Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตารางเงินเดือนปรับใหม่5 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตารางเงินเดือนปรับใหม่5

พ.ศ. 2547 เข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือน พ.ศ. 2548
ท้ายพระราชกฤษฏีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2547 เซ้าสู่บ๊ญชีอัตรา เงินเดือน. ั -้ ี ปั ฒ่ ฉ .... 5. บัญชืท้าย พรภู.การปรับอัตราเงินเตือนฯ พ.ศ. 2547 บัญชีท้าย พร ฎ.
File link: http://www.local.moi.go.th/salary%2520adjust.pdf
99%
View Online - พ.ศ. 2547 เข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือน พ.ศ. 2548
การปรับเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2549
27 ก.ย. 2005 ... ตารางการปรับอัตราเงินเดือนข าราชการพลเรือนจากบัญชีอัตราเงินเดือนข าราชการ .... 5. 5,050. 5. 5,310. 4.5. 4,950. 4.5. 5,200. 4. 4,850. 4. 5,100. 3.5.
File link: http://www.ku.ac.th/kunews/new_salary49.pdf
99%
View Online - การปรับเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2549
การใช้ DPIS ตาม ว 6/2558 - สำนักงาน ก.พ.
ในการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง. ของข้าราชการพลเรือนสามัญ. ตาม ว 6/ ... 5. ขั้นตอนเตรียมการก่อนการจัดท่าบัญชีแนบท้ายค่าสังปรับเงินเดือน. 1. Backup Data ...
File link: http://www2.ocsc.go.th/si...de_to_w6-2558_w7-2558.pdf
99%
View Online - การใช้ DPIS ตาม ว 6/2558 - สำนักงาน ก.พ.
บัญชีเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (พ.ศ.2554)
5%. 8%. 5%. พรบ.54 พรฎ.54. พรบ.54 พรฎ.54. พรบ.54 พรฎ.54. พรบ.54 พรฎ.54. พรบ .54 พรฎ.54. พรบ.54 พรฎ.54. พรฎ.50. คผช. คศ.1. คศ.2. คศ.3. คศ.4. คศ.5. ขั้น.
File link: http://www.korattsc.com/pdf/salary.pdf
99%
View Online - บัญชีเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (พ.ศ.2554)
ขั้น อัตรา (บาท/เดือน ขั้น อัตรา (บาท/เดือน 23 16920 23 17
5. 6,760. 5. 7,110. 4. 6,410. 4. 6,740. 3. 6,060. 3. 6,380. 2. 5,820. 2. 6,120. 1. 5,570 ... ตารางการปรับอัตราค าตอบแทนพนักงานราชการจากบัญชีอัตราค าตอบแทนท า ย ...
File link: http://www.mof.go.th/home/salary/TableNewSala_281048.pdf
99%
View Online - ขั้น อัตรา (บาท/เดือน ขั้น อัตรา (บาท/เดือน 23 16920 23 17
พระราชกฤษฎีกา " พ.ศ. 2554"
ดารางการปรับเงินเดือนจากบัญชีเงินเดือนชัวคราวของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการ ศึกษาท็ฟืบ ... อันดับ ครูผู้ช่วย อันดับ คศ.1 อันดับ คศ.2 อันดับ คศ.3 อันดับ คศ.4 อันดับ คศ.5.
File link: http://www.kkpao.go.th/dep/personnel/data/salary2554.pdf
99%
View Online - พระราชกฤษฎีกา
แนวปฏิบัติการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ ...
1 ม.ค. 2014 ... Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15 ...
File link: http://182.93.222.55/sec3...wPB8Y914937ThuJan2014.pdf
99%
View Online - แนวปฏิบัติการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ ...
คลิกดูตารางเงินเดือนครูที่ใช้ในปัจจุบัน
5 %. 23.5. 50,410 52,940 880. 23. 49,580 52,060 890 59,770 62,760 660 ... ตาราง ปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ.
File link: http://www.sobkroo.com/img_news/file/A50103568.pdf
99%
View Online - คลิกดูตารางเงินเดือนครูที่ใช้ในปัจจุบัน
การปรับระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการพลเรือนใ
15 ต.ค. 2010 ... การปรับเข้าสู่ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ ... โครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่ ตามกฎ ก.พ. ... ปรับ เข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ. 5. หัวหน้างาน/ฝ่าย ซี 8 ปรับเข้าต าแหน่งช ...
File link: http://personnel.nida.ac.th/main/images/HR_Thai/law/16/law7.6.pdf
99%
View Online - การปรับระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการพลเรือนใ
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่
ขั้น อันดับ ท.1 ร้อยละ 5 อันดับ ท.2 ร้อยละ 5 อันดับ ท.3 ร้อยละ 5 อันดับ ท.4 ร้อยละ 5 อันดับ ท.5 ร้อยละ 5 อันดับ ท.6 ... ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่.
File link: http://www.nmt.or.th/kala...8%25A1%25E0%25B9%2588.pdf
99%
View Online - ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่