Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ทะเบียนคุมครุภัณฑ์

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ - ส่วนตรวจสอบ ...
ควบคุมบัญชีพัสดุแบ่งเป็นบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน ..... ศ. 2547. เป็นต้นไป ส่วน รายการทรัพย์สินเดิมที่เคยควบคุมไว้ทั้ง 2 ทะเบียน (ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ตามระเบียบสํานัก.
File link: http://www.audit.moi.go.th/pdf_new/Material%2520and%2520equipment.pdf
99%
View Online - คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ - ส่วนตรวจสอบ ...
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน. หน้า 1 / 6. ส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช. หน่วย งาน...กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา... แผนงาน..... งาน/โครงการ.
File link: http://www.dnp.go.th/dnpm...2%25E0%25B8%25AF_2549.pdf
99%
View Online - ทะเบียนคุมทรัพย์สิน - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวทางการควบคุม ครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์ - ศูนย์ความรู้กลาง ...
ศ. 2548. เมื่อด าเนินการจัดหาและออกหลักฐานการจ่ายเพื่อใช้งานเรียบร้อยแล้วหน่วยงานผู้ ครอบครองครุภัณฑ์. จะต้องด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน (พด.59) ...
File link: http://kmcenter.rid.go.th...8%2591%25E0%25B9%258C.pdf
99%
View Online - แนวทางการควบคุม ครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์ - ศูนย์ความรู้กลาง ...
วัตถุประสงค์ของการควบคุมพัสดุ - สพป.สตูล
การลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน. การบันทึกและการควบคุมรายการทรัพย์สินที่จะต้องจัดท าตาม รูปแบบ. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535.
File link: http://www.sesao.go.th/audit54/images/stories/pdf/4manual54.pdf
99%
View Online - วัตถุประสงค์ของการควบคุมพัสดุ - สพป.สตูล
การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินส่วนที่ 1 - หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.
บาท ขึ้นไป ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตํ่ากว่. 5,000 บาท. 1.2 ผู้บริหารงานชั้นต้นตั้งแต่. หัวหน้างาน พัสดุขึ้นไป มีวิธีการกํากับ. อย่างไร ที่จะทราบได้ว่า การจัดทํา. ทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นปจจุ  ...
File link: http://audit.obec.go.th/DAuditM/Dch6_1.pdf
99%
View Online - การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินส่วนที่ 1 - หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับเ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.3 การโอนข้อมูลของหน่วยงานที่ส่งให้กองแผนงานเข้าระบบบัญชี3 มิติ. 16. 4.4 การยกเลิก . 18. 5. รายงานการบันทึกทรัพย์สิน PO_08. 19. 6. รายงานทะเบียนคุมทรัพย์สิน PO_09.
File link: http://www.vet.kps.ku.ac....Manual%2520ERP-4-3-56.PDF
99%
View Online - คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับเ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มือปฏิบัติงานควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
แบบฟอร์ม(ตัวอย่าง)ทะเบียนคุมวัสดุคงทนถาวร/ครุภัณฑ์ตํา กว่าเกณฑ์. 4. ทะเบียนคุม ครุภัณฑ์. 5. แบบฟอร์ม(ตัวอย่าง)ทะเบียนควบคุมอาคารและสิ งก่อสร้าง. 6. การเบิก – จ่าย พัสดุ. 7.
File link: http://pco.kpru.ac.th/km/data53/06phudsaduu.pdf
99%
View Online - มือปฏิบัติงานควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน
การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน. เจ้าขององค์ความรู้. น.ต.ลิขิต ประสพ ทรัพย์. ประจําแผนกซ่อมบํารุง กบ.อรม.อร. พ.จ.อ.กิตติพงษ์ สุวรรณโชติ. ช่วยราชการ กบ.
File link: http://www.dockyard.navy.mi.th/orm/km/doc/40km54.pdf
99%
View Online - การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนที่ 3 - หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.
ที่ สพท. จัดหาใช้งาน. สําหรับทะเบียนคุม. ครุภัณฑ์เดิม ใช้เพื่อ. การสืบค้น. (3) บันทึก ทะเบียนคุม. ทรัพย์สินตามแบบเดิม. โดยไม่อ้างอิงรหัส. สินทรัพย์ในระบบ. GFMIS ทําให้ ยุ่งยาก.
File link: http://audit.obec.go.th/DAuditM/Dch6_3.pdf
99%
View Online - ส่วนที่ 3 - หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.
คลิก - กรมปศุสัตว์
ได้ดําเนินการ/กํากับดูแลตามที่ได้รับมอบหมายอย่างแท้จริง. ๓ มีการจัดทําทะเบียนคุมและ รายงานที่เกี่ยวข้อง และเรียกตรวจสอบได้. - ทะเบียนคุมครุภัณฑ์/ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน.
File link: http://www.dld.go.th/km/t...ments/checklist%25202.pdf
99%
View Online - คลิก - กรมปศุสัตว์