Android app on Google PlayAndroid app on Google Play งานวิจัยเรื่องภาวะผู้นำ pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   งานวิจัยเรื่องภาวะผู้นำ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถ - Intellectual Repository ...
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา ในเขตอําเภอ ... ผลการ วิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา และ 2) สมรรถนะการบริหารงาน.
File link: http://www.repository.rmu...122765.pdf%3Fsequence%3D1
99%
View Online - ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถ - Intellectual Repository ...
2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext - มหาวิทยาลัยศิลปากร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “รูปแบบภาวะผู้นํา .... และ ช่วยตอบแบบสอบถาม ทําให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์มาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้.
File link: http://www.thapra.lib.su....ee_Neamsuwan/fulltext.pdf
99%
View Online - 2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext - มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาวะผู้นำใฝ่บริการในองค์การ : แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัย
ใหมๆ ของภาวะผูนําจากงานวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยตางประเทศลาสุด ที่มีการศึกษา วิจัยเรื่องภาวะผูนํา. ใฝบริการ (servant leadership) มากทั้งทางดานการศึกษา ...
File link: http://library.hu.ac.th/BackUp_library/bkgeneral/leadership.pdf
99%
View Online - ภาวะผู้นำใฝ่บริการในองค์การ : แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้ศึกษา และรวบรวม .... จาก ความหมายของภาวะผู้นําดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า ภาวะผู้นําหมายถึง การที่ .... ความ ตระหนักรู้ในเรื่องภารกิจ(Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) ของทีมและขององค์กร มีการ.
File link: http://www.edu.nu.ac.th/s...oad/269091010163058is.pdf
99%
View Online - บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - คณะศึกษาศาสตร์
ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตา - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ...
30 มี.ค. 2013 ... ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย. ๑.๓ ขอบเขตการวิจัย. ๑.๔. ๑.๔ สมมติฐานการวิจัย. ๑.๕. ๑.๖. ๒ เอกสารและงานวิจัย. ๒.๑. ๒.๒ความสําคัญและกลยุทธ์ของภาวะผู้นํา.
File link: http://www.mcu.ac.th/user...5B8%25B2/55021104001P.pdf
99%
View Online - ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตา - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ...
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารกับ ... ความ เชื่อมั่นและค่านิยมขององค์กร ด้านความทุ่มเทท างานให้กับองค์กร และด้านความต้องการที่ ...
File link: http://digi.library.tu.ac.th/thesis/ac/0719/approval-biography.pdf
99%
View Online - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู - มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลการวิจัยที่ส าคัญ พบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร ... 3) ผู้ บริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานทั้ง 4 กลุ่มงาน มีค่าเฉลี่ย ..... ผู้นำเป็นบุคคลส ำคัญที่จะสร้ำงพลังขับเคลื่อนองค์กรและสังคมสู่กำรเปลี่ยนแปลงใน .... 2553 เรื่องกำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำ สู่มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ กำรพัฒนำผู้เรียน.
File link: http://www.rsu.ac.th/educ...on/55-Dissertation-03.pdf
99%
View Online - รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู - มหาวิทยาลัยรังสิต
องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ - สถาบันวิจัยและพัฒนา ...
เป็นการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดำเนินการโดยวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่ .... ด้าน ภาวะผู้นำ ผู้วิจัยสนใจว่าผู้บริหารใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการบริหารจัดการ.
File link: http://www.research.cmru.ac.th/2014/journal/file/13-02-004.pdf
99%
View Online - องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ - สถาบันวิจัยและพัฒนา ...
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเ - บัณฑิตวิทยาลัย
การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงาน .... ภาวะผู้นําเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้บริหารในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพดังที่ ลิแพม .
File link: http://grad.vru.ac.th/pdf-journal/JourTs33/06-Darunee.pdf
99%
View Online - ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเ - บัณฑิตวิทยาลัย
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห - บัณฑิตวิทยาลัย
บทคัดย่อ. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ คิดเห็นของข้าราชการครูใน ... สังคม เศรษฐกิจ การเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา.
File link: http://gs.rmu.ac.th/rmuj/book/J2_1_010.pdf
99%
View Online - ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห - บัณฑิตวิทยาลัย