Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ประวัติของนัก ศิลปะไทย pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ประวัติของนัก ศิลปะไทย

นางสุดจิตต อนันตกุล ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะ
กรุงเทพมหานคร เปนผูที่เติบโตมาจากเชื้อสายของนักรองนักดนตรีไทย โดยไดแสดง ความสามารถ ... ผูอํานวยการเพลงไทย บรรจุเพลงใหกับวิทยานิพนธละครในวิชาเอก นาฏศิลปและละครไทยของ. สถาบันตางๆ ... ประวัติชีวิตและผลงาน. นางสุดจิตต อนันต กุล.
File link: http://www.archives.su.ac.th/artist/acting/soodjit.pdf
99%
View Online - นางสุดจิตต อนันตกุล ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะ
นายสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก - สำนักงานคณะกรรมการ ...
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน). ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙. ประวัติ ... ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เวทีหนังตะลุงและพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงของนายสุชาติ เป็นมรดก  ...
File link: http://www.culture.go.th/subculture3/images/M_images/psuchat.pdf
99%
View Online - นายสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก - สำนักงานคณะกรรมการ ...
โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการ ...
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 1. ชื่อโครงการ ... วัฒนธรรมล้านนาบ่ง บอกถึงอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตของคนไทยล้านนา ที่ได้ผ่านการสร้างสรรค์ สั่งสม เลือกสรร.
File link: http://art-culture.cmu.ac...8%25A2%25E0%25B8%25A7.pdf
99%
View Online - โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการ ...
ประวัติศาสตร์ศิลปะ - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษางานชางไทยโบราณ ตามหลักการของวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ... วัฒนธรรม-มัคคุ เทศก สาขาวิชาการทั้งหลายในกลุมสังคมศาสตร และนักวิชาการในสาขาประวัติศาสตร  ...
File link: http://www.graduate.su.ac.th/Curriculum/C/08.pdf
99%
View Online - ประวัติศาสตร์ศิลปะ - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2555 - มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติครู ขอให้เรียบเรียงชีวประวัติของท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในด้านครูและในด้าน ต่างๆ. เพื่อพิมพ์ลงหนังสือประวัติครู ... ท่านเล่าให้ฟังว่าชีวิตเมื่อสมัยตอนเป็นเด็กนั้น ท่านไม่ ชอบเรียนวิชาสามัญเท่าใดนัก มักหนี .... ของการเผยแพร่งานศิลปะสมัยปัจจุบันของศิลปิน ไทย ...
File link: http://www.su.ac.th/html_sunewsletter/su_pdf/silp2555.pdf
99%
View Online - ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2555 - มหาวิทยาลัยศิลปากร
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2553
ส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ... สิบคน ซึ่ง ก.พ.อ.ได้รวบรวมรายชื่อผู้ดํารงตําแห น่งศาสตราจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ..... ภาควิชาศิลปะไทย. คณะวิจิตรศิลป์.
File link: http://qmd.skru.ac.th/addnews/data/2013-02-05_331.pdf
99%
View Online - บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2553
นางท้วม ประสิทธิกุล ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะ
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๒๙. ผลงานที่เป็น เอกลักษณ์ ... รัชกาลที่ ๕ และอยู่ในแวดวงดนตรีไทยเรื่อยมาจนตลอดอายุของท่าน .... ประมาณได้ ทรงจํานักดนตรีเหล่านั้นได้แม่นยํา และทราบประวัติของนักดนตรีเหล่านั้น หลาย ท่านที่เป็น.
File link: http://www.culture.go.th/...mages/silapinsan/tuem.pdf
99%
View Online - นางท้วม ประสิทธิกุล ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะ
นางสุดจิตต์ ดุริยประณีต อนันตกุล ศิลปินแห่
24 พ.ย. 2012 ... ประวัติศิลปินพอสังเขป. สําหรับประวัติของนางสุดจิตต์ ดุริยประณีต อนันตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง. (คีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๓๖ เกิดเมื่อวันที่๑๖ ...
File link: http://www.culture.go.th/...t/silapindead1/sudjit.pdf
99%
View Online - นางสุดจิตต์ ดุริยประณีต อนันตกุล ศิลปินแห่
คาประกาศเกียรติคุณ พันโทวิชิต โห้ไทย ศิลปินแ
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-โยธวาทิต) ... เพลงพระนิพนธ์ของทูน กระหม่อมบริพัตร ของจางวางทั่ว พาทยโกศล แล้วยังนาเพลงไทยของครูดนตรีท่านอื่น ๆ.
File link: http://www.culture.go.th/...ts/article/260/vichit.pdf
99%
View Online - คาประกาศเกียรติคุณ พันโทวิชิต โห้ไทย ศิลปินแ
บรรณานุกรม - ram e-learning
ความเขาใจในศิลปะ. เมืองโบราณ, 2531. น.ณ.ปากน้ํา. ประวัติจิตรกรเอกของโลก. โรงพิมพ เฟองอักษร, 2515. น.ณ.ปากน้ํา. วิวัฒนาการลายไทย. สํานักพิมพเมืองโบราณ, ...
File link: http://e-book.ram.edu/e-book/a/AE223/AE223-reference.pdf
99%
View Online - บรรณานุกรม - ram e-learning