Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวอย่างสารประเภทจรรโลงใจ pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวอย่างสารประเภทจรรโลงใจ

ชนกพร พัวพัฒนกุล - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เชิงศาสนาในภาคอีสาน ผลการศึกษาพบว่าสารโน้มน้าวใจในสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มนี้ .... สื่อ สิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัด สถานปฏิบัติธรรม และสถานที่ ..... องเที่ยวไปทํากิจกรรมทางศาสนารูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้.
File link: http://www.la.ubu.ac.th/u...8%25B8%25E0%25B8%25A5.pdf
99%
View Online - ชนกพร พัวพัฒนกุล - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเขียนบทความทางวิชาการ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
เหตุการณ์และแนวโน้มในอนาคต ฉะนั้น บทความจึงเป็นความเรียงประเภทหนึ่งซึ่งมีจุดประสงค์ .... เทศนาโวหาร เพื่อแสดงเหตุผลโน้มน้าวใจผู้อ่าน หรือเพื่อให้เกิดความชัดเจน หากเป็น ...
File link: http://www.atg.obec.go.th/p_pr3/Article%252019%252004%252055.pdf
99%
View Online - การเขียนบทความทางวิชาการ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
2. วิชา ภาษาไทย - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
6 พ.ย. 2012 ... ม.๔-๖/๕ พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ ...... การอ่านอย่างมี วิจารณญาณมีหลักและวิธีการอ่านสารแต่ละประเภทที่แตกต่าง ... ครูยกตัวอย่างข่าว หรือ บทความ (หาตัวอย่างบทความที่ให้ความรู้ โน้มน้าวใจ จรรโลงใจ) ให้นักเรียนดู จาก.
File link: http://www.dlf.ac.th/uploads/document/135054427215526.pdf
99%
View Online - 2. วิชา ภาษาไทย - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
บทที่ ๔ การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการฟั
อารมณ์เกิดความเพลิดเพลินจากการอ่าน ได้แก่การอ่านหนังสือประเภทบันเทิงคดี สารคดีที่มี ... ๒.๒.๓ อ่านเพื่อความจรรโลงใจ เป็นการอ่านเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น มักเป็นสารที่ ..... ตัวอย่าง จากบทความในหนังสือเนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ในคอลัมน์.
File link: http://www.tatc.ac.th/files/09011412121022_11062510102146.pdf
99%
View Online - บทที่ ๔ การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการฟั
2. - วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
14 มิ.ย. 2013 ... ประเภทวิชาพาณิชยกรรม. จัดทําโดย. นายประสาร ... จุดประสงครายวิชา. 1. เพื่อใหมี ความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย. 2. ... วิเคราะหประเมินคาสารจากการฟง การดูการอานตามหลักการ. 3. พูดติดตอกิจธุระ ...... เพื่อจรรโลงใจ.
File link: http://www.omsinchan.ac.th/ebook/oomsinmodel_14052556.pdf
99%
View Online - 2. - วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบทความ
ไว้ว่า บทความ คือ งานเขียนประเภทร้อยแก้วซึ่งเขียนเพื่อเสนอความรู้ ความคิดหรือความ เพลิดเพลิน .... สุดท้ายจะต้องดึงดูดใจผู้อ่านให้เกิดความต้องการติดตามอ่านจนจบบทความ.
File link: http://itech.snru.ac.th/U...2%25E0%25B8%25A1%2520.pdf
99%
View Online - 1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบทความ
Page 1 Page 2 ลุ่ บทท 3 การรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ สื ปีข | ่ ม ่ ณ อุ ...
ขาวสารตาง ๆ ในการฟังและการอานสารประเภทนึ กวรฟังอยางดงใจ เพือให้เข้าใจเนือหาของ สาร. ฆ ่ ๐ ม ่ '๐ ... สารประเภทจรรโลงใจ สารประเภทจรรโลงใจ ไดเเก สารประเภทคลายทุกข เพม ..... ตัวอย่างท็5 “การครองตนและครองคนอ็นตามหลักพุทธศาสนา ไค้แก่ มีความจริงใจ.
File link: http://library.uru.ac.th/bookonline/books/bookonline9-3.pdf
99%
View Online - Page 1 Page 2 ลุ่ บทท 3 การรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ สื ปีข | ่ ม ่ ณ อุ ...
วิธีคําเนิบู่การวิจัย
คลุ่มตัวอย่างทืใช้ใหการศึกษาคับคว้าครร่ํเป็ทูบกเรยนซบประถมศึกษาปืท 6 โรงเรียหู ... ประกาศ. รู๊.3 สารประเภทจรรโลงใจ ไค้แก่ เพลง นิทานค่ํากลอน ธรรมะสอนใจ บทควี. และ วรรณค ...
File link: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/01110/chapter3.pdf
99%
View Online - วิธีคําเนิบู่การวิจัย
ดูแนวข้อสอบ...
ข้อใดเป็นการฟังเพื่อความจรรโลงใจ (ความเข้าใจ). ๑. การฟังข่าว. ๒. การฟังเทศน์. ๓. การฟัง บรรยาย. ๔. การฟังเพลง. ๕. การปาฐกถา. ๒๔. ในปัจจุบันสารประเภทใด ...
File link: http://www.panitthon.ac.th:83/tccmodle/Files/Vnet/3000-1101.pdf
99%
View Online - ดูแนวข้อสอบ...
คลิก
เพลิดเพลิน และความจรรโลงใจจากการอ่าน ฉะนั้น สารที่อ่านในโอกาสสาคัญต่าง ๆ จะผิด พลาด ... การอ่าน เป็นวิธีสื่อสารที่เป็นได้ทั้งการส่งสารและการรับสาร การอ่านแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ ... ก่อนอ่านทานองเสนาะ ควรฟังตัวอย่างการอ่านหลาย ๆ ครั้ง แล้วหัดออกเสียง ตาม.
File link: http://www.mwit.ac.th/~saktong/learn2/21.pdf
99%
View Online - คลิก