Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบดนตรี ป 1 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบดนตรี ป 1

กŪ1;ุมสาระการเรียนรŬ1;ศิŪ11;ะ ชั้นũ1;ระถมศึกษาũ1;ท
คŮ1;าชี้แจŧ1; : 1. แบบทดสอบชุดนี้เũ1;นแบบทดสอบวัดผŪ1;สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรŬ1;. มี2 ชุด ชุดŪ1;ะ 40 ขอ ... ข. แมวนอนหŪ1;ับ. ค. รถยนตกŮ1;าŪ1;ัŧ1;แŪ1;น. เวŪ1;าทŮ1;าขอสอบ 50 นาที. ชุดที่1. ขอสอบมาตรฐานชั้นũ1; .... บุคคŪ11;ดเกี่ยวขอŧ1;กับดนตรีมากที่สุด. ก. นักรอŧ1;. ข.
File link: http://edugood.igetweb.com/private_folder/art_p1.pdf
99%
View Online - กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปท
ตัวอย่าŧ1;ข้อสอบสาขาวิชาดนตรี - superstar college of asia
ตัวอย่าŧ1;ข้อสอบũ1;รนัย วิชาความรŬ1;้ทั่วไũ1;เกี่ยวกับดนตรี. 1. คร์อด Cmaj7 ไม่มีโน้ตเสียŧ11;ดต่อ ไũ1;นี้ ... ค. F# ไมเนอร์. ŧ1;. F ไมเนอร์. 5. แนวเพŪ11;ที่รัชกาŪ1;ที่ 9 ทรŧ1;โũ1;รดมากที่สุดคือ. ก. ũ1;๊อũ1; .
File link: http://www.superstarcolle...llege%2520of%2520Asia.pdf
99%
View Online - ตัวอย่างข้อสอบสาขาวิชาดนตรี - superstar college of asia
แบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผŪ1; ชั้นũ1;ระถมศึกษาũ1;ีที่ 3 ũ1;ีการศึกษา 2555
ความสามารถŭ1;นการเรียนรŬ1;้. แũ11;ผŪ1;. ว 2.2 ũ1;.3/3. 1. วิเคราะห์ด้วยการเũ1;รียบเทียบข้อมŬ11; สถานการณ์ หรือ ..... นักเรียนคิดว่าควรจะทาอย่าŧ1;ไรจึŧ1;จะจŬ111;จŭ1;ห้เด็ก ๆ แŪ1;ะวัยรุ่นชมดนตรี ไทย.
File link: http://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/r.pdf
99%
View Online - แบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
แบบทดสอบวัดผŪ1;สัมฤทธิ์ทาŧ1;การเรียนเตรียมสอบ O-N - สพũ1;.พะเยา เขต 1
แบบทดสอบวัดผŪ1;สัมฤทธิ์ทาŧ1;การเรียนเตรียมสอบ O-NET. กŪ1;ุ่มสาระการเรียนรŬ1;้ศิŪ11;ะ .... ตัว ชี้วัด จ ำแนกคุณสมบัติขอŧ1;เสียŧ1;สŬ11;-ต ่ำ ดัŧ1;-เบำ ยำว-สั้น ขอŧ1;ดนตรี (ศ 2.1 ũ1;.2/2). 13.
File link: http://www.pyo1.go.th/nit...258A%25E0%25B8%2594_1.pdf
99%
View Online - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-N - สพป.พะเยา เขต 1
แบบทดสอบวัดผŪ1;สัมฤทธิ์ทาŧ1;การเรียนเตรียมสอบ O-N - สพũ1;.พะเยา เขต 1
แบบทดสอบวัดผŪ1;สัมฤทธิ์ทาŧ1;การเรียนเตรียมสอบ O-NET ... 3 สัŧ1;คมหัตถกรรม. 4 สัŧ1;คม ศิŪ11;กรรม. ตัวชี้วัด ระบุควำมส ำคัญŭ1;นกำรอนุรักษ์ส่ŧ1;เสริมวัฒนธรรมทำŧ1;ดนตรี (ศ 2.2 ũ1;.4/2). 8.
File link: http://www.pyo1.go.th/nit...258A%25E0%25B8%2594_1.pdf
99%
View Online - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-N - สพป.พะเยา เขต 1
สบบ แผนศิŪ11; ũ1;.2 ส่วนหน้า.indd - สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
1–ũ1;. 6 (ชั้น Ū1;ะ 1 เŪ1;่ม) ตัว ชี้วัด เũ1;šนชั้น ũ1;‚ตาม หŪ1;ักสŬ1;ตร แกน กŪ1;าŧ1;Ï 2551 ... ขั้น พื้น°าน พ Øท¸ศักราช 2551 «Ö่ŧ1; ครอบคŪ1;Øม ทØก สาระ การ เรียนรŬ1;้ คือ ทัศนศิŪ11;์ ดนตรี แŪ1;ะ นาฏศิŪ11;์ ... ตอนที่ 3 เอกสาร/¤วามรŬ1;้ เสริม สÓหรับ ¤รŬ1; ũ1;ระกอบด้วย แบบทดสอบ ต่าŧ1; ๆ แŪ1;ะ ความรŬ1;้ ...
File link: http://www.wpp.co.th/Less...2520%25E0%25B8%259B.2.pdf
99%
View Online - สบบ แผนศิลป ป.2 ส่วนหน้า.indd - สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
ข้อสอบ o-net ศิŪ11;ะ ũ1;.6 ชุด 2 - ระบบรับ-ส่ŧ1;หนัŧ1;สือราชการกŪ1;ุ่มส่ŧ1;เสริมสถาน ...
ตัวชี้วัด อ่ำน เขียนโน้ตดนตรีไทยแŪ1;ะสำกŪ1; (ศ 2.1 ũ1;.4/4). 6. ข้อŭ1;ดเũ1;็นŪ1;ักษณะขอŧ1;กำรเขียน โน้ตดนตรีสำกŪ1;. 1 ŭ1;ช้อักษรย่อแทนโน้ตระดับต่ำŧ1; ๆ. 2 แบ่ŧ1;เũ1;็น 8 ห้อŧ1;เพŪ11;.
File link: http://www.psaspk-ket1.com/onet/art/art.6.2.pdf
99%
View Online - ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.6 ชุด 2 - ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการกลุ่มส่งเสริมสถาน ...
ตอนที่1 สาระที่1 ทัศนศิŪ11;์(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ŭ1;ห้
ข้อสอบหŪ1;ักสŬ1;ตรแกนกŪ1;าŧ1;การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ... ข้อสอบกŪ1;ุ่มสาระการ เรียนรŬ1;้ศิŪ11;ะ ũ1;.1 ... ตอนที่2 สาระที่2 ดนตรีแŪ1;ะสาระที่3 นาฏศิŪ11;์(คะแนนเต็ม 20 คะแนน).
File link: http://www.thaischool.in....717_1_20120303-000000.pdf
99%
View Online - ตอนที่1 สาระที่1 ทัศนศิลป์(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ให้
รวมตาราŧ1;สอบ ũ1;.1- ũ1;.6 1.56
9 ก.ย. 2013 ... ตาราŧ1;สอบũ11;ายภาคเรียนทีÁ 1. ũ1;ีการศึกษา 2556. ชัËนũ1;ระถมศึกษาũ1;ีทีÁ 1. วันเดือนũ1;ี. เวŪ1;า. วิชา. วันพุธ. 25 ก.ย. 2556 08.30-09.30 ... ศิŪ11;ะ ดนตรี นาฏศิŪ11;์ ...
File link: http://www.satitskru.ac.t...020_1_20130909-075002.pdf
99%
View Online - รวมตารางสอบ ป.1- ป.6 1.56
3. - ตรัŧ1; เขต 1
1. ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ O-Net วิชา ศิŪ11;ะ : จานวน 80 ข้อ. คาชี้แจŧ1; : ŭ1;ห้นักเรียนเŪ1;ือกค ..... วŧ11;ี่พำทย์. 3. วŧ1;เครื่อŧ1;สำย. 4. วŧ11;ี่พำทย์แŪ1;ะวŧ1;มโหรี. 66. โน้ตดนตรีมีควำมส ำคัญอย่ำŧ1;ไร.
File link: http://www.trang1.go.th/news_file/p76366631330.pdf
99%
View Online - 3. - ตรัง เขต 1