Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบดนตรี ม 1พร้อมเฉลย pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบดนตรี ม 1พร้อมเฉลย

แบบทดสอบ ยุคสมัยดนตรีรวม
1. 1. ในยุคกรีก ยกย่องสิ่งใด ให้เป็น สิ่งศักดิ์สิทธ์. ชำระล้ำงบำป มลทิน บำบัดโรคภัยไข้เจ็บ? ก. นำฝน. ข. แม่นำ. ค. ทรำย. ง. ดนตรี. 2. ในยุคกรีก ได้ยกย่องดนตรีเป็นศิลปะระดับใด? ก.
File link: http://www.kln.ac.th/thes...8%25A7%25E0%25B8%25A1.pdf
99%
View Online - แบบทดสอบ ยุคสมัยดนตรีรวม
ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตร - สพป.พะเยา เขต 1
ตัวชี้วัด จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำง ๆ (ศ 2.1 ม.1/4). 8. ..... ชุดที่ 1. เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET.
File link: http://www.pyo1.go.th/nit...258A%25E0%25B8%2594_1.pdf
99%
View Online - ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตร - สพป.พะเยา เขต 1
ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตร - สพป.พะเยา เขต 1
ตัวชี้วัด จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำง ๆ (ศ 2.1 ม.1/4). 8. ..... ชุดที่ 2. เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET.
File link: http://www.pyo1.go.th/nit...258A%25E0%25B8%2594_2.pdf
99%
View Online - ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตร - สพป.พะเยา เขต 1
แบบทดสอบวิชานาฏศิลป์ ม.ต้น
112. ข้อ. แบบทดสอบ. ตัวชี้วัด. เฉลย. 7 เพราะเหตุใดผู้แสดงที่เป็นพระนางไม่ต้อง สวมหัวโขน จึงไม่เจรจาเอง. ก. เพราะผู้แสดงไม่ถนัด. ข. เพราะมีนักร้องและนักดนตรีร้องแทน. ค.
File link: http://www.pra.ac.th/newdocument/onet2555/art11.pdf
99%
View Online - แบบทดสอบวิชานาฏศิลป์ ม.ต้น
รหัสวิชา ศิลปะ ขอสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปท - โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
สวนที่1: แบบระบายตัวเลือก แตล ะขอมีคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว จํานวน 36 ขอ ( ขอ1- 36 ). 1. สีในขอใดไมน ... 4. เหลือง สม มว ง. 4. ทัศนธาตุ ( Visual Element ) ในขอใดมีสอง มิติ. 1. จุด. 2. เสน. 3. รูปราง. 4. ... 1. รูป ธรรม. 2. เหมือนจริง. 3. ก. 4. 13. ฟลูท จัดเปนเครื่ องดนตรีประเภทเดียวกันกับขอใด. 1. ซอสามสาย. 2. .... เฉลยขอ สอบ Pre O-NET. วิชา ศิลปะ ...
File link: http://www.waengnoi.com/download/preonet55/pre-o-net_art3.pdf
99%
View Online - รหัสวิชา ศิลปะ ขอสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปท - โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
แนวข้อสอบ ม.3 - โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
1. ข้อใดจัดเป็นงานประติมากรรมทั้งหมด. ก. ก าแพงเมืองจีน / วัดโพธิ์ / เหรียญบาท. ข. .... เพลงดนตรี. 2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนาฏศิลป์. ก. สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น. ข. .... 3
File link: http://www.nya.ac.th/art.pdf
99%
View Online - แนวข้อสอบ ม.3 - โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
ข้อสอบ O-NET ศิลปะ - ส พ ป.ตรัง เขต 1
1. ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ O-Net วิชา ศิลปะ : จานวน 80 ข้อ. คาชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค ำตอบ ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว. 1. ... หำกนักเรียนต้องกำรระบำยสีให้ได้ตำมภำพต้นแบบควรใช้สี ใดผสมกัน. 1. สีแดงกับสีส้ม. 2. ..... วงดนตรีข้อใดเน้นเสียงกำรบรรเลงเครื่องดนตรีประเภท เครื่องสีและเครื่องดีด. 1. ... ข้อใดน่ำจะเป็นบทสรุปของละครเรื่อง
File link: http://www.trang1.go.th/news_file/p76366631330.pdf
99%
View Online - ข้อสอบ O-NET ศิลปะ - ส พ ป.ตรัง เขต 1
แบบทดสอบหลังเรียน
วิชาทัศน์ศิลป์. 1. บริเวณที่ได้รับแสงมากที่สุด เราควรระบายสีแบบใด. ก. สีตรงข้าม. ข. สีอ่อน. ค. สีกลมกลืน. ง. สีเข้ม ... 27. ถ้าเสียงดนตรียาวเกินกว่า 1 ห้องเพลง ควรใช้เครื่ องหมายใด ...
File link: http://winai.net/download/testartm2.pdf
99%
View Online - แบบทดสอบหลังเรียน
4.ข้อสอบวิชาทัศนศิลป์
ชุดที่1 แนวข้อสอบ O-Net วิชา ทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาตอนต้น .... 1. แอมแกะสลักรูปคุณปู่ .... วงดุริยางค์หรือวงออร์เคสตราเปรียบได้กับวงดนตรีไทยประเภทใด ..... พอลล่าเล่าเหตุการณ์ ตื่นเต้นที่ตนประสบมาให้เพื่อนๆ ในห้องฟังพร้อมแสดงท่าทางประกอบเพื่อให้ .... เฉลยข้อสอบ .
File link: http://www.stss.ac.th/stss/test_O-net/art.pdf
99%
View Online - 4.ข้อสอบวิชาทัศนศิลป์
(1) (2) (3) (4)
การเรียนทฤษฎีดนตรีสากล ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป
File link: http://www.kmschool.ac.th/data/2.pdf
99%
View Online - (1) (2) (3) (4)