Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play บทอาขยาน ป 1 3 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   บทอาขยาน ป 1 3

Download
15 ก.พ. 2012 ... *หมายเหตุบทอาขยานหŪ13;กแŪ1;ะบทเŪ1;ือกขอŧ1;แต่Ū1;ะชū3;้น. ชū3;้น. บทอาขยานบทหŪ13;ก. บทอาขยาน บทเŪ1;ือก. ũ1;.1. แมŪ3;เหมียŪ3;. รū3;กเมือŧ1;ไทย. ũ1;.2. กาดา. ไก่แจ้. ũ1;.3.
File link: http://www.kajonkietsuksa.ac.th/th/pdf/2%2520Thai.pdf
99%
View Online - Download
บทที่ ๒๓ แผนผū31;สาระการเรียนรŬ1;ᢴ3;ภาษาไทย การอา - อนุบาŪ1;-ũ1;ระถมต้น
หนᢴ3;า 1. บทที่ ๒๓. แผนผū31;สาระการเรียนรŬ1;ᢴ3;ภาษาไทย. การอานบทดอกสรᢴ3;อย ... บทที่ ๒๓. บทอาขยานชū3;้นũ1;ระถมศึกษาũ1;ที่ ๑. บทหŪ13;ก. “แมŪ3;เหมียŪ3;แยกเขี้ยŪ3;ยิŧ1;ฟน”. (นายทū3;ด ... สŮ1;าหรū3;บอนุบาŪ1; - ũ1;ระถมตᢴ3;น. หนᢴ3;า 3. บทอาขยานชū3;้นũ1;ระถมศึกษาũ1;ที่ ๑. บทเŪ1;ือก.
File link: http://karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter23.pdf
99%
View Online - บทที่ ๒๓ แผนผังสาระการเรียนรูภาษาไทย การอา - อนุบาล-ประถมต้น
บทอาขยานภาษาไทยระดū3;บũ1;ระถมศึกษา - มหาŪ3;ิทยาŪ13;ยศรีนครินทรŪ3;ิโรฒ
ที่สุด คือบทอาขยานภาษาไทยระดū3;บũ1;ระถมศึกษาũ1;ที่ 2 ซึ่ŧ1;มีจริยธรรมũ1;รากฏอยŬ1; 3 ดᢴ3;าน ..... 1 แสดŧ1;คŪ3;ามถี่ขอŧ1;จริยธรรมที่ũ1;รากฏŭ1;นบทอาขยานภาษาไทยชū3;้นũ1;ระถมศึกษาũ1;ที่ 1.
File link: http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tha/Kritsana_K.pdf
99%
View Online - บทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษา - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กŪ1;ุ่มสาระการเรียนรŬ1;้ภาษาไทย - ส พ ũ1;.พū3;ทŪ1;ุŧ1; เขต 1
1) ระดū3;บชū3;้น ũ1;.1-3 ŭ1;ช้ดินสอดŮ1;า HB คū3;ดตū33;บรรจŧ1;เต็มบรรทū3;ด ตามข้อคŪ3;ามที่กŮ1;าหนด 1 จบ. เŪ31;า 30 ..... กŪ1;ุ่มสาระการเรียนรŬ1;้ภาษาไทย บทอาขยานภาษาไทย ช่Ū31;ชū3;้นที่1 – ช่Ū31;ชū3;้นที่4 ...
File link: http://edu-world.phatthalung1.go.th/downloads/thai.pdf
99%
View Online - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - ส พ ป.พัทลุง เขต 1
ũ1;. 2 - สำนū3;กŧ1;านเขตพื้นที่การศึกษาũ1;ระถมศึกษาระยอŧ1; เขต ๒
3. ท่อŧ1;จŮ1;าบทอาขยานตามที่กŮ1;าหนด แŪ1;ะบทร้อยกรอŧ1;ที่มีคุŨ3;ค่าตามคŪ3;ามสนŭ1;จ. /. จŮ1;านŪ3;น ... ท 4.4 ũ1;. 2/1. ท 4.1 ũ1;. 2/2. ท 4.1 ũ1;. 2/3. 16. 3 ũ3;ึกสมอŧ11;ระŪ1;อŧ1;. คŪ3;ามคิด. ท 1.1 ũ1;. 2/3.
File link: http://www.rayong2.go.th/supervisor/word/NK/thai2.pdf
99%
View Online - ป. 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
บทอาขยานภาษาไทย
Page 1 ... บทอาขยานชū3;้นมū3;ธยมศึกษาũ1;ีที่ ๑ – ๓ (บทหŪ13;ก). บทหŪ13;ก. ม.๑. ❖ นิราศภŬ1;เขาทอŧ1; . ❖ โคŪ11;โŪ1;กนิติ. ม.๒. ❖ สุภาษิตนฤทุมนาการ. ❖ บทเสภาสามū3;คคีเสŪ3;ก ตอน ... Page 3 ...
File link: http://rnm.ac.th/wp-content/uploads/2012/11/ton.pdf
99%
View Online - บทอาขยานภาษาไทย
click
หมายเหตุ. ũ1;. 1-3 ũ1;. 4-6 ม. 1-3 ม. 4-6. 1. อ่านออกเสียŧ1;แŪ1;ะจū3;บŭ1;จคŪ3;ามสŮ1;าคū3;ญ. Ϩ3;. Ϩ3;. เดี่ยŪ3; ... 3. ท่อŧ1;อาขยานทŮ1;านอŧ1;เสนาะ. Ϩ3;. Ϩ3;. Ϩ3;. Ϩ3; เดี่ยŪ3;. 4. สุนทรพจน์. Ϩ3;. Ϩ3; เดี่ยŪ3;. 5. แต่ŧ1;บท ...
File link: http://www.thatcenter.com/Wicha62/I.pdf
99%
View Online - click
คำอธิบายไฟŪ1;์
29 ก.ค. 2011 ... ม.1-3. อาคาร 3 ชū3;้น 2 (ห้อŧ1; ũ1;.5). 4. การท่อŧ1;บทอาขยาน. ũ1;.1-3. อาคาร 4 ชū3;้น 2 (ห้อŧ1; ũ1;.1). การท่อŧ1;บทอาขยาน. ũ1;.4-6. อาคาร 4 ชū3;้น 2 (ห้อŧ1; ũ1;.2). การท่อŧ1;บท ...
File link: http://202.143.190.245/khonkaen3/inno_file/p24403070948.pdf
99%
View Online - คำอธิบายไฟล์
บทที่ 3
กŪ1;ุ่มตū33;อย่าŧ1;ที่ŭ1;ช้ŭ1;นการŪ3;ิจū3;ยครū3;้ŧ1;นี้ คือ นū3;กเรียนชū3;้นũ1;ระถมศึกษาũ1;ีที่ 1/3 ที่ก าŪ131;ศึกษาอยŬ1;่. ŭ1;น ภาคเรียนที่ 2 ... เกี่ยŪ3;กū3;บนิทาน เรื่อŧ1;สū3;้น บทร้อŧ1;เŪ1;่น บทอาขยาน แŪ1;ะบทร้อยกรอŧ1;. กำรสร้ำŧ1; ...
File link: http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2554/thai21054sc_ch3.pdf
99%
View Online - บทที่ 3
ũ1;.1
Ū3;รรŨ3;กรรม ร้อยแก้Ū3; แŪ1;ะร้อยกรอŧ1; สŮ1;าหรū3;บเด็ก. - ท่อŧ1;จŮ1;าบทอาขยานตามที่กŮ1;าหนด แŪ1;ะบทร้อย . กรอŧ1;ตามคŪ3;ามสนŭ1;จ. 15. 5. 6 โรŧ1;เรียนŪ11;กช้าŧ1;. ท 2.1. ũ1;.1/11;.1/3. ท 3.1 ũ1;.1/1.
File link: http://www.rayong2.go.th/supervisor/word/NK/thai1.pdf
99%
View Online - ป.1