Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play บทอาขยาน ฟังใดได้รู้เรื่อง pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   บทอาขยาน ฟังใดได้รู้เรื่อง

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
16 พ.ค. 2012 ... พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อ ... และท่องจำาบทอาขยานที่ กำาหนดได้ .... ๗.๑ วางแผนการอ่าน ว่าอ่านแล้วจะทำากิจกรรมใด.
File link: http://www.dlf.ac.th/uploads/document/13347274343755.pdf
99%
View Online - 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
บทอาขยาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ...
บทอาขยานบทเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. คัดเลือกโดย ... เชื่อพ่อแม่ฟังธรรมค าสั่งสอน. ก าเนิดธรรมจริยาเป็นอาภรณ์ ... ได้รู้เช่นเห็นชัดสมบัติชาติ ... ย่อมจ านงศิลปาสง่างาม เพื่อ อร่ามเรืองระยับประดับประดา. อันชาติใดไร้ช่างช านาญศิลป์ เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า.
File link: http://art62.sillapa.net/UserFiles/File/thai1.pdf
99%
View Online - บทอาขยาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรม - สำนักงานเขตพื้นที่การ ...
13 ธ.ค. 2011 ... บทอาขยาน. ระดับชั้น. บทหลัก. บทเลือก. ป.๑-ป.๓ ๑. แมวเหมียว. ๒.ฝนตกแดดออก. ๓. กา ดํา. ๔. รักษาป่า ... ฟังใดได้รู้เรื่อง. ๑๐. ดวงตะวัน. ม.๑ – ม.๓ ๑. นิราศ ...
File link: http://www.atg.obec.go.th/p_index/A%2520story.pdf
99%
View Online - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรม - สำนักงานเขตพื้นที่การ ...
การท่องบทอาขยานภาษาไทย - คณะศิลปศาสตร์ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ท่าน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ เป็นความเห็นของ ... การท่องบทอาขยานภาษาไทย : จากยาขมสู่ยาขนานเอก. 69 ... พิมพ์ เข้ามาใช้ในประเทศกัมพูชา ทำให้วัฒนธรรมการอ่านเฟื่องฟูแต่รูปแบบการเขียนร้อยแก้ว ...... ใด ผู้อ่านอยากเขียนเรื่องใดๆ ก็ได้กรอบ “ ปริศนา” หายไปจากวารสารกัมพุชสุริยาในปีที่50.
File link: http://www.la.ubu.ac.th/research/pdf/book5-2554.pdf
99%
View Online - การท่องบทอาขยานภาษาไทย - คณะศิลปศาสตร์ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หม่อมหลวง ปิ่น มาลา กุล - สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
เชื่อพ่อแม่ฟังธรรมคําสั่งสอน ... บทอาขยานบทหลัก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คัดเลือกโดย ... พระบรมมหาราชวัง ทําให้ได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากพระองค์ท่านมากมายหลายด้าน ... จัดเก็บพระราชนิพนธ์บทละคร และเมื่อทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องใดแล้ว ...
File link: http://www.culture.go.th/...g%2520pin%2520malakul.pdf
99%
View Online - หม่อมหลวง ปิ่น มาลา กุล - สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
วิชาพื้นฐาน ม.ต้น - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
พูดอภิปรายแสดงความรู้ ความคิดจากการฟัง ดู อ่าน ได้อย่างสร้างสรรค์. 6. ... เขียนรายงาน การศึกษาค้นคว้า โครงงานแล้วพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาได้. 9. ... วิถีชีวิตไทย คุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิด เพื่อน าไป ..... อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่กาหนดให้เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน. 3.
File link: http://www.pccpl.ac.th/pc...ile56/fundamental_pri.pdf
99%
View Online - วิชาพื้นฐาน ม.ต้น - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่๒ เรื่อง บทเสภา
๕) ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจจากเรื่อง. บท เสภาสามัคคีเสวก ... ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า นักเรียนจะได้เรียนเรื่อง บทสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ซึ่ง ... เรียน จากนั้นครูอธิบายลักษณะกลอนเสภาให้นักเรียนฟัง .... ที่มาขององค์พระวิษณุกรรมทั้ง ๒ ท่านี้หากสถาบันใดเปิดสอนวิชาชีพช่างก่อสร้างมักอยู่ใน.
File link: http://203.172.248.146/files/1203261010515520_1207310771035.pdf
99%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่๒ เรื่อง บทเสภา
6. ภาษาไทย ม.3 - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
คู่มือการใช้บทอาขยานภาษาไทยประกอบการเรียนการสอน ... อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ บทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน. ๒. ... มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดความรู้สึกในโอกาส ..... ครูนำา แผนภาพความคิดหรือผังมโนภาพเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาให้นักเรียนดู แล้วสนทนากับนักเรียนเรื่อง การ.
File link: http://www.dlf.ac.th/uploads/document/133473201325128.pdf
99%
View Online - 6. ภาษาไทย ม.3 - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่อง โคลงภาพพระราชพง
อาสาสมัครนักเรียนออกมาท่องบทอาขยานให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรียน. 8. ... และครูให้แต่ละ กลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากว่า กลุ่มใดจะได้แสดงเรื่องใด ครูกาหนดเวลา. ให้กลุ่มละ 20 ...
File link: http://203.172.248.146/files/1203261010470387_12073012123654.pdf
99%
View Online - หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่อง โคลงภาพพระราชพง
บทอาขยานภาษาไทย
บทอาขยานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (บทหลัก). บทหลัก. ม.๑. ❖ นิราศภูเขาทอง ... หยั่งได้. เขาสูงอาจวัดวา. ก าหนด. จิตมนุษย์นี้ไซร้. ยากแท้หยั่งถึง ฯ. ก้านบัวบอกลึกตื้น ชลธาร ... ฟัง ตอบขอบค าไข คิดใคร่ ครวญนา ... ย่อมจ านงศิลปาสง่างาม เพื่ออร่ามเรืองระยับ ประดับประดา. อันชาติใดไร้ช่างช านาญศิลป์ เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า ... ล้วนรูปนิรมิต มายา.
File link: http://rnm.ac.th/wp-content/uploads/2012/11/ton.pdf
99%
View Online - บทอาขยานภาษาไทย