Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวอย่างสารประเภทจรรโลงใจ pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวอย่างสารประเภทจรรโลงใจ

จําแนกตามวัตถุประสงค์ในการพูด - UTCC e-Learning - มหาวิทยาลัย ...
การสื่อสารโดยการพูด สามารถจําแนกประเภทของการพูดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ... การพูดเพื่อจรรโลงใจเป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสุข สนุกสนาน สบายใจ.
File link: http://elearning2.utcc.ac.th/officialtcu/econtent/CA202/chapter2.pdf
99%
View Online - จําแนกตามวัตถุประสงค์ในการพูด - UTCC e-Learning - มหาวิทยาลัย ...
บทที่ 1 - ram e-learning
กล่าวโดยสรุป การพูด คือ การสื่อสารของผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้สารตามความประสงค์ ..... ตรง ตามรูปแบบที่เป็นพิธีการ การเตรียมค าขึ้นต้นต้องถูกต้องตามแบบแผน โครงเรื่องของการพูด .... การพูดเพื่อความเพลิดเพลินหรือจรรโลงใจ การพูดในลักษณะนี้เป็นการพูดที่ผู้พูด.
File link: http://e-book.ram.edu/e-book/t/TH103/chapter7.pdf
99%
View Online - บทที่ 1 - ram e-learning
กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนปร - มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิง ..... The Motivated Sequence วิธีโน้มน้าวใจผู้รับสารโดยล าดับขั้นตอนการจูงใจ 5 ...
File link: http://www.thapra.lib.su....haya_Tekakul/fulltext.pdf
99%
View Online - กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนปร - มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทที่ 3 ทฤษฎีการโน้มน้าวใจเพื่อประชาสัมพันธ์
ทฤษฎีการเรียนรู้กับการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ. การเรียนรู้หมายถึง ... Skinner ได้จ าแนก พฤติกรรมของผู้รับสารที่มีต่อสภาพการเรียนรู้. ไว้2 ประเภทคือ ... ตัวอย่าง/มีภาพมาก่อน. 8.
File link: http://www.teacher.ssru.a...heories_of_persuasion.pdf
99%
View Online - บทที่ 3 ทฤษฎีการโน้มน้าวใจเพื่อประชาสัมพันธ์
ชนกพร พัวพัฒนกุล - คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ... เชิงศาสนาในภาคอีสาน ผลการศึกษาพบว่าสารโน้มน้าวใจในสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มนี้ ...
File link: http://www.la.ubu.ac.th/u...8%25B8%25E0%25B8%25A5.pdf
99%
View Online - ชนกพร พัวพัฒนกุล - คณะศิลปศาสตร์
หน่วยที่2 สมบัติวรรณคดีไทย คุณค่าของวรรณคดี - ตัวอย่างสื่อมัลติมีเดีย
วรรณคดีเป็นงานศิลปะเช่นเดียวกับงานศิลปะประเภทอื่น ๆ คือ ... ความจรรโลงใจ หมายถึง ความผ่องแผ้วชื่นบานและร่าเริง หายจากความหมกมุ่นกังวลใจ. 1. ..... ข้อใดเป็นสารโน้มน้าว ใจ.
File link: http://trijak.hatyaiwit.a...acrobat/v_3_th_th_304.pdf
99%
View Online - หน่วยที่2 สมบัติวรรณคดีไทย คุณค่าของวรรณคดี - ตัวอย่างสื่อมัลติมีเดีย
แบบฝึกหัดการใช้ภาษาโน้มน้าวใจ เลือกคาตอบที่
ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการได้รับสารโน้มน้าวใจ. ๑. ใส่รองเท้าราคาแพงตามอย่างเพื่อน . ๒. ไม่มาโรงเรียนสายเพราะกลัวครูลงโทษ. ๓. ให้เงินแก่ขอทานที่พิการด้วยความสงสาร.
File link: http://www.krungampit.com/wp-content/uploads/2011/07/test-n1.pdf
99%
View Online - แบบฝึกหัดการใช้ภาษาโน้มน้าวใจ เลือกคาตอบที่
บทความเชิงวิจารณ์ - มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
กับรูปแบบวัฒนธรรม วิถีชีวิตคนในสังคมไทยบ้านเรา ซึงหากพูด ถึง ... สมัยของระบบทุนนิยม ที มีอิทธิพลต่อผู้รับสารในการที จะชักจูงและโน้มน้าวใจ ทังนียังมีผลผลิตของโทรทัศน์.
File link: http://www2.feu.ac.th/admin/pr/newscontrol/atts/D20120628160745.pdf
99%
View Online - บทความเชิงวิจารณ์ - มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการฟัง การดูและการอ่าน
๒.๒.๓ อ่านเพื่อความจรรโลงใจ เป็นการอ่านเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น มักเป็นสารที่. ให้ ข้อคิด คติเตือนใจ .... ๒.๕.๑.๕ ใช้การอ่านในใจ และระวังความหมาย มากกว่าสนใจเสียง. ๒.๕. ๑.๖ .... ตัวอย่าง จากบทความในหนังสือเนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ใน คอลัมน์.
File link: http://www.tatc.ac.th/files/09011412121022_11062510102146.pdf
99%
View Online - การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการฟัง การดูและการอ่าน
ความหมายของการฟัง การฟังคือ การรับรู้ความหมา
๔) การฟังเพื่อได้คติชีวิตและความจรรโลงใจ .... การแบ่งประเภทของสารโดยยึดเนื้อหาเป็นสิ่ง สาคัญนั้น สามารถแบ่งได้๓ ประเภท ได้แก่ ... รูปแบบของการแสดงความคิดเห็น.
File link: http://www.mwit.ac.th/~saktong/learn2/19.pdf
99%
View Online - ความหมายของการฟัง การฟังคือ การรับรู้ความหมา