Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวอย่างงานวิจัย 5 บท อาชีวะ pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวอย่างงานวิจัย 5 บท อาชีวะ

ปัจจัยการเสริมสร้างขวัญที่ส่งผลต่อการปฏิบั - Intellectual Repository ...
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการครูวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร. จําน วน 117 คน ..... บทที่ 1. บทนํา. 1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา. การศึกษา .... 5. ผู้บังคับบัญชาต้องบริหารงานด้วยวิธีประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจ.
File link: http://www.repository.rmu...inder1.pdf%3Fsequence%3D1
99%
View Online - ปัจจัยการเสริมสร้างขวัญที่ส่งผลต่อการปฏิบั - Intellectual Repository ...
cache - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัจจัยทีมีผลต่อการทะเลาะวิวาทของน๊กเรียนอาชีวศึกษา : ศึกษากรณีเฉพาะ ... วิวาทของ นักเรียนอาชีวศึกษา การเก็บตัวอย่างใช้เเบบสอบถามกับนักเรียนอาชีวดึกษาท็ก่อเหตุ ... ด์์ง แต่การเขียนโครงร่ํง เเละการทําวิจัยทุกช๊นตอน ... บทที 5 สรุปผลการวิจัยเเละซ้อเสนอเเนะ 67.
File link: http://research.rdi.ku.ac.th/world/cache/e9/JiraphatPROAll.pdf
99%
View Online - cache - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ตัวอย่างวิจัย 5 บท
รูปแบบการจัดทํารายงาน หลากหลายรูปแบบ ที่ผานมา มีทั้งลักษณะ 3 บท 5 ... สําหรับใน ปการศึกษานี้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตองการพัฒนาทักษะวิจัย.
File link: http://www.nkt.ac.th/imag...%25205%2520%25BA%25B7.pdf
99%
View Online - 1. ตัวอย่างวิจัย 5 บท
บทที 3 วิธีคําเนินการวิจัย
บทที 3. วิธีคําเนินการวิจัย. ้ ้ ้ ้. การวิจัยครังน ได้กําหนดขนตอนตาเนนการคงม. 1. ... 5. การเก บรวบรวมช้อมูล. ิ ว๋้. 6. การวเคราะหขอมูล. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง. 1. ประชากร ได้เเก่ ...
File link: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/00924/chapter3.pdf
99%
View Online - บทที 3 วิธีคําเนินการวิจัย
สารบัญ บทที่ หน้า 1 บทนา ...
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. ... ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง … ... 5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการ.
File link: http://www.edu.nu.ac.th/s...ad/1134100913150750is.pdf
99%
View Online - สารบัญ บทที่ หน้า 1 บทนา ...
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวด - สถาบันบัณฑิต ...
บทที่2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. 5. 2.1 แนวคิดการจัดการความปลอดภัย .... สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมขณะปฏิบัติงานได้เช่นกัน ได้แก่สารเคมีในรูปแบบต่างๆ เช่น ...
File link: http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2555/b175807.pdf
99%
View Online - การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวด - สถาบันบัณฑิต ...
วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปว - วิทยาลัยการอาชีพฝาง
อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวช.3/1 จานวน 5 คนที่ไม่สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ SCR ให้สามารถ ตรวจเช็ค ... บทที่1. 1. - ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา. - วัตถุของการวิจัย.
File link: http://fve.ac.th/car/2555/term1/034.pdf
99%
View Online - วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปว - วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รายงานการวิจัย เรื่อง ความปลอดภัยจากการปฏิบั - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
ปลอดภัยของช่างซ่อมบ ารุง โดยท าการศึกษาใน 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายงานช่างไม้ ฝ่ายงานช่าง ประปา ฝ่าย. ช่างไฟฟ้า ... หลังจากการประเมินความเสี่ยงแล้วได้กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ ฝ่าย งานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ... เกี่ยวกับปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย .... ฉ . บทที่. 1. บทนา. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา. 1. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย. 2.
File link: http://www.ssruir.ssru.ac.th/bitstream/ssruir/682/1/116-55.pdf
99%
View Online - รายงานการวิจัย เรื่อง ความปลอดภัยจากการปฏิบั - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมติในสถานการณ์จำลอง ...
ต่างๆ โดยการพูดสื่อสารและการเขียนสื่อสาร แต่งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นเรื่องการพูดสื่อสาร. 3. ... 5. การแสดงออก คือ การแสดงพฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษาทั้งการออกเสียง ... ในบทนี้ จะน าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ คือ แนวความคิด.
File link: http://www.kknic.ac.th/web2010/webpage/workAcadamic/2_2554/O18.pdf
99%
View Online - การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมติในสถานการณ์จำลอง ...
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต - วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี ...
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อแกไขปญหาทางการเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงินของ นักเรียน ... บทที่5 อภิปรายผล สรุปผล ขอเสนอแนะ .... และจะพยายามใชรูปแบบนั้น.
File link: http://polytech.ac.th/department/accounting/%255Cimages/2.pdf
99%
View Online - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต - วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี ...