Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวอย่างบรรยายโวหาร pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวอย่างบรรยายโวหาร

สำนวนโวหาร - Satriwit3
๖) อุปมาโวหาร. ๑. บรรยายโวหาร หมายถึง การเขียนอธิบายหรือบรรยายเหตุการณ์ที่เป็น ... สาธกโวหาร หมายถึง การที่ผู้เขียนหยิบยกตัวอย่างมาอ้างอิงประกอบการอธิบาย.
File link: http://www.satriwit3.ac.th/files/111026088592094_11121911112052.pdf
99%
View Online - สำนวนโวหาร - Satriwit3
บรรยายโวหาร - ram e-learning
ศิลปะการเขียนโวหาร มีโวหารหลัก 3 ประเภท คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร ... ความ หมายของโวหารตางๆ บรรยายโวหาร หมายถึง การเขียนอธิบายเรื่องราวตาม.
File link: http://e-book.ram.edu/e-book/t/TH345(51)/TH345-3.pdf
99%
View Online - บรรยายโวหาร - ram e-learning
การเขียนเรียงความ เกี่ยวกับโลกส่วนตัว - SMD : E- Learning
... คือ โวหารที่ใช้เล่าเรื่อง หรืออธิบายเรื่องราว. ต่าง ๆ ตามลาดับเหตุการณ์การเขียนบรรยาย โวหารจะมุ่งความชัดเจน ... อุปมาโวหาร หมายถึง โวหารเปรียบเทียบ โดยยกตัวอย่าง สิ่งที่.
File link: http://www.learning.smd.kku.ac.th/home/images/lesson/Essay.pdf
99%
View Online - การเขียนเรียงความ เกี่ยวกับโลกส่วนตัว - SMD : E- Learning
การบรรยาย การพรรณนา - etv
นั่นกระโจนเขามาขย้ําเขาภายในพริบตา”. ขอความนี้ใชโวหารตามขอใด. 1. บรรยาย และอธิบาย. 2. บรรยายและพรรณนา. 3. พรรณนาและอธิบาย. 4. บรรยายและเปรียบเทียบ. 2.
File link: http://www.etvthai.tv/Dow...t/18012554_1427543566.pdf
99%
View Online - การบรรยาย การพรรณนา - etv
โวหาร ภาพพจน์ รสวรรณคดี.pdf - โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ตัวอย่าง การบรรยายเกาะแก้วพิสดาร. ในเรื่อง พระอภัยมณี. “อันเกาะแก้วพิสดารสถานนี้. โภชนาสาลีก็มีถม. แต่คราวหลังครั้งสมุทรโคดม. มาสร้างสมสิกขาสมาทาน. เธอทําไร่ไว้ที่ริม ภูเขา ...
File link: http://www.bms.ac.th/bms/...8%2594%25E0%25B8%25B5.pdf
99%
View Online - โวหาร ภาพพจน์ รสวรรณคดี.pdf - โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ความงามของภาษาในเพลงลูกทุ่ง : กรณีศึกษาเพลงฮ
บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และอุปมาโวหาร. ค าส าคัญ: .... จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ ว่าภาษาถิ่นแต่ละถิ่นสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกไปสู่ผู้ฟังที่อยู่. ในท้องถิ่นต่างๆ ...
File link: http://www.human.nu.ac.th...8%259E%25E0%25B8%25A3.pdf
99%
View Online - ความงามของภาษาในเพลงลูกทุ่ง : กรณีศึกษาเพลงฮ
คลิก
เขียนที่ควรใช้บรรยายโวหาร ได้แก่การเขียนอธิบายประเภทต่าง ๆเช่น เขียนรายงาน ... อาจยก ตัวอย่างสั้น ๆ ในบรรยายโวหารหรืออาจยกตัวอย่างที่มีรายละเอียดประกอบในพรรณนา ...
File link: http://www.mwit.ac.th/~saktong/learn/08.pdf
99%
View Online - คลิก
โวหารน่ารู้
4. เรียบเรียงความคิดให้ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน. ตัวอย่างบรรยายโวหารแบบร้อยแก้ว. “น้าตา ซึมออกมาจากต่อมน้าตาอยู่ตลอดเวลา ต่อมน้าตามีขนาดราวๆ ปลายนิ้วก้อย.
File link: http://www.aksorn.com/userfiles/92_2.pdf
99%
View Online - โวหารน่ารู้
ประเภทของโวหาร
ชั้นเชิง เพื่อใหผูอานเขาใจเรื่องราว. ไดดีเกิดจินตนาการความรูสึก. และนึกคิดตาม จุดมุงหมายของ. ผูเขียน. ครูณรงคฤทธิ์ศักดารณรงค. บรรยายโวหาร. พรรณนาโวหาร.
File link: http://202.129.0.134/courses/496/51thM5-KOs020601.pdf
99%
View Online - ประเภทของโวหาร
พรรณนาโวหาร
ในการเขียน เพื่อใหสามารถใชโวหารในการเขียนใหสัมฤทธิ์ผลได ... บอกหลักในการ เขียนบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร และอุปมาโวหารได. ๔.
File link: http://www.kts.ac.th/e-le...0%25A2%25D5%25C2%25B9.pdf
99%
View Online - พรรณนาโวหาร