Android app on Google PlayAndroid app on Google Play บทอาขยาน ฟังใดได้รู้เรื่อง pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   บทอาขยาน ฟังใดได้รู้เรื่อง

1. วิชาภาษาไทย - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
16 พ.ค. 2014 ... นักเรียนจะต้องมีความสามารถในการคิด จับประเด็นสำาคัญของเรื่องได้ หารายละเอียดของ เรื่องที่อ่านได้ จะ ... โครงสร้างรายละเอียด เนื้อเรื่องรายละเอียด เป็นการให้รายละเอียดของ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะทำาให้ผู้อ่าน .... มีมารยาทการฟัง ดู พูด และใช้ภาษาไทยถูกต้องและ สร้างสรรค์ ...... อ่านบทอาขยาน ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน สรุปเรื่อง ความรู้ข้อคิด ...
File link: http://www.dlf.ac.th/uploads/document/13991817637419.pdf
99%
View Online - 1. วิชาภาษาไทย - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2. ภาษาไทย ๕ - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
1 พ.ย. 2013 ... เรียนรู้อะไรในภาษาไทย .... พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อ ... นำาข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจำาบทอาขยานที่กำาหนดได้ ...... ๒.๒ นักเรียนจะมีวิธีใดที่จะทำาให้สิ่งแวดล้อมงดงามดังบทร้อยกรอง.
File link: http://www.dlf.ac.th/uploads/document/138189269814535.pdf
99%
View Online - 2. ภาษาไทย ๕ - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่อง โคลงภาพพระราชพง
อาสาสมัครนักเรียนออกมาท่องบทอาขยานให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรียน. 8. ... และครูให้แต่ละ กลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากว่า กลุ่มใดจะได้แสดงเรื่องใด ครูกาหนดเวลา. ให้กลุ่มละ 20 ...
File link: http://www.nawamintriampa...470387_12073012123654.pdf
99%
View Online - หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่อง โคลงภาพพระราชพง
ประถมศึกษาปีที่ 3
มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือกฟังและดูอย่างมี วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ... ล าดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามค าสั่ง ค ... กล่อมเด็ก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบท อาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ .... เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง.
File link: http://www.holy.ac.th/holy101/calazine/thai/thai3.pdf
99%
View Online - ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 2
ล าดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามค าสั่ง ค ... เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ ตั้งค าถาม ตอบค าถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิดความ รู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ... ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานและ บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ .... บอกได้ว่าพยัญชนะที่ก าหนดเป็นอักษรหมู่ใด.
File link: http://www.holy.ac.th/holy101/calazine/thai/thai2.pdf
99%
View Online - ประถมศึกษาปีที่ 2
แผนการสอน1 - หน้าหลัก
การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ตลอดจนได้น าไป ทดลองใช้. กับกลุ่มตัวอย่าง ... เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว จ านวน ๑๐ แผนการเรียนรู้ เวลา เรียน ๑๐ ชั่วโมง และหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ..... ๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง .... บท อาขยาน ใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ซาบซึ้งในบทอาขยาน น า.
File link: http://www.t3pinit.ac.th/...25A7%25A4%25C5%25BB_3.pdf
99%
View Online - แผนการสอน1 - หน้าหลัก
วิชาภาษาไทย บทอาขยาน ๓ เรื่อง ผู้ชนะ เมื่อทําก
บทอาขยาน ๓ เรื่อง. ผู้ชนะ. เมื่อทําการสิ่งใดด้วยใจรัก ... เมื่อทําการสิ่งใดใจบากบั่น ไม่ไหว หวั่นอุปสรรคเป็นขวากขวาง ... โจรจักเบียนบ่ได้ เร่งรู้เรียนเอา. เว้นวิจารณ์ว่างเว้น สดับฟัง.
File link: http://202.143.141.133/school/34010121/images/doc/cm/Cm-tha.pdf
99%
View Online - วิชาภาษาไทย บทอาขยาน ๓ เรื่อง ผู้ชนะ เมื่อทําก
บทหลัก ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นิราศภูเขาทอง
หยั่งได้. เขาสูงอาจวัดวา. กําหนด. จิตมนุษย์นี้ไซร้. ยากแท้หยั่งถึง ฯ. . ก้านบัวบอกลึกตื้น. ชลธาร. มรรยาทส่อสันดาน. ชาติเชื้อ ... และอย่าลืมจิตใจแบบไทยแท้ เชื่อพ่อแม่ฟังธรรมคํา สั่งสอน ... ได้รู้เช่นเห็นชัดสมบัติชาติ ... เหมือนเวรใดให้นิราศเสน่หา ... ตอน เห่ชมเรือกระบวน.
File link: http://www.suw.ac.th/st20...%25B2%25E0%25B8%25A2).pdf
99%
View Online - บทหลัก ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นิราศภูเขาทอง
บทอาขยาน ม.ปลาย
บทอาขยาน ม.ต้น (บทหลัก). โคลงโลกนิติ. ๏ พระสมุทรสุดลึกล้น. คณนา. สายดิ่งทิ้งทอดมา. หยั่งได้. เขาสูงอาจ ... และอย่าลืมจิตใจแบบไทยแท้ เชื่อพ่อแม่ฟังธรรมค าสั่งสอน. ก าเนิด ธรรมจริยาเป็นอาภรณ์ ... ได้รู้เช่นเห็นชัดสมบัติชาติ ... ตอน เห่ชมเรือกระบวน. โคลงสี่สุภาพ.
File link: http://north63.sillapa.net/UserFiles/File/thai/TH-arkyarn.pdf
99%
View Online - บทอาขยาน ม.ปลาย
บทอาขยานภาษาไทย - โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตรา. - ไทยรวมกาลังตั้งมั่น. - ตนเป็นที่พึ่งแห่ง ตน. - ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ. - ผู้ชนะ. - เป็นมนุษย์หรือเป็นคน. - วิถีเด็กไทย. - ฟังใดได้รู้เรื่อง.
File link: http://www.prayaprasert.o...8%2597%25E0%25B8%25A2.pdf
99%
View Online - บทอาขยานภาษาไทย - โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย