Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play คำสั่ง ทบ ที่ 1173 2528 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   คำสั่ง ทบ ที่ 1173 2528

สวนที่ 6 มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ ...
9 ม.ค. 2012 ... ศ. 2497. - พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497. - คําสั่ง ทบ ที่1173/2528 ลว. 26 ธ.ค. 2528 . - บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวง. - กฎกระทรวง ฉ. ที่39 (2516) ...
File link: http://www.phitsanulok.go.th/authorize55/authorize55new.pdf
99%
View Online - สวนที่ 6 มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ ...
คำสั่งจังหวัดสุโขทัย มอบอำนาจ ที่ 2073/2553 - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
คําสั่ง ทบ ที่1173/2528. ลงวันที่26 ธันวาคม 2528. - บันทึกขอตกลงระหวาง. กระทรวงฯ . - กฎกระทรวง ฉ. ที่39 (2516). - ระเบียบอันเกี่ยวกับการรับ. ราชการทหาร พ.ศ. 2497 ข ...
File link: http://www.sukhothai.go.th/sukhothai/images/PDF/m54.pdf
99%
View Online - คำสั่งจังหวัดสุโขทัย มอบอำนาจ ที่ 2073/2553 - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
หัวหน้าส่วนราชการ อํานาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ...
คําสั่งกองทัพบกที่1173/2528. ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2528. (2) การโอนย้ายทหารกองเกิน และทหารกองหนุนที่ย้าย. ภูมิลําเนาทหารเข้ามาหรือไปอยู่ต่างจังหวัด ต่างอําเภอ.
File link: http://www.phetchabun.go....t/1364827313_3cekc7q4.pdf
99%
View Online - หัวหน้าส่วนราชการ อํานาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ...
คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา - กระทรวงสาธารณสุข
-พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497. -คําสั่งกองทัพบก ที่ 1173/2528. ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2528 และ. ข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหม. และกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2473. ข้อ 10.
File link: http://www.pngo.moph.go.th/phocadownload/adminis/puva.pdf
99%
View Online - คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา - กระทรวงสาธารณสุข
คำสั่งจังหวัดระนอง 120/2555 เรื่อง การมอบอำนาจของ ผวจ.
22 ก.พ. 2012 ... สัสดีจังหวัด กองประจาการและเรียกตรวจเลือกฯ ประจาปี. - คาสั่งกองทัพบก ที่ 1173/2528 เรื่องให้ใช้. ระนอง (ต่อ) - การสั่งการให้พนักงานฝุายปกครอง อาเภอต่าง ...
File link: http://www.ranongcities.com/files/public_doc/20120222114059jmprv.pdf
99%
View Online - คำสั่งจังหวัดระนอง 120/2555 เรื่อง การมอบอำนาจของ ผวจ.
ณ ต่างประเทศ - สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน
2498 (เอกสารประกอบ 1) และคําสั่งกองทัพบกที่. 1173/2528 ขอ 4.2.2 (เอกสารประกอบ 2) ซึ่งกําหนดใหนักเรียนผูประสงคขอผอนผันการตรวจ. เลือกทหาร หรือบิดามารดา ...
File link: http://www.thaiembassyuk.org.uk/pdffile/sol_guide.pdf
99%
View Online - ณ ต่างประเทศ - สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน
ที่นศ บค ) 0016.5 - สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
29 ก.ย. 2008... นายอําเภอทุกอําเภอ. สิ่งที่สงมาดวย คําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2161/2551 ลง วันที่ 29 กันยายน 2551 ... ดังกลาวทุกฉบับ รวมตลอดถึงคําสั่งที่หนวยงาน / สวน ราชการ ...... ระเบียบการตามคําสั่งกองทัพบก ... ที่1173 /2528 ขอ 4 ลง 24.
File link: http://www.nakhonsithammarat.go.th/sangkan/sangkan2161.pdf
99%
View Online - ที่นศ บค ) 0016.5 - สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผนวกที่ 3 - สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
แจ้งขอความร่วมมือและการส่งตัวทหารหนีราชการที่. จับได้ให้เข้ารับราชการยังกรม กอง ตลอดจนการสั่ง. งดเว้นการติดตามจับกุม. - คําสั่งกองทัพบกที่1173/2528. ลงวันที่ 25 ธันวาคม ...
File link: http://www.phetchabun.go....k/1343223869_ueu06frp.pdf
99%
View Online - ผนวกที่ 3 - สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
คำสั่งกองทัพบกที่ 436/2537 ลง 27 ก.ค.27
คุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร และคําสั่ง ทบ.ที่ ๙๐/ ..... ศ.2497. 4. คําสั่ง ทบ.ที่1173 / 2528 1ลง 25 ธ.ค.28. เรื่องใหใชคําแนะนําการปฏิบัติหนาที่.
File link: http://www.radd-atc.com/images/order%2520436.pdf
99%
View Online - คำสั่งกองทัพบกที่ 436/2537 ลง 27 ก.ค.27
/ F F F ..
1. /. F F F .. -------------------------. F F F. / F F F. F F . F F F F F F. F F F . F .. F F F . F F. F F F F F. F F F F F F F. F F F F .. F F F F /. F F F .. F F F F F F F .
File link: http://www.tdd.mi.th/pdf/...B9%2588%25201173_2528.pdf
99%
View Online - / F F F  ..