Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบสุขศึกษา ม 2 การปฐมพยาบาล pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบสุขศึกษา ม 2 การปฐมพยาบาล

หลักสูตรกลุ่มสารū2;สุขศึกษาแลū2;พลศึกษา กลุ่มเครือข่าย ฯ การมัธยมศึกษา ŧ2; ...
หลักสูตรสถานศึกษากลุᢴ2;มสารū2;การเรียนรูสุขศึกษาแลū2;พลศึกษาเลᢴ2;มนี้ ŧ2;ัดทําขึ้นเพื่อใช ..... 2. ŧ2;ัดการเรียนรูเพื่อการดํารง การเสริมสรางสุขภาพ แลū2;พัŨ2;นาการคุณภาพชีวิตของ บุคคล. ครอบครัวแลū2;ชุมชนให ...... การปฐมพยาบาลแลū2;เคลื่อนยายũ2;ูปวยอยᢴ2;าง.
File link: http://www.sopon.ac.th/so..._curricu_UbonProvince.pdf
99%
View Online - หลักสูตรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มเครือข่าย ฯ การมัธยมศึกษา จ ...
5-สุขศึกษา ม.3 - nitesptt2
คาชี้แŧ2;งแบบทดสอบสุขศึกษาแลū2;พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3. 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี38 ข้อ คū2;แนน 100 ... ห้ามทาข้อสอบŧ2;นกว่ากรรมการคุมสอบŧ22;อนุญาต ... 2. การเปลี่ยนแปลง ทางด้านร่างกาย อารมณ์แลū2;ความรู้สึก ของวัยรุ่น มีũ2;ลมาŧ2;ากอū22;ร .... เมื่อนักเรียนเกิด อุบัติเหตุŧ2;ากการเล่นกีฬา ข้อเท้าบวม นักเรียนŧ22;มีวิธีการปฐมพยาบาลตามข้อใดŧ2;ึงŧ22;ถูกต้อง. ที่สุด.
File link: http://nitesptt2.files.wo...e0b8a9e0b8b2-e0b8a1-3.pdf
99%
View Online - 5-สุขศึกษา ม.3 - nitesptt2
บทเรียนสําเร็ŧ2;รูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต เลᢴ2; - ส พ ป.เชียงราย เขต 4
วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 42102 กลุᢴ2;มสารū2;การเรียนรูสุขศึกษาแลū2;พลศึกษา ... กรอบ ความรูที่ 2 ปญหาแลū2;การแกŭ2;ขปญหาŧ2;ากการใชยา. 8 ...... ลิ้นชัก 2 ตอนลᢴ2;างสุดมี ŭ2;วสําหรับใสᢴ2;เครื่องใชบางอยᢴ2;างที่ŧ2;ําเปนในการปฐมพยาบาล เชᢴ2;น กรรŭ2;กร.
File link: http://www.cri4.obec.go.t...r52_4/thongla/thongla.pdf
99%
View Online - บทเรียนสําเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต เล - ส พ ป.เชียงราย เขต 4
รายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา - กศน.เขตวัŨ2;นา
เรื่องที่2 การเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาวัยหนุᢴ2;มสาว ... เรื่องที่2 การปฐมพยาบาลเบื้องตน ... หนังสือเรียนสารū2;ทักษū2;การดําเนินชีวิต รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา รหัส ทช 21002 รū2;ดับ.
File link: http://www.ksnwattana.nlern.com/library/userfiles/file/t4/tc21002.pdf
99%
View Online - รายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา - กศน.เขตวัฒนา
ตัวอย่างข้อสอบ O-net ปี 2556 กลุ่มสารū2;สุขศึกษา - โรงเรียนเทศบาลวัดศรี ...
ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ O-Net วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น. ตอนที่ 1 : ให้วง ... 3. ข้อใด เป็นการดูแลรักษารū2;บบต่อมŭ2;ร้ท่อŭ2;ม่ถูกต้อง. 1. การชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง. 2. .... ข้อใดเป็นวิธี การที่ŭ2;ม่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลũ2;ู้ที่ถูกของมีคมบาด. 1. รีบห้ามเลือดทันที. 2. เช็ดแũ2;ล ด้วย ...
File link: http://www.ssb-nk.com/downloads/pdf/132.pdf
99%
View Online - ตัวอย่างข้อสอบ O-net ปี 2556 กลุ่มสาระสุขศึกษา - โรงเรียนเทศบาลวัดศรี ...
ดาวน์โหลดที่นี่ - สพป.สรū2;บุรี เขต 2
ชุดกิŧ2;กรรมกลุ่มสารū2;สุขศึกษาแลū2;พลศึกษาเป็นชุดกิŧ2;กรรมที่เน้นũ2;ู้เรียน ... ชุดที่ 2 เรื่อง การ ปฐมพยาบาลŧ2;ากการใช้ยาũ2;ิด สารพิษ แลū2;สารเคมี ... สำรū2;ที่5 ควำมปลอดภัยในชีวิต.
File link: http://www.saraburi2.org/skrj3/image/drug.pdf
99%
View Online - ดาวน์โหลดที่นี่ - สพป.สระบุรี เขต 2
แũ2;นสุขศึกษา ป.3 ส่วนหน้า.indd - สำนัก พิมพ์ วัŨ2;นา พา นิ ช
2. ป. 3ป. 3. คูᢴ2;มือครูแũ2;นการŧ2;ัดการเรียนรู กลØᢴ2;ม สารū2;การเรียนรูสØข ÈÖกษา แลū2; ¾ ลÈÖกษา .... การ ŧ2;ัดทำ คู่มือ ครู แũ2;นการ ŧ2;ัดการ เรียนรู้ สุขศึกษา แลū2; พลศึกษา ป. 1–6 ชุด นี้ ŭ2;ด้ ..... แũ2;นการŧ2;ัดการเรียนรู้ที่75 ตัวอย่างการปฐมพยาบาลเมื่อŭ2;ด้รับบาดเŧ2;็บŧ2;ากการเล่น:.
File link: http://www.wpp.co.th/Less...2520%25E0%25B8%259B.3.pdf
99%
View Online - แผนสุขศึกษา ป.3 ส่วนหน้า.indd - สำนัก พิมพ์ วัฒนา พา นิ ช
ชุดที่1แนวข้อสอบ O-NETวิชาสุขศึกษาฯปรū2;ถมศึกษา
วัยũ2;ู้ใหญ่ มีขนขึ้นบนศีรษū2;. 2. ต้นดื่มนมทุกวัน การกรū2;ทําของต้นมีปรū2;โยชน์ต่ออวัยวū2;ใด เพราū2;อū22;ร. 1. ..... ตั้มอาศัยอยู่กับลุงแลū2;ป้า ลุงของตั้มสูบบุหรี่ในบ้านทุกวัน วันลū2;หลายมวน นักเรียนคิดว่าการสูบ ... ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการปฐมพยาบาลũ2;ู้ที่มีแũ2;ลฟกชํ้า ... ชุดที่2 ข้อสอบ.
File link: http://www.phatthalung1.go.th/acrobat/onethelth.pdf
99%
View Online - ชุดที่1แนวข้อสอบ O-NETวิชาสุขศึกษาฯประถมศึกษา
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานแลū2;เพิ่มเติม ม.ต้น
พ21101 สุขศึกษา กลุᢴ2;มสารū2;การเรียนรูสุขศึกษาแลū2;พลศึกษา ... พ 1.1 ม 1/1 , ม1 /2 , ม 1/3 , ม.1/4 ... สมรรถภาพตนเอง แสดงวิธีปฐมพยาบาล การเคลื่อนยายũ2;ูปวยŭ2;ด ...
File link: http://www.sa.ac.th/praga...cation/3%2520physical.pdf
99%
View Online - คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.ต้น
เนื้อหา - โรงเรียน วัด พิกุล เงิน
เฉลยใบงานที่2 เรื่อง ลาดับความสาคัญการปฐมพยาบาล. 15 ... เอกสารปรū2;กอบการเรียน ชุด การปฐมพยาบาล กลุ่มสารū2;การเรียนรู้สุขศึกษา .... พยุง อุ้มแบก หรือ หามด้วยเปล. 8.
File link: http://www.pikulngern.ac.th/sumWork/Chapterp.pdf
99%
View Online - เนื้อหา - โรงเรียน วัด พิกุล เงิน