Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบสังคม ม 1 สาระศาสนาพุทธ pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบสังคม ม 1 สาระศาสนาพุทธ

สรุũ1;สาระการเรียนรŬ1;สัŧ1;คมศึกษา ศาสนา แŪ1;ะวัฒน
สรุũ1;สาระการเรียนรŬ1;สัŧ1;คมศึกษา ศาสนา แŪ1;ะวัฒนธรรม (ม.1 – 3). (ũ1;รับũ1;รุŧ11;หมสŮ1;าหรับ เตรียมสอบเขา ũ1;พ.ศ.2552). โดย. นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ. นักเรียนเตรียมทหาร  ...
File link: http://pirun.ku.ac.th/~fedusmsw/publication/p8.pdf
99%
View Online - สรุปสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒน
ชุดการสอนกŪ1;ุมสาระการเรียนรŬ1;สัŧ1;คมศึกษา ศาส
1. ชุดการสอนกŪ1;ุมสาระการเรียนรŬ1;สัŧ1;คมศึกษา ศาสนาแŪ1;ะวัฒนธรรม. ชั้นมัธยมศึกษาũ1;ที่ 1. เรื่อŧ1; พระพุทธศาสนา. โดย. จัดทŮ1;าเพื่อหาũ1;ระสิทธิภาพขอŧ1;ชุดการสอน. สาระการเรียนรŬ1; ...
File link: http://school.obec.go.th/pakpoon/cho.pdf
99%
View Online - ชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาส
สาระที่1 : ศาสนา ศีŪ1;ธรรม จริยธรรม สาระที่2 : หนา - KruSamart
สาระที่2 : หนาที่พŪ1;เมือŧ1; วัฒนธรรม แŪ1;ะการดŮ1;าเนินชีวิตŭ1;นสัŧ1;คม. สัŧ1;คมวิทยา. มนุษยแŪ1;ะ สัŧ1;คม ... 1. ศาสนาพราหมณ-ฮินดŬ1; ⇨ โมกษะ. 2. ศาสนาพุทธ. ⇨ นิพพาน. 3. ศาสนาคริสต.
File link: http://krusamart.wikispaces.com/file/view/Social_O-ANET_2.pdf
99%
View Online - สาระที่1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่2 : หนา - KruSamart
แบบทดสอบ Pre O-NET กŪ1;ุ่มสาระการเรียนรŬ1;้สัŧ1;คมศึกษา - nitesptt2
สาระที่ 1 ศาสนา ศีŪ1;ธรรม จริยธรรม. มาตรฐาน ส 1.1 ... 2. ข้อŭ1;ดไม่ถŬ1;กต้อŧ1;เกี่ยวกับการสอน เรื่อŧ1;เศรษฐกิจพอเพียŧ1;ขอŧ1;พระพุทธศาสนา. 1. ... Pre o-net : สัŧ1;คมศึกษาū1; ม.3 หน้า 1 ...
File link: http://nitesptt2.files.wo...e0b8a9e0b8b2-e0b8a1-3.pdf
99%
View Online - แบบทดสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา - nitesptt2
หนวยการเรียนรŬ1;ที่7 เรื่อŧ1; สัมมนาพระพุทธศา 1 - การจัดการเรียนรŬ1;้ครŬ1;อุดม ...
1. มาตรฐานการเรียนรŬ1;ũ1;ระจŮ1;าหนวย. มฐ. ส 1.1. 2. ตัวชี้วัดชั้นũ1;ที่เกี่ยวขอŧ1;. ส 1.1 ม.3 / 3. 3. สาระการเรียนรŬ1;. 3.1 พระพุทธศาสนากับการแกũ1;ญหาแŪ1;ะพัฒนาสัŧ1;คม.
File link: http://uodom.files.wordpress.com/2010/08/unit72.pdf
99%
View Online - หนวยการเรียนรูที่7 เรื่อง สัมมนาพระพุทธศา 1 - การจัดการเรียนรู้ครูอุดม ...
แนวข้อสอบหŪ1;ักธรรมทาŧ1;พระพุทธศาสนา ชั้น ม.1 ************
Page 1. แนวข้อสอบหŪ1;ักธรรมทาŧ1;พระพุทธศาสนา ชั้น ม.1 ... 1. “ทรŧ1;เũ1;็นผŬ1;้ตรัสรŬ1;้เอŧ1;โดย ชอบ” พุทธคุณนี้ตรŧ1;กับภาษาบาŪ1;ีว่าอย่าŧ1;ไร. ก อะระหัŧ1; ... ŧ1; วิชชาจะระณะสัมũ1;ันโน. 2. .... แผนการจัดการเรียนรŬ1;้ พระพุทธศาสนา ม.๑ ช่วŧ1;ชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาũ1;ีที่ ๑ กŪ1;ุ่มสาระการ. เรียนรŬ1;้สัŧ1;คมศึกษา ศาสนาแŪ1;ะวัฒนธรรม ตามหŪ1;ักสŬ1;ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ รศ.
File link: http://chaiyanann.files.w...e0b8a3e0b8a1e0b8a1-11.pdf
99%
View Online - แนวข้อสอบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้น ม.1 ************
พระพุทธศาสนา 3 ม. 4−6 - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
1. คŬ1;มือครŬ1;แผนการจัดการเรียนรŬ1; กŪ1;ุมสาระการเรียนรŬ1;สัŧ1;คมศึกษา ศาสนา แŪ1;ะวัฒนธรรม ... หนัŧ1;สือเรียนแบบฝกทักษะฉบับสมบŬ1;รณแบบแผนū1; (CD) พระพุทธศาสนา ม. 1–3 … ..... 3.3 ตัวชี้วัดชวŧ1;ชั้นเũ1;นตัวชี้วัดที่ŭ1;ชตรวจสอบนักเรียนหŪ1;ัŧ1;จากเรียนจบเนื้อหาที่นŮ1;า ...
File link: http://www.wpp.co.th/Less...5E0%25B8%25A1%25204-6.pdf
99%
View Online - พระพุทธศาสนา 3 ม. 4−6 - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
4. O-Net สัŧ1;คม ũ1;.6 ũ1;ี 55 - บริษัท เติมเต็มความรŬ1;้ จำกัด
แŪ1;ะกŮ1;าหนดชะตาชีวิตมนุษยเชื่อวาทุกคนŪ1;ิขิตชีวิตตัวเอŧ1; เชน ศาสนาพุทธ ศาสนาเชน. แนวขอสอบเขา ม.1 สาระศาสนา ศีŪ1;ธรรม จริยธรรม. 1.
File link: http://www.termtem.co.th/...fperform/Perform_16_0.pdf
99%
View Online - 4. O-Net สังคม ป.6 ปี 55 - บริษัท เติมเต็มความรู้ จำกัด
ข้อสอบ Pre O-Net วิชา สัŧ1;คมศึกษา ม.3 - สพũ1;.กาญจนบุรี เขต ๔
กŪ1;ุมสาระการเรียนรŬ1;. สัŧ1;คมศึกษา ... คŮ1;าชี้แจŧ1;แบบทดสอบสัŧ1;คมศึกษา ศาสนา แŪ1;ะ วัฒนธรรม ชั้น ม.3. 1. ... 3) ทวีũ1;ออสเตรเŪ1;ีย - จัดตั้ŧ1;พุทธสมาคมเพื่อเผยแผพระพุทธ ศาสนา.
File link: http://www.waengnoi.com/download/preonet55/pre-o-net_soc3.pdf
99%
View Online - ข้อสอบ Pre O-Net วิชา สังคมศึกษา ม.3 - สพป.กาญจนบุรี เขต ๔
พระพุทธศาสนา
กŪ1;ุมสาระการเรียนรŬ1;สัŧ1;คมศึกษา ศาสนาแŪ1;ะวัฒนธรรม ŭ1;นหŪ1;ักสŬ1;ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. พ. ศ. ... หนัŧ1;สือเรียนสาระการเรียนรŬ1;พื้นฐาน พระพุทธศาสนา ชั้น ม.1-ม.6 ชั้นŪ1;ะ 1 เŪ1;ม. 2. ..... 1) ครŬ1;แŪ1;ะนักเรียนสัŧ1;เกตวิธีการũ1;ฏิบัติ. ตรวจสอบ. แŪ1;ะũ1;รับũ1;รุŧ1;แกไขŭ1;หũ1;ฏิบัติ. ถŬ1;กตอŧ1;.
File link: http://www.thaichalk.com/...2520%25E0%25B8%25A1.2.pdf
99%
View Online - พระพุทธศาสนา