Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบ ภาษาพาที ป 3 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบ ภาษาพาที ป 3

แบบทดสอบ คŪ3;ามสามารถด้านภาษา ชū3;้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
แบบทดสอบŪ33;ดคŪ3;ามสามารถด้านภาษา ชū3;้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2555. 1. สานū3;ก ทดสอบทางการศึกษา ... สาระที่2. 3. มาตรฐาน ท 1.1. 4. ระดū3;บชū3;้น เช่น. ป. หมายถึง ระดū3;บ ชū3;้นประถมศึกษา. ม. หมายถึง ระดū3;บชū3;้น ..... ส่Ū3;นเจ้าสองขา พานิ่งพū3;กนาน. ต่างถกเถียงกū3;น ...
File link: http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/l.pdf
99%
View Online - แบบทดสอบ ความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
แบบทดสอบŪ3;ิชาภาษาไทย ชū3;้นมū3;ธยมศึกษาปที่ 3 - โรงเรียนชū3;ยบาดาลŪ3;ิทยา
Ū3;ิชาภาษาไทย ชū3;้นมū3;ธยมศึกษาปที่3. คําชี้แจง. 1. แบบทดสอบŪ3;ิชาภาษาไทย เปนแบบ เลือกตอบ 4 ตū33;เลือก มีขᢴ3;อคําถามทū3;้งหมด 40 ขᢴ3;อ. 2. ใหᢴ3;เŪ3;ลาทําขᢴ3;อสอบ 50 นาที. 3.
File link: http://www.chaiwit.ac.th/...%2520%25E0%25B8%25A13.pdf
99%
View Online - แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 - โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
สอบแข่งขū3;นการคิด และแก้ปū3;ญหาคŨ3;ิตศาสตร์ครū3;้ง - ศูนย์พū3;ฒนาสื่อการเรียนรู้ ...
4. ลū3;กษŨ3;ะข้อสอบ เป็นข้อสอบเน้นทū3;กษะกระบŪ3;นการแก้ปū3;ญหาที่ไม่มีในชū3;้นเรียนปกติ. ประมาŨ3; 20 - 30 ข้อ แบบเติมคาตอบสอบเป็นรายบุคคล. มี4 ระดū3;บ ได้แก่ระดū3;บ ป. 1 - 2 ป. 3 - 4 ป.
File link: /interstitial?url=http://...5B5%25E0%25B9%2588-14.pdf
99%
View Online - สอบแข่งขันการคิด และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้ง - ศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนรู้ ...
แบบทดสอบŪ3;ิชาภาษาไทย ชū3;้นประถมศึกษาปที่3 - สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ภาษาไทย ชū3;้นประถมศึกษาปที่3. คําชี้แจง. 1. แบบทดสอบŪ3;ิชาภาษาไทย เปนแบบเลือก ตอบ 4 ตū33;เลือก มีขᢴ3;อคําถามทū3;้งหมด 30 ขᢴ3;อ. 2. ใหᢴ3;เŪ3;ลาทําขᢴ3;อสอบ 40 นาที. 3.
File link: http://www.kalasin3.go.th/news_file/p60649711351.pdf
99%
View Online - แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่3 - สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ตอนที่1 แบบทดสอบŪ33;ดผลสū3;มฤทธิ์Ū3;ิชาภาษาไทย ชū3;้
3) เปนเหตุเปนผลกū3;น. 4) เลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง. ตอนที่1 แบบทดสอบŪ33;ดผล สū3;มฤทธิ์Ū3;ิชาภาษาไทย ชū3;้นประถมศึกษาปที่5. จํานŪ3;น 40 ขᢴ3;อ (ขᢴ3;อ 1 – 40) เŪ3;ลา 50 นาที .
File link: http://www.thaischool.in....697_1_20120210-010406.pdf
99%
View Online - ตอนที่1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ชั้
ตารางสอบกลางภาคและเนื้อหาข้อสอบระดū3;บชū3;้นป.1-ป.6 ภาคเรียนที่1/56
18 ก.ค. 2013 ... ภาษาอū3;งกฤษครูต่างชาติ(ป.1/1- ป.1/3). ภาษาไทย ... ภาษาไทย หนū3;งสือเรียน ภาษาพาที. บทที่๑-๓. τ3; คาใหม่ในบทเรียน. τ3; การแต่งประโยค. τ3; พยū3;ญชนะไทย.
File link: http://www.thunyawit.com/...B2%25E0%25B8%25841-56.pdf
99%
View Online - ตารางสอบกลางภาคและเนื้อหาข้อสอบระดับชั้นป.1-ป.6 ภาคเรียนที่1/56
ชุดที่1 แนŪ3;ข้อสอบ O-Net Ū3;ิชา ภาษาไทย ม.ต้น - โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ชุดที่1 แนŪ3;ข้อสอบ O-Net Ū3;ิชา ภาษาไทย ม.ต้น. คาชี้แจง ... 4. ทุก ๆ Ū33;น แถŪ3;นี้จะเต็มไปด้Ū3;ย รถนานาชนิดที่ทําให้การจราจรคū3;บคū3;่ง. 3. ..... น้ําค้างพราŪ3;ปรายโปรยโรยละออง.
File link: http://www.stss.ac.th/stss/test_O-net/thai1.pdf
99%
View Online - ชุดที่1 แนวข้อสอบ O-Net วิชา ภาษาไทย ม.ต้น - โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ข้อสอบ PRE V-NET Ū3;ิชาภาษาไทย ระดū3;บ ปŪ3;ช. 26 พฤศจิกายน 2554 จง ...
26 พ.ย. 2011 ... ข้อสอบ PRE V-NET Ū3;ิชาภาษาไทย ระดū3;บ ปŪ3;ช. ... 3.ในขŨ3;ะที่พระมหาสมปองบรรยายธรรม ในห้องประชุมของŪ3;ิทยาลū3;ย หนูดีคŪ3;รปฏิบū3;ติตนอย่างไร. 1.
File link: http://203.172.181.140/vnet/thaiv.pdf
99%
View Online - ข้อสอบ PRE V-NET วิชาภาษาไทย ระดับ ปวช. 26 พฤศจิกายน 2554 จง ...
ภาษา ไทย/คŨ3;ิต
ตอนที่ ๑ ภาษาไทย : จํานŪ3;น ๕๐ ขᢴ3;อ (รŪ3;ม ๑๐๐ คะแนน) .... คนไทยมū3;กไมปลอยใหᢴ3; เŪ3;ลาŪ3;างผานไปอยางไรᢴ3;ประโยชนจึงทําใหᢴ3;เกิดงาน ...... 3. 22. 4. 24. 4. ภาสกร สอบŪ3;ิชาตางๆไดᢴ3;คะแนนดū3;งนี้. Ū3;ิชาคŨ3;ิตศาสตร : Ū3;ิชาภาษาอū3;งกฤษ ไดᢴ3;คะแนน เปน 5 : 3.
File link: http://www.kruarare.com/Scripts/a91.pdf
99%
View Online - ภาษา ไทย/คณิต
ข้อสอบ Pre O-Net Ū3;ิชา ภาษาไทย ม.3
แบบทดสอบ Pre O-NET. กลุมสาระการเรียนรูᢴ3;ภาษาไทย. ชū3;้นมū3;ธยมศึกษาปที่3 ปการ ศึกษา 2554. สํานū3;กทดสอบทางการศึกษา. สํานū3;กงานคŨ3;ะกรรมการการศึกษาขū3;้นพื้นฐาน ...
File link: http://www.chs.ac.th/M3/pre-o-net_thai3.pdf
99%
View Online - ข้อสอบ Pre O-Net วิชา ภาษาไทย ม.3