99%
View Online - หลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐาน-กลาง ภาษาจีนสนทนา ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาจีน ...
ศศ.บ. ภาษาจีน - มหาวิทยาลัยทักษิณ
2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน. หลักสูตรใหม่ พ. ..... ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางเบื้องต้น ฝึกฟังและพูดภาษาจีนกลาง ฝึกเขียนและอ่านอักษรจีน ปัจจุบัน.
File link: http://www2.tsu.ac.th/hus...8%25B5%25E0%25B8%2599.pdf
99%
View Online - ศศ.บ. ภาษาจีน - มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการฝึกอบรมสนทนาภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน (Ni - มหาวิทยาลัย ...
-ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาโต้ตอบภาษาจีนกลางเบื้องต้น ฝึกออกเสียง และเข้าใจ ถึงเสียงพยัญชนะ สระ. วรรณยุกต์ คําศัพท์ง่ายๆ และการผันเสียง.
File link: http://it.kmutnb.ac.th/Fi...8%25B2%25E0%25B8%2599.pdf
99%
View Online - โครงการฝึกอบรมสนทนาภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน (Ni - มหาวิทยาลัย ...
รายละเอียดแต่ละหลักสูตร ภาษาจีนพื้นฐานระดับ
สาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเพียงเล็กน้อย. ภาษาจีนพื้นฐานระดับ 2 - 13 (ระดับกลาง). ศึกษา ไวยากรณ์จีนอย่างเป็นระบบ เพิ่มพูนวงค าศัพท์ สานวนและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน.
File link: http://pcni2.moc.go.th/do...9%258A%25E0%25B8%25AD.pdf
99%
View Online - รายละเอียดแต่ละหลักสูตร ภาษาจีนพื้นฐานระดับ