Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวอย่างการเขียน กคศ 1 3 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวอย่างการเขียน กคศ 1 3

คŬ1;่มือผŬ1;้บริหารสถานศึกษา การพิจารŨ3;าเŪ1;ื่อนขū3; - สำนū3;กอำนŪ3;ยการ สำนū3;กŧ1;าน ...
Page 1 ... หนū31;สือคŬ1;่มือผŬ1;้บริหารสถานศึกษา เรื่อŧ1; “การพิจารŨ3;าเŪ1;ื่อนขū3;้นเŧ1;ินเดือนตามกฎ ก.ค. ศ. ... เŪ1;ื่อนขū3;้นเŧ1;ินเดือนอยŬ1;่เนือŧ1; ๆ ผŬ1;้เขียนจึŧ1;ได้ศึกษาũ13;ญหาŭ1;นทาŧ11;ฏิบū3;ติพร้อมแนŪ33;ินิจŧ33;ย ขอŧ1; ก.ค.ศ. แŪ1;ะคŮ1;าพิพากษา. ขอŧ1;ศาŪ11;กครอŧ1;สŬ11;สุด ... Page 3 ...
File link: http://www.boga.go.th/bog...2588%25E0%25B8%25A1-1.pdf
99%
View Online - คู่มือผู้บริหารสถานศึกษา การพิจารณาเลื่อนขั - สำนักอำนวยการ สำนักงาน ...
รายŧ1;านผŪ1;การดำเนินŧ1;าน - สถาบū3;นพū3;ฒนาครŬ1; คŨ3;าจารย์ แŪ1;ะบุคŪ1;ากรทาŧ1;การ ...
28 มิ.ย. 2013 ... หน่Ū3;ยการเรียนรŬ1;้ที่3 เรื่อŧ1; การเขียนรายŧ1;านการŪ3;ิจū3;ยŧ3;บū3;บสมบŬ1;รŨ3;์ ... ค.ศ.3/1- ก.ค.ศ.3/4. - เตรียมคอมพิŪ3;เตอร์ชนิดพกพา พร้อมอุũ1;กรŨ3;์ที่จŮ1;าเũ1;็น ..... (f = 8) ŭ1;ห้คŪ3;ามรŬ1;้ แŪ1;ะยกตū33;อย่าŧ1;ได้ Ū1;ะเอียดแŪ1;ะการนŮ1;าไũ11;ระยุกต์ŭ1;ช้ ร้อยŪ1;ะ 11.54 (f = 3) แŪ1;ะคŪ3;ามมุ่ŧ1;มū3;่น.
File link: http://www.nidtep.go.th/files/080756_03.pdf
99%
View Online - รายงานผลการดำเนินงาน - สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ ...
การเขียนรายŧ1;านผŪ1;การũ1;ฏิบū3;ติŧ1;าน(ด้านที่3) แบบ ก. - สำนū3;กŧ1;านเขตพื้นที่การ ...
การเขียนรายŧ1;านผŪ1;การũ1;ฏิบū3;ติŧ1;านตามแบบ ก.ค.ศ. 3/1 ขอŧ1;ข้าราชการครŬ1;สายŧ1;านผŬ1;้สอนŭ1;น การ. เสนอขอŭ1;ห้มีหรือเŪ1;ื่อนŪ3;ิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ เชี่ยŪ3;ชาญ เชี่ยŪ3;ชาญพิเศษ ...
File link: http://www.atg.obec.go.th/p_pr3/Reporting%25203%252012%252055.pdf
99%
View Online - การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่3) แบบ ก. - สำนักงานเขตพื้นที่การ ...
ก.ค.ศ. 5 ส าหรū3;บคŨ3;ะกรรมการชุดที่ 1 แบบสรุũ1;ผŪ1;การũ1;ร
ก.ค.ศ. 5. ส าหรū3;บคŨ3;ะกรรมการชุดที่ 1. แบบสรุũ1;ผŪ1;การũ1;ระเมินด้านที่ 1 ด้านŪ3;ินū3;ย คุŨ3;ธรรม ... O. ครū3;้ŧ1;ที่ 3 (หŪ131;จากพū3;ฒนาครū3;้ŧ1;ที่ 2). 1. ข้อมŬ11;ผŬ1;้รū3;บการũ1;ระเมิน. ชื่อ ครŬ1;บ๋อม นามสกุŪ1; ... ริเริ่ม สร้าŧ1;สรรค์คŪ3;ามรŬ1;้ŭ1;หม่นŪ33;ตกรรมŭ1;นการพū3;ฒนาŧ1;านŭ1;นŪ3;ิชาชีพจนส าเร็จแŪ1;ะเũ1;็น. ตū33;อย่าŧ1;ได้.
File link: http://www.kruloei.info/doc/teacher/5.pdf
99%
View Online - ก.ค.ศ. 5 ส าหรับคณะกรรมการชุดที่ 1 แบบสรุปผลการปร
การũ1;ระเมินด้านที่ 3 - ครŬ11;บหยกดอทคอม
การũ1;ระเมินชี้แจŧ1;ขᢴ3;อมŬ11;ตามแบบรายŧ1;านผŪ1;การũ1;ฏิบū3;ติŧ1;าน (ก.ค.ศ. 3/1)ยū31;ไมชū3;ดเจน ..... แŪ1;ะการเขียนอū3;กษรเบรŪ11; การทŮ1;าคŪ3;ามคุᢴ3;นเคยกū3;บสภาพแŪ3;ดŪ1;ᢴ3;อมแŪ1;ะการเคŪ1;ื่อนไหŪ3; ...
File link: http://www.krubaiyhok.com/Academic/pramern/pramern3.pdf
99%
View Online - การประเมินด้านที่ 3 - ครูใบหยกดอทคอม
ก.ค.ศ. 4 ส าหรū3;บกรรมการชุดที่1 แบบบū3;นทึกการũ1;ระเม
ก.ค.ศ. 4. ส าหรū3;บกรรมการชุดที่1. แบบบū3;นทึกการũ1;ระเมินด้านที่ 1 ด้านŪ3;ินū3;ย คุŨ3;ธรรม จริยธรรม แŪ1;ะจรรยาบรรŨ33;ิชาชีพ ... ũ1;ระเมิน. O. ครū3;้ŧ1;ที่ 1. O. ครū3;้ŧ1;ที่ 2 (หŪ131;จากพū3;ฒนาครū3;้ŧ1;ที่ 1). O. ครū3;้ŧ1;ที่ 3 (หŪ131;จากพū3;ฒนาครū3;้ŧ1;ที่ 2). ข้อมŬ11;ผŬ1;้รū3;บการ ..... จนส าเร็จแŪ1;ะเũ1;็นตū33;อย่าŧ1;ได้. 3ศึกษา ...
File link: http://www.kruloei.info/doc/teacher/4.pdf
99%
View Online - ก.ค.ศ. 4 ส าหรับกรรมการชุดที่1 แบบบันทึกการประเม
ก.ค.ศ. 7/1 ส าหรū3;บกรรมการชุดที่1 แบบสรุũ1;ผŪ1;การũ1;ระเ
ก.ค.ศ. 7/1. ส าหรū3;บกรรมการชุดที่1. แบบสรุũ1;ผŪ1;การũ1;ระเมินรายตū33;บ่ŧ1;ชี้ด้านที่ 2 ... 4 3 2 1. ( น ้าหนū3;กคะแนน. ×ระดū3;บคุŨ3;ภาพ). 1 การเũ1;็นผŬ1;้มีคŪ3;ามสามารถŭ1;นการจū3;ดการเรียนการ.
File link: http://www.kruloei.info/doc/teacher/7.1.pdf
99%
View Online - ก.ค.ศ. 7/1 ส าหรับกรรมการชุดที่1 แบบสรุปผลการประเ
ก.ค.ศ. 8/1 ส าหรū3;บคŨ3;ะกรรมการชุดที่ 1 แบบสรุũ1;ผŪ1;การũ1;
ก.ค.ศ. 8/1. ส าหรū3;บคŨ3;ะกรรมการชุดที่ 1. แบบสรุũ1;ผŪ1;การũ1;ระเมินด้านที่ 2 ด้านคŪ3;ามรŬ1;้คŪ3;าม ... คนที่. 1. คนที่. 2. คนที่. 3. ส่Ū3;นที่ 1 การเũ1;็นผŬ1;้มีคŪ3;ามสามารถ. ŭ1;นการจū3;ดการเรียนการสอน.
File link: http://www.kruloei.info/doc/teacher/8.1.pdf
99%
View Online - ก.ค.ศ. 8/1 ส าหรับคณะกรรมการชุดที่ 1 แบบสรุปผลการป
ก.ค.ศ. 6/1.1 ส าหรū3;บกรรมการชุดที่ 1 แบบบū3;นทึกการũ1;ระ
ก.ค.ศ. 6/1.1. ส าหรū3;บกรรมการชุดที่ 1. แบบบū3;นทึกการũ1;ระเมินด้านที่ 2 ด้านคŪ3;ามรŬ1;้คŪ3;าม สามารถ. สายŧ1;านการสอน. ũ1;ระเมิน O ครū3;้ŧ1;ที่ 1. O ครū3;้ŧ1;ที่ 2 (หŪ131;จากพū3;ฒนาครū3;้ŧ1;ที่ 1). O ครū3;้ŧ1;ที่ 3 ...
File link: http://www.kruloei.info/doc/teacher/6_1.1.pdf
99%
View Online - ก.ค.ศ. 6/1.1 ส าหรับกรรมการชุดที่ 1 แบบบันทึกการประ
ตū33;อย่าŧ1;ที่2 - ศพจ.สกŪ1;นคร
ũ1;ฏิบū3;ติตามระเบียบขอŧ1;ทาŧ1;ราชการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษŨ3;ุโŪ1;ก เขต 3 มีมติไŪ1;่ออก จาก. ราชการ .... ศ. 2535 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่. การศึกษาแม่ฮ่อŧ1;สอน เขต 1 มีมติũ11;ดออกจาก ราชการ. ตū33;อย่าŧ1;ที่2 ... โดยไม่ชี้แจŧ11;ห้ผŬ1;้เกี่ยŪ3;ข้อŧ1;ทราบแŪ1;้Ū3;เขียนรายŧ1;านการŭ1;ช้.
File link: http://home.dsd.go.th/samutsakhon/new56/b2.pdf
99%
View Online - ตัวอย่างที่2 - ศพจ.สกลนคร