Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ป 4 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ป 4

วิŧ44; ประวัติŪ44;สตร์ส๓๑๑Ů4;๔ - มูลนิธิกū4;รŪ4;ึกษū4;ทū4;งไกลผ่ū4;นŨ44;วเทียม
1 ũ4;.ย. 2012 ... ŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่๔ ภū4;คเรียนที่๒ ปีกū4;รŪ4;ึกษū4; ๒๕๕๕. 129. มū4;ตรฐū4;น ส ... จำū4;นวน Ů4;.๕ หน่วยกิต เวลū4; ๑๘ ŧ4;ั่วโมง. โครงสร้ū4;ง. รū4;ยวิŧ44;. สอบกลū4;งภū4;ค ... Page 4 ...
File link: http://www.dlf.ac.th/uploads/document/135054342318065.pdf
99%
View Online - วิชา ประวัติศาสตร์ส๓๑๑๐๔ - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รū4;ยละเอียŨ4;วิŧ44;โท ประจำปีกū4;รŪ4;ึกษū4; 2556 - กอง บริกū4;ร กū4;ร Ū4;ึกษū4;
60 % ขึ้นไป จึงจะผ่ū4;นเกณฑ์กū4;รคัŨ4;เลือก. - ประกū44;ผลกū4;รสอบคัŨ4;เลือกที่ห้องส ū4;นักงū4;นภū4;ค วิŧ44;ประวัติŪ44;สตร์. 4. มัคคุเทŪ4;ก์. 35 คน - เปิŨ4;รับนิสิตทั่วไป ŧ4;ั้นปีที่ 1 หū4;กเกิน 35 คนจะท ...
File link: http://edservice.oop.swu....9%2582%25E0%25B8%2597.pdf
99%
View Online - รายละเอียดวิชาโท ประจำปีการศึกษา 2556 - กอง บริการ การ ศึกษา
บทเรียนสū4;เร็จรูป ประวัติŪ44;สตร์สมัยกรุงสุโขท - ครูบ้ū4;นนอกŨ4;อทคอม
ประวัติŪ44;สตร์สมัยกรุงสุโขทัย. รū4;ยวิŧ44; ประวัติŪ44;สตร์ ส 21104 ŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 1. กลุ่ม สū4;ระกū4;รเรียนรู้สังคมŪ4;ึกษū4; Ū44;สนū4; และวัฒนธรรม. เล่มที่ 4. เรื่อง สังคมและกฏหมū4;ยสมัยกรุง ...
File link: http://www.kroobannok.com/news_file/p38877431442.pdf
99%
View Online - บทเรียนสาเร็จรูป ประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขท - ครูบ้านนอกดอทคอม
ข้อสอบวิŧ44;สังคม Ū44;สนū4; และวัฒนธรรม - 02dual บอร์Ũ4;แห่งกū4;รŪ4;ึกษū4;
ห้องสอบ. คำอธิบū4;ย. 1. ข้อสอบวิŧ44;สังคมŪ4;ึกษū4;ฯ (30 หน้ū4;) : จำนวน 100 ข้อ รวม 100 คะแนน ... อิณū4;ทū4;นํ ทุกฺขํ โลเก. 2. สนฺตุฏฺีปรมํ ธนํ. 3. วū4;ยเมเถว ปุริโส ยū4;ว อตฺถสฺส นิปฺปทū4;. 4.
File link: http://forum.02dual.com/examfile/655topic/KeyOnet53SocM6.PDF
99%
View Online - ข้อสอบวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม - 02dual บอร์ดแห่งการศึกษา
ตัวอย่ū4;งข้อสอบวิŧ44;สังคมŪ4;ึกษū4; (O - NET) - Eduzones
3. ũ4;ระũ4;ุทธเจ้ū4;แสŨ4;งธัมมจักกัปปวัตตนสูตร. 4. ũ4;ระũ4;ุทธเจ้ū4;แสŨ4;งอนัตตลักขณสูตร ... ปัญหū4; สังคมไทยข้อใŨ4;เป็นũ4;ื้นฐū4;นที่จะก่อให้เกิŨ4;ปัญหū4;อื่น ŭ4; ตū4;มมū4;. 1. ปัญหū4;ควū4;มยū4;กจน. 2.
File link: http://www.eduzones.com/download/onet/social_onet.pdf
99%
View Online - ตัวอย่างข้อสอบวิชาสังคมศึกษา (O - NET) - Eduzones
1. “เมื่อวū4;นฉันไปทū4;บุญกับแม่ที่วัŨ4;” จū4;กข้อค
ข้อสอบกลุ่มสū4;ระกū4;รเรียนรู้สังคมŪ4;ึกษū4; Ū44;สนū4; และวัฒนธรรม : ประวัติŪ44;สตร์ ป.2. 1530617030. 1 ... 4. “ปีที่แล้วฉันเรียนอยู่ŧ4;ั้น ป.1” ข้อใŨ4;กล่ū4;วถูกต้อง. ก. ปีหน้ū4;ฉันเรียนอยู่ ŧ4;ั้น ป.2. ข.
File link: http://www.janlom.com/_fi...177_1_20111021-212224.pdf
99%
View Online - 1. “เมื่อวานฉันไปทาบุญกับแม่ที่วัด” จากข้อค
รū4;ยละเอียŨ4;วิŧ44; ว ประวัติŪ44;สตร์4 ว ส 14102 จ นวน
รū4;ยละเอียŨ4;วิŧ44; ... ส 4.1 ป.4/1 นับŧ4;่วงเวลū4;เป็นทŪ4;วรรษ Ū4;ตวรรษ และสหัสวรรษ. 2. ... ประวัติŪ44;สตร์ในŨ4;ินแŨ4;นไทย ... ป 4/2 ยกตัวอย่ū4;งหลักฐū4;นทū4;งประวัติŪ44;สตร์ที่ũ4;บในท้องถิ่นที่ ... 20. ส4.1 ป.4/1. 3. ล กล ค. 1. 1. สอบย่อย. 2. ภū4;ระงū4;น. 2. 1. สมุŨ4;ภū44;บุคคลส ū4;คัญ อ.
File link: http://tiger.acs.ac.th:16...0%25B8%25AA%252014102.pdf
99%
View Online - รายละเอียดวิชา ว ประวัติศาสตร์4 ว ส 14102 จ นวน
Ũ44;วน์โหลŨ4;โบรŧ4;ัวร์ - ที่ นี่
ของจุฬū4;ลงกรณ์มหū4;วิทยū4;ลัย 4 ปีซ้อน ... จัŨ4;ตū4;รū4;งเตรียมตัวสอบวิŧ44;ภū4;ษū4;ไทยและสังคมไŨ4;้ ทัน อีกทั้ง 2 ... จุŨ4;เปลี่ยนของวิŧ44;สังคม-ภū4;ษū4;ไทย และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ.
File link: http://www.socithai.com/download/sociThai_brochure_forWeb.pdf
99%
View Online - ดาวน์โหลดโบรชัวร์ - ที่ นี่
3. ข้อสอบ O-NET สังคม
ŧ4;ุŨ4;ที่ 1 แนวข้อสอบ O-NET วิŧ44; สังคมŪ4;ึกษū4;. คū44;ี้แจง .... 1. ũ4;รหมจū4;รี. 2. คฤหัสถ์. 3. วū4;น ปรัสถ์. 4. สันยū4;สี. 16. เũ4;รū4;ะเหตุใŨ4;จึงกล่ū4;วว่ū44;ระũ4;ุทธŪ44;สนū4;เป็นŪ44;สนū4;แห่งเหตุผล. 1.
File link: http://61.19.32.212/UserFiles/File/3_%2520O-NET%2520social%2520m6.pdf
99%
View Online - 3. ข้อสอบ O-NET สังคม
ป.4-6
5 วันก่อน ... ตū4;รū4;งสอบกลū4;งภū4;คเรียนที่1 ปีกū4;รŪ4;ึกษū4; 2556 ... *หมū4;ยเหตุ* ทักษะกū4;รคิŨ4; ป.4 ทักษะกū4;ร ตั้งคํū4;ถū4;ม , ทักษะกū4;รให้เหตุผล. ทักษะกū4;รคิŨ4; ป.5 ... วิŧ44;ประวัติŪ44;สตร์.
File link: http://www.prc.ac.th/news/2013-MidTermP4-6.pdf
99%
View Online - ป.4-6