Android app on Google PlayAndroid app on Google Play บทอาขยาน ม 1 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   บทอาขยาน ม 1

Download บทอาขยาน in PDF - FlipBookSoft
Page 1. รวมบทอาขยาน... ชวนคิด. ไกเอย ไกแ จ. ถึงยามขัน ขัน แซก ระชั้นเสียง. โกง คอ เรื่อ ... ถาตัวเราเหลานี้หมั่น นึก. ถึงคุณครูผูฝ กสอนสั่ง. ไมม ากนักสักวันละสองครั้ง. คงตั้งแตส  ...
File link: http://www.flipbooksoft.c...4da440479e1e39192021/.pdf
99%
View Online - Download บทอาขยาน in PDF - FlipBookSoft
ภาคผนวก - ram e-learning
Page 1 ... เพิ่มเติมขึ้นมา ๒ เลม คือ บทอาขยานภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและบท ... อาขยานภาษาไทยขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกและวางแนวทางการทองบทอาขยานสําหรับ.
File link: http://e-book.ram.edu/e-book/t/TL316(51)/TL316-supplement.pdf
99%
View Online - ภาคผนวก - ram e-learning
บทหลัก ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นิราศภูเขาทอง
Page 1. ๑. บทหลัก. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. นิราศภูเขาทอง. มาถึงบางธรณีทวีโศก ยาม วิโยคยากใจให้สะอื้น ... บทเลือก. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วัฒนธรรม. ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทย แท้ ...
File link: http://www.suw.ac.th/st20...%25B2%25E0%25B8%25A2).pdf
99%
View Online - บทหลัก ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นิราศภูเขาทอง
ระดับม.ต้น
Page 1. บทอาขยาน. ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน ... เมื่อเคราะหรายกายเราก็เทา นี้ ไมม ีที่ พสุ ธ าจะอาศัย. ลวนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ เหมือนนกไรรังเรอ ยูเอกา. ถึงเกร็ดยา ...
File link: http://ws.pt.ac.th/thai/document/pt_thaisil63prayingM1-3.pdf
99%
View Online - ระดับม.ต้น
ระดับม.ปลาย
Page 1. บทอาขยาน. ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ... แตส ักนิดไมม ีเลย จึ่ง ตรัสวา เจาดวง มณฑาทองทั้งคูของแมเอย หรือวา เจาทิ้งขวางวางจิตไปเกิดอื่ น. เหมือนแมฝนเมื่ ...
File link: http://ws.pt.ac.th/thai/document/pt_thaisil63prayingM4-6.pdf
99%
View Online - ระดับม.ปลาย
บทอาขยาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ...
Page 1 ... บทอาขยานบทเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. คัดเลือกโดย ... ที่มา วัฒนธรรม หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ทักษสัมพันธ์ ม.2 เล่ม 2 หน้า 144 ...
File link: http://art62.sillapa.net/UserFiles/File/thai1.pdf
99%
View Online - บทอาขยาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ...
บทอาขยายทานองเสนาะ บทอาขยานที่ใช้ในการแข่งข - โรงเรียนเบญจมเทพ ...
Page 1. บทอาขยายทานองเสนาะ. บทอาขยานที่ใช้ในการแข่งขัน ท่องอาขยานทานอง เสนาะ ... ระดับชั้น ม.๑-๓. บทหลัก. ๑. โคลงโลกนิติ. ๒. บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา. ๓.
File link: http://www.bmp.ac.th/thaireading.pdf
99%
View Online - บทอาขยายทานองเสนาะ บทอาขยานที่ใช้ในการแข่งข - โรงเรียนเบญจมเทพ ...
บทอาขยานภาษาไทย - โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
Page 1. บทอาขยานภาษาไทย. ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – ๓. บทหลัก. - แมวเหมียว. - ฝนตก แดดออก. - กาดา. - รักษาป่า .... สะอื้นร่าอาลาด้วยอาลัย แล้วแข็งใจจากนางตามทางมมา.
File link: http://www.prayaprasert.o...8%2597%25E0%25B8%25A2.pdf
99%
View Online - บทอาขยานภาษาไทย - โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
บทอาขยาน ม.ปลาย
Page 1. บทอาขยาน ม.ต้น (บทหลัก). โคลงโลกนิติ. ๏ พระสมุทรสุดลึกล้น. คณนา. สายดิ่งทิ้ง ทอดมา. หยั่งได้. เขาสูงอาจวัดวา. ก าหนด. จิตมนุษย์นี้ไซร้. ยากแท้หยั่งถึง ฯ.
File link: http://north63.sillapa.net/UserFiles/File/thai/TH-arkyarn.pdf
99%
View Online - บทอาขยาน ม.ปลาย
บทอาขยานภาษาไทย มัธยม
มธยมศึกษา น จดพมพ์บนเพีอรวบรวบบทอาขยานบทหลกเเละ. บ . ปุ่้ ้ ... เทพทอง จ่าบ่า ทองเทค ฯลฯ ตามความเหมาะสม. ในการใหันักเรียนท่องอาขยาน ครูจําเป็นต้องบอก . , 4 ้้ ้ . 1 .
File link: http://elearn.whk.ac.th/web_ebook_std/thai_akayan.pdf
99%
View Online - บทอาขยานภาษาไทย มัธยม