Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบดนตรีไทยพร้อมเฉลย100 ข้อ pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบดนตรีไทยพร้อมเฉลย100 ข้อ

แนวข้อสอบ กพ 2556 รู้ความสามารถทั่วไป 1866 ข้อ - Tlcthai.com
รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก. วิชา ความรู้ ..... ทําให้ดี มีวินัย จิตใจร่างกายพร้อม คุณภาพชีวิต ดีและความมีประสิทธิภาพ. ก. ข้อ. ข. ค. ...... 100 เมตร. ก. ข้อ. ข. ค. ง. 197 x. ก. ข. ค. ง. ป่า ไม้ของไทยมีกี่ประเภท. 2 ประเภท. 3 ประเภท ..... จงเติมคําลงในช่องว่างให้ได้ความ “ ดนตรี.
File link: http://www.tlcthai.com/ed...9%2589%25E0%25B8%25AD.pdf
99%
View Online - แนวข้อสอบ กพ 2556 รู้ความสามารถทั่วไป 1866 ข้อ - Tlcthai.com
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ - 02dual บอร์ดแห่งการศึกษา
ตอนที่2 ศิลปะ : จำนวน 40 ข้อ รวม100 คะแนน. ตอนที่3 การงานอาชีพฯ : จำนวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน ... ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือเฉลย ก่อนได้รับอนุญาต สถาบันฯ จะย่อยทำลาย ข้อสอบและ. กระดาษคำตอบทั้งหมด ..... ใส่ปูนและน้ำพร้อม ๆ กัน แล้วกวนให้เข้ากันอย่าง รวดเร็ว. 8. .... ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงการประพันธ์มาใช้ลักษณะของดนตรีไทย เพลงที่ ประพันธ์ขึ้นมา.
File link: http://forum.02dual.com/examfile/655topic/KeyOnet53SukM6.PDF
99%
View Online - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ - 02dual บอร์ดแห่งการศึกษา
สาระที่ 2 ดนตรี ม.ปลาย - โรงเรียน ป รา จิ ณ ราษฎร อำรุง
วงปี่พาทย์เป็นวงดนตรีที่เก่าแก่ของไทยประกอบด้วยเครื่องตีและเครื่องเป่า วงปี่พาทย์ .... ตราโมท ได้ให้ความหมายว่าเป็นการดีดพิณไปพร้อมกับการขับร้อง โดยมากจะเป็นบท เกี้ยวพาราสี ...... ตัวอย่างข้อสอบ. เฉลย. เปรียบเทียบ. รูปแบบของบท. เพลงและวงดนตรี. แต่ละประเภท. 1. ..... อิสริยาภรณ์ ชั้นสูง ซึ่งจะมีแขกมาร่วมงานประมาณ 100 คน ท่านคิดว่า ควร.
File link: http://www.pra.ac.th/newdocument/onet2555/art12.pdf
99%
View Online - สาระที่ 2 ดนตรี ม.ปลาย - โรงเรียน ป รา จิ ณ ราษฎร อำรุง
คู่มือ นักเรียน ใน การ สอบ O-NET ม.6 - สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ข้อสอบ 100 ข้อ ข้อ 1-5 จะว่าด้วยสาระการอ่าน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน. หมวดไหน .... ไว้ ใช้ในปีถัด ๆ ไป ไม่มีการเปิดให้ดูข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างที่เราชอบเรียกร้อง.
File link: http://www.niets.or.th/up...ab25c1bb7781c372d0ebb.pdf
99%
View Online - คู่มือ นักเรียน ใน การ สอบ O-NET ม.6 - สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
แบบทดสอบ Pre O-NET - nitesptt2
... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3. 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 38 ข๎อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให๎เวลาทา แบบทดสอบ 40 นาที .... ข๎อใดกลําวถึงความสัมพันธ์ของดนตรีกับภาษาไทย ได๎ถูกต๎องที่สุด. 1. .... เฉลยแบบทดสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ).
File link: http://nitesptt2.files.wo...e0b89be0b8b0-e0b8a1-3.pdf
99%
View Online - แบบทดสอบ Pre O-NET - nitesptt2
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) สอบว
9 มี.ค. 2010 ... ข้อสอบทั้งหมดมี 2 ตอน จานวน 100 ข้อ (52 หน้า) รวม 300 คะแนน. ตอนที่ 1 ... ห้าม เผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รับอนุญาตสถาบันฯ จะย่อยทาลายข้อสอบและ ..... เครื่องดนตรีไทย ประเภทใดที่สามารถเลียนแบบเสียงปกษาไดอยางเหมาะสม. 1.
File link: http://www.thaigoodview.com/library/exam/gat-pat/531/pat6.pdf
99%
View Online - รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) สอบว
แบบทดสอบ Pre O-NET - nitesptt2
แบบทดสอบฉบับนี้มี38 ข้อ คะแนน 100 คะแนน ให้เวลาทําแบบทดสอบ 40 นาที. 2. แบบ ทดสอบจะแบ่งเป็น ... นักเรียนคิดว่าคําพูดนี้มีผลต่อเยาวชนไทยหรือไม่และมีผลอย่างไร. 1) มี ผล .... 3) เต้นรํา เรียนลูกเสือ เล่นดนตรี. 4) แข่งฟุตบอล ... 3) เวลา ความพร้อมของร่างกาย ..... เฉลยแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3. 1. 3. 2 . 3.
File link: http://nitesptt2.files.wo...e0b8a9e0b8b2-e0b8a1-3.pdf
99%
View Online - แบบทดสอบ Pre O-NET - nitesptt2
4.ข้อสอบวิชาทัศนศิลป์
4. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับคาว่า “กานล” ได้ถูกต้อง. 1. เครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่ง. 2. เครื่องคานับ หรือเครื่องบูชาครู. 3. เพลงไทยประเภทอัตราจังหวะชั้นเดียว. 4. การฟ้อนราที่มีมาตั้งแต่สมัย ...
File link: http://www.stss.ac.th/stss/test_O-net/art.pdf
99%
View Online - 4.ข้อสอบวิชาทัศนศิลป์
ชุดที่1 แนวข้อสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโน
ข๎อใดสะท๎อนถึงเอกลักษณ๑ในการจัดและตกแตํงอาหารของไทย. 1. ..... 100. ข๎อใดเป็นการ ใช๎อินเทอร๑เน็ตที่ขัดตํอศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย. 1. ... ชุดที่1 แนวข้อสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี. ข้อที่. เฉลย. เหตุผลประกอบ. 1. 3 ..... เครื่องดนตรีข๎อ 3.
File link: http://www.stss.ac.th/stss/test_O-net/work.pdf
99%
View Online - ชุดที่1 แนวข้อสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโน
ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย ม.ปลาย
ข้อใดใช้ภาษาสอดคล้องกับลักษณะการเขียนย่อความมากที่สุด. 1. พี่กุ้งสบตาพี่กอล์ฟไม่ .... แม่มิเคยได้เคืองแค้นเหมือนครั้งนี้ เมื่อจากบุรีทุเรศมาก็พร้อมหน้าทั้งลูกผัวเป็นเพื่อนทุกข์ สําคั ญ. ว่าจะเป็นสุขประสายาก ..... 3. การใช้ภาพพจน์. 4. คําถามเชิงวาทศิลป์. 100. พอทรงจบ แจ้งพระทัยในข้อหา ก็โกรธาเคืองขุ่นหุนหัน .... การแสดงดนตรีกว่าจะยกเลิกก็เกือบสองทุ่ม. 3.
File link: http://61.19.32.212/UserFiles/File/1_%2520O-NET%2520thai%2520m6.pdf
99%
View Online - ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย ม.ปลาย