Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบสุขศึกษา ป 4 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบสุขศึกษา ป 4

สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; - มูลนิธิกū4;รŪ4;ึกษū4;ทū4;งไกลผ่ū4;นŨ44;วเทียม
16 ũ4;.ค. 2012 ... ทū4;งไกลผ่ū4;นŨ44;วเทียม. กลุ่มสū4;ระกū4;รเรียนรู้. สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4;. ป.๔-๖ ... ŧ4;ั้นประถม Ū4;ึกษū4;ปีที่๔ - ๖ เล่ม ๔ ภū4;คเรียนที่๑ ปีกū4;รŪ4;ึกษū4; ๒๕๕๕. 387 ... Page 4 ...
File link: http://www.dlf.ac.th/uploads/document/133473145326431.pdf
99%
View Online - สุขศึกษาและพลศึกษา - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รหัสวิŧ44; 06 สุขŪ4;ึกษū4;ฯ หนū4; 2 วันอū4;ทิตยที่ 21 กุ - ThaiGoodView.com
16. Ū4;ิลปะปองกันตัวŧ4;นิŨ4;ใŨ4;ที่มีปรัŧ4;ญū4;ปองกันตัวเมื่อถูกกระทํū4;กอน. 1. ยูโŨ4;. 2. ไอคิโŨ4;. 3. เทควันโŨ4;. 4. มวย. 17. กีฬū4;ใŨ4;ที่มีกū4;รนับคะแนนกū4;รแขงขันแตกตū4;งจū4;กกีฬū4;อื่น. 1.
File link: http://www.thaigoodview.c...alth%2Bart%2Btech2552.pdf
99%
View Online - รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ หนา 2 วันอาทิตยที่ 21 กุ - ThaiGoodView.com
5-สุขŪ4;ึกษū4; ม.3 - nitesptt2
คū44;ี้แจงแบบทŨ4;สอบสุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่3. 1. แบบทŨ4;สอบฉบับนี้มี38 ข้อ คะแนน ... ตัวเลือกที่ต้องกū4;รในกระŨ44;ษคํū4;ตอบ. ห้ū4;มทū4;ข้อสอบจนกว่ū4;กรรมกū4;รคุมสอบจะ อนุญū4;ต ... 4) มีอิทธิũ4;ลต่อทัŪ4;นคติจิตใจและũ4;ฤติกรรมที่ผู้บริโภคจะนํū4;ไปเลือกซื้อสินค้ū4;. 6.
File link: http://nitesptt2.files.wo...e0b8a9e0b8b2-e0b8a1-3.pdf
99%
View Online - 5-สุขศึกษา ม.3 - nitesptt2
วิŧ44;สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4;/Ū4;ิลปะ/กū4;รงū4;นอū44;ีũ4;ฯ - 02dual บอร์Ũ4;แห่งกū4;รŪ4;ึกษū4;
ก่อนตอบคำถū4;มให้เขียนŧ4;ื่อ-นū4;มสกุล เลขที่นั่งสอบ สถū4;นที่สอบและห้องสอบบนข้อสอบ ..... นū4;ฏŪ4;ิลป์ร่วมสมัย. รหัส ตัวเลือกหมวŨ4; J. 1. อลū4;ริปปู. 2. ไตรภัณกิ. 3. อติภัณกิ. 4. ทันŨ44;วū4;.
File link: http://forum.02dual.com/examfile/655topic/KeyOnet53SukM6.PDF
99%
View Online - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ - 02dual บอร์ดแห่งการศึกษา
1 แบบทŨ4;สอบกอนเรียน เรื่อง ควū4;มปลอŨ4;ภัยในกū4;รเ - ครูบ้ū4;นนอกŨ4;อทคอม
แบบทŨ4;สอบกอนเรียน. เรื่อง ควū4;มปลอŨ4;ภัยในกū4;รเŨ4;ินทū4;ง. สū4;ระที่ 5 ควū4;มปลอŨ4;ภัยในŧ4;ีวิต ŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปᢳ4;ที่ 4. กลุมสū4;ระกū4;รเรียนรูสุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; (รū4;ยวิŧ44;สุขŪ4;ึกษū4;).
File link: http://www.kroobannok.com/news_file/p57847481058.pdf
99%
View Online - 1 แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในการเ - ครูบ้านนอกดอทคอม
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมū4;ย ทับตัวอักษรหน - e office
ข้อสอบŧ4;ุŨ4;นี้ห้ū4;มน ū4;ไปเผยแũ4;ร่ เũ4;รū4;ะอū4;จจะท ū4;ให้กū4;รทŨ4;สอบคลū44;เคลื่อนไŨ4;้. ข้อสอบ กลุ่มสū4;ระกū4;รเรียนรู้สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ป.4. 1550112039. 1.
File link: http://eoffice.trang2.go....2102888255500016_4979.pdf
99%
View Online - ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ทับตัวอักษรหน - e office
ŧ4;ุŨ4;ที่ 1 แนวข้อสอบ O-NET วิŧ44; สุขŪ4;ึกษū4;ฯ ประถมŪ4;ึกษ - ส ũ4; ป.ตรัง เขต 1
ŧ4;ุŨ4;ที่ 1 แนวข้อสอบ O-NET วิŧ44; สุขŪ4;ึกษū4;ฯ ประถมŪ4;ึกษū4;. ส่วนที่ 1 : แต่ละข้อมีค ำตอบที่ถูก ต้องที่สุŨ4;เũ4;ียงข้อเŨ4;ียว ให้ ... 1. นอนŨ4;ึก. 2. Ũ4;ื่มกำแฟ. 3. ปีนต้นไม้. 4. กินของหมักŨ4;อง. 7.
File link: /interstitial?url=http://...ews_file/p81548591330.pdf
99%
View Online - ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ O-NET วิชา สุขศึกษาฯ ประถมศึกษ - ส พ ป.ตรัง เขต 1
Ū4;ิลปะ /?กū4;รงū4;นอū44;ีũ4;ฯ
รหัสวิŧ44; 96 สุขŪ4;ึกษū4;ฯ. หนū4; 8. วันũ4;ฤหัสบŨ4;ีที่ 4 กุมภū44;ันธ2553. เวลū4; 12.30 - 14.30 น. 25. เมื่อนักเรียนมีควū4;มคิŨ4;เห็นไมตรงกับเũ4;ื่อน นักเรียนจะแกปญหū4;นี้อยū4;งไร. 1.
File link: http://www.kruarare.com/Scripts/a96.pdf
99%
View Online - ศิลปะ /?การงานอาชีพฯ
ŧ4;ุŨ4;ที่1แนวข้อสอบ O-NETวิŧ44;สุขŪ4;ึกษū4;ฯประถมŪ4;ึกษū4;
ฝนกํū4;ลังŪ4;ึกษū4;อยู่ในŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่3 ฝนอยู่ในวัยใŨ4; และควรมีรูปร่ū4;งอย่ū4;งไร. 1. วัยเŨ4;็ก มี รูปร่ū4;งผอม. 2. วัยรุ่น มีสะโũ4;กผū4;ย. 3. วัยรุ่น มีผิวหนังอ่อนนุ่ม. 4. วัยผู้ใหญ่ มีขนขึ้นบนŪ4;ีรษะ.
File link: http://www.phatthalung1.go.th/acrobat/onethelth.pdf
99%
View Online - ชุดที่1แนวข้อสอบ O-NETวิชาสุขศึกษาฯประถมศึกษา
4. ข้อสอบ O-NET สุขŪ4;ึกษū4;
ŧ4;ุŨ4;ที่ 1 แนวข้อสอบ O-NET วิŧ44; สุขŪ4;ึกษū4; มัธยมŪ4;ึกษū4;ตอนปลū4;ย. ตอนที่ 1 : ให้วง ... กū4;ร ละเลยในกū4;รไม่ตรวจสุขภū44;ประจ ū4;ปี เũ4;รū4;ะคิŨ4;ว่ū4;ร่ū4;งกū4;ยแข็งแรงŨ4;ีอยู่. 3.
File link: http://61.19.32.212/UserFiles/File/4_%2520O-NET%2520sport%2520m6.pdf
99%
View Online - 4. ข้อสอบ O-NET สุขศึกษา