Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบ อจท pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบ อจท

การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม Evana
ฟานจะใหคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความยากมาตรฐาน ... ใหทานตั้ง ชื่ อไฟลที่ ตองการจัดเก็บ โดยใหมีนามสกุลเปน ans ในที่ นี้ขอตั้งชื่ อวา item1.
File link: http://www.songpit.ac.th/2vicha/files/article_evana.pdf
99%
View Online - การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม Evana
เพอให้การดาเบบการสอบปลายภาคการศกษาท ๒ ปีการ¸ - สถาบันการบิน ...
คณะกรรมการฝายตาง ๆ โดยมีอาบาจทบาทเเละความรบผดชอบ ดงตอไปบ. ๑. คณะ กรรมการอํานวยการ ... ๓) รับข้อสอบจากคณะทํางาบจัดทําข้อสอบเพือส่งมอบให้กรรมการคุม สอบ.
File link: http://www.catc.or.th/asd...m_FinalExamination254.pdf
99%
View Online - เพอให้การดาเบบการสอบปลายภาคการศกษาท ๒ ปีการ¸ - สถาบันการบิน ...
รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าม้า - กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหาร ...
29 พ.ค. 2012 ... จานวนข้อสอบ 1995 ข้อ ... ใช้ระบบอาวุธที่ทันสมัย และมีอ านาจท าลายล้างสูง .... หมวด ทหารม้าลาดตระเวน ของกองร้อยทหารม้าลาดตระเวน อจย.17-57 ก.
File link: http://rattanarungsan252....9%2589%25E0%25B8%25B2.pdf
99%
View Online - รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าม้า - กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหาร ...
ข้อสอบคัดเลือกจ้าราชการกรุงเทพมหานศร ซ็งได้ - กรุงเทพมหานคร
ข้อสอบคัดเลือกจ้าราชการกรุงเทพมหานศร ซ็งได้รับวุฒิเพึมสูงขน ... 13 มีถุนายน 2553 เวลา 13.30 - 16.30 น. ซือ 1. ท่านเข้าใจความหมายคําว่า “ราชการใสสะอาด” อย่างไร ... งานทะเบยนทวไป ของฝ่ายทะเบยบ สานกงานเขต กรุงเทพมหานคร บอะไรบาง เเละภารกจ ทบาท.
File link: http://office2.bangkok.go.th/pdd/document/test/10_11_53_13.pdf
99%
View Online - ข้อสอบคัดเลือกจ้าราชการกรุงเทพมหานศร ซ็งได้ - กรุงเทพมหานคร
ข้อสอบคัดเลือกซ้าราชการกรุงเทพมหานคร ซ็งได้
ข้อสอบคัดเลือกซ้าราชการกรุงเทพมหานคร ซ็งได้รับวุฒิเพึมสูงจ็บ. คร็งท็ ... 1.2 ทนงสือท เจ้าหน้าททาจีนสาหรบรบไว้เป็นหลกฐานในราชการบบ มก็ซบด อะไรบ้าง ... อ่ํานาจอนุญาต.
File link: http://office2.bangkok.go.th/pdd/document/test/10_11_53_9.pdf
99%
View Online - ข้อสอบคัดเลือกซ้าราชการกรุงเทพมหานคร ซ็งได้
ชือเรืองวทยานพนธะ การสร้างแบบทดลอบบวนจฉยเรื
คึกษาปีท 2 หร้อมทงหาคุณภาพและกร้างคูมือการใข้เเบบทดสอบ เรนดาเนนการโดยวเคราะห ... ผลจากการวจยได้แบบทดลอบวนจฉยจานวน ๆ ฉบบ มข้อสอบทงหมดจานวน 200 ซือ.
File link: http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2534/eme1134nt_abs.pdf
99%
View Online - ชือเรืองวทยานพนธะ การสร้างแบบทดลอบบวนจฉยเรื
รายละเอียดเอกสารที่ อจ.สวท.ฯ ต้องปฏิบัติ
18 พ.ค. 2012 ... ๕. ข้อสอบ ให้ อจ.สวท.ฯ, อจ.หน.สวท.ฯ จัดท า และให้คณะกรรมการกากับมาตรฐาน. ฯ เป็นผู้ ลงนามรับรอง อย่างน้อย ๓ นาย ก่อนนาข้อสอบให้ นนร.ทาการทดสอบ.
File link: http://www.crma.ac.th/msdept/teachermsd/datateachermsd2012/t10.pdf
99%
View Online - รายละเอียดเอกสารที่ อจ.สวท.ฯ ต้องปฏิบัติ
Page 1 Page 2 ชือวิทยานิพนธ์ การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤ ...
การวิจัยครงบีบิวตอุประสงค์เพ็อพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลลับฤทธีาิชาภาษา ... ข้อสอบแต่ละช้อปึค่าอ่ํานาจจิาเเนก(ส) ส์์งแต่ 0.343 ถึง 1.921 ค่าความยาก(๒) ด์์งแค่.
File link: http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/3121/2/236820.pdf
99%
View Online - Page 1 Page 2 ชือวิทยานิพนธ์ การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤ ...
ข้อสอบหลักธรรมม.1 - ครูชัยนันท์ จินะพรม
แนวข้อสอบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้น ม.1 .... ๑ บริษัท อักษรเจริญทัศน์. อจท. จ า กัด. 2. แผนการจัดการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม.๑ ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระ  ...
File link: http://chaiyanann.files.w...e0b8a3e0b8a1e0b8a1-11.pdf
99%
View Online - ข้อสอบหลักธรรมม.1 - ครูชัยนันท์ จินะพรม
แบบทดสอบ 0-ฟิบิโ ป.6 ชุดวิชา 620
คําอธิบาย. 1. ข้อสอบทังหมดมี 3 วิชา (29 ทน๊า) จํานวนรวม 40 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที ... ทรอ ไม กรณฟืมตรงใหเเจ้งผูคุมสอบเทอขอกระดาษคาตอบสารองแลวกรอก ! ระบายในสมบูรณ.
File link: http://www.nites2.tak1.org/O-NET%25202553/62A.pdf
99%
View Online - แบบทดสอบ 0-ฟิบิโ ป.6 ชุดวิชา 620