Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตารางเงินเดือนครูใหม่2554 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตารางเงินเดือนครูใหม่2554

untitled
Mg. 115.11. n.113. n.111. nu). VLH. 2554 VLH. 2554 VLH. 2554 VLH. 2554 VLH. 2554 VLH. 2554 VLH. 2554 VLH. 2554 WH. 2554 VLH. 2554 VLH. 2554 VLH.
File link: http://www.pbn1.obec.go.th/document/salary2554_5.pdf
99%
View Online - untitled
การปรับเงินเดือน ตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ...
๒๔๕๔ พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนนันด์านันสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ .... ๒๔๕๔ โดยใช้ตารางการปรับเงินเดือบจากบัญซึเงืบเดือบซ้วคราวของข้าราชการครูเเละ ..... และเงินประจําดําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกฑ (ฉบับทึ 2) พ.ศ. 2554.
File link: /interstitial?url=http://.../pdf/2554/news_0407-1.pdf
99%
View Online - การปรับเงินเดือน ตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ...
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร - สพม.10
บุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา .... เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้น ...
File link: http://www.sesa10.go.th/sesa10/data/mar55/7.pdf
99%
View Online - พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร - สพม.10
มาตรฐาน กลาง การ บริหาร งาน บุคคล ส่วนท้องถิ่น - ราชกิจจานุเบกษา
14 พ.ค. 2013 ... ให้เป็นไปตามอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจําตําแหน่งที่กําหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วย. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม”.
File link: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/058/36.PDF
99%
View Online - มาตรฐาน กลาง การ บริหาร งาน บุคคล ส่วนท้องถิ่น - ราชกิจจานุเบกษา
ถึง สํานกงานส่งเสริมการปกครองท้องถินอ่ําเภอ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทคบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล ดําเเทบ่ง “ครูผู้ ดูแลเด็ก” .... ๒๔๕๔ พระราชกฤษฎีกา การปรับเงินเดือนซ็นต๋าซ็นสูงของข้าราชการครู .... ๒๔๕๔ โดยใช้ตารางการปช้ํเงืบเต็อบจากบัญชีเงืบเต็อย่ําคราวของข้าราชการครูและ.
File link: http://www.nmt.or.th/rano...8%25AD%25E0%25B8%2599.pdf
99%
View Online - ถึง สํานกงานส่งเสริมการปกครองท้องถินอ่ําเภอ
แนบท้ายร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐ
ตารางปรับเงินเดือนในช่วงปรับเปลี่ยนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน.
File link: http://korat4.net/download/1297714407_salary2554.pdf
99%
View Online - แนบท้ายร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐ
;ๆ มิถุนายน 2554 - สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส็งท็ส่งมาด้วย 1. ตารางการปรับอัตราเงินเตือนฯ. 2. พระราชบัญญาิเงินเดือน เงืนวิทยฐานะ เเ ละเงินประจําคําแหบ่งข้าราชการครู. เเละบุคลากรทางการคึกษา (ฉบับทึ 2) พ.ศ. 2554. 3.
File link: http://www.boga.go.th/bog...8%2599.pdf%3Fhn_id%3D1228
99%
View Online - ;ๆ มิถุนายน 2554 - สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ใช้ในปัจจุบัน
ตารางปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ ... และแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554. ขั้น. ครูผู้ช่วย.
File link: http://www.sobkroo.com/img_news/file/A50103568.pdf
99%
View Online - ใช้ในปัจจุบัน
ด่วนทืสุด
๒๕๕๔ และการเลือนเงินเตือนข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ... ลึงทืส่งมาด้วย (๑) ตารางการปรับอัตราเงืบเตือนจากบัญซึอัตราเงินเตือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ... (๒) หลักเกณฑ์เเละวิธีกาโ่รับเงินเดือน เงิน ทยฐานะ และิบประจําดําเเหบ่งของข้าราชการครู .... เเละเงิน่ํระจําค่ําเเหบ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกาิ (จบับทึ 2) พ.ศ. 2554.
File link: http://www.rtc.ac.th/www_km/07/0723/TableSalary%25202554.pdf
99%
View Online - ด่วนทืสุด
บัญชีเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (พ.ศ.2554)
24.0. 47,450 50,550 53,080. 23.5. 46,670 50,410 52,940. 23.0. 45,900 49,580 52,060. 59,770 62,760. 22.5. 45,120 48,730 51,170. 59,140 62,100. 22.0.
File link: http://www.korattsc.com/pdf/salary.pdf
99%
View Online - บัญชีเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (พ.ศ.2554)