Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบคณิตคิดเร็วม 3 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบคณิตคิดเร็วม 3

แบบũ3;ึกทū3;กษะการคิดเลขเร็Ū3; ตอนที่ 1 - มหาŪ3;ิทยาลū3;ยราชภū3;ฏสŪ3;นสุนū3;นทา
แบบũ3;ึกทū3;กษะการคิดเลขเร็Ū3;. โดย รศ. อุบล กลองกระโทก. สาขาŪ3;ิชาคŨ3;ิตศาสตร์คŨ3;ิตศาสตร์ สารสนเทศ. คŨ3;ะŪ3;ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาŪ3;ิทยาลū3;ยราชภū3;ฏสŪ3;นสุนū3;นทา ...
File link: http://www.ssru.ac.th/teacher/ubol/file.php/1/Chapter_0/_1_1-241_.pdf
99%
View Online - แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ตอนที่ 1 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งาน/โครงการ คŨ3;ิตคิดเร็Ū3; (ระดū3;บชū3;้นมū3;ธยมศึกษา)
เพื่อให้นū3;กเรียน มีคŪ3;ามกระตือรือร้นในการเรียนคŨ3;ิตศาสตร์. 2. ... เชิงคุŨ3;ภาพ. 2.1 นū3;กเรียนชū3;้น มū3;ธยมศึกษาปีที่1 - 3 ที่เข้าร่Ū3;มโครงการ มีทū3;กษะทางด้านการคิดเลขเร็Ū3;ขึ้น ... ค มิย. กค. สค. ก ย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. 1 ประชุมŪ3;างแผน จū3;ดทาโครงการ. นางสาŪ3;ขŪ33;ญจิตร. ดงภูยาŪ3; ...
File link: http://school.obec.go.th/chomnimit/pdf/plan/edu/15.pdf
99%
View Online - งาน/โครงการ คณิตคิดเร็ว (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)
ตū33;อย่าง - สำนū3;กพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
แต่ละเรื่องŪ3;่ามีคŪ3;ามเข้าใจมากน้อยเพียงใด และยū3;งสามารถใช้เป็นโจทย์ให้ũ3;ึกทำข้อสอบ ... เทคนิคการคิดเลขเร็Ū3; เล่ม 1. 3. คำนำสำนū3;กพิมพ์. เป็นที่ทราบกū3;นดีอยู่แล้Ū33;่า ...
File link: http://www.physicscenter.....TopicalThai1%5BPs%5D.pdf
99%
View Online - ตัวอย่าง - สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
คŨ3;ิตศาสตร์ - งานศิลปหū3;ตถกรรมนū3;กเรียน ระดū3;บชาติ
17 ก.ค. 2012 ... สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6. 1. การแข่งขū3;นอū3;จŧ3;ริยภาพทางคŨ3;ิตศาสตร์ ... ŧ3;บū3;บที่2 แบบทดสอบปรนū3;ยชนิดเติมคาตอบ Ū33;ดทū3;กษะคิดเลขเร็Ū3; จานŪ3;น 20 ข้อ ... หมายเหตุ แบบ ทดสอบŧ3;บū3;บที่3 และŧ3;บū3;บที่4 ให้ผู้ออกข้อสอบระบุหน่Ū3;ยไŪ3;้ด้Ū3;ย เช่น บาท.
File link: http://www.sillapa.net/rule55/math.pdf
99%
View Online - คณิตศาสตร์ - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
เรื่อง การ บŪ3;ก ลบ คูŨ3; หาร ระ คน - โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
แบบũ3;ึกเพื่อพū3;ฒนาทū3;กษะการคิดเลขเร็Ū3;. ชū3;้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่มที่ ๘. ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗ . ๘. ů3;. ๑๐. การบŪ3;ก ลบ คูŨ3; หารระคน. ตอนที่ ๑. ชุดที่๑. เŪ3;ลา...................................ถึง.
File link: http://www.prw.ac.th/images/1119688355/0770_L8-3.pdf
99%
View Online - เรื่อง การ บวก ลบ คูณ หาร ระ คน - โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
กลุมสาระการเรียนรูᢴ3;คŨ3;ิตศาสตร
(สถานที่). ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.-3 ม.4-ม.6. 1. การแขงขū3;นอū3;จŧ3;ริยภาพ. คŨ3;ิตศาสตร ... ŧ3;บū3;บที่2 แบบทดสอบปรนū3;ยชนิดเติมคําตอบ Ū33;ดทū3;กษะการคิดเร็Ū3; จํานŪ3;น 20 ขᢴ3;อ เŪ3;ลา 10 ...
File link: http://www.suntonmueschool.ac.th/academic/word/c60/math.pdf
99%
View Online - กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
บทที่ 1 - โรงเรียนอū3;สสū3;มชū3;ญแผนกประถม
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการŪ3;ิจū3;ยครū3;้งนี้เป็นนū3;กเรียนชū3;้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอū3;สสū3;มชū3;ญ. แผนกประถม .... 2. สามารถสรุปคŪ3;ามคิดรŪ3;บยอดของเนื้อหาŪ3;ิชาคŨ3;ิตศาสตร์ได้เร็Ū3;. 3. ..... ข้อสอบอิงเกŨ3;ฑ์ทุกŧ3;บū3;บภายใน 70 ชū3;่Ū3;โมง ได้คะแนนเพิ่มจากการสอบก่อนเรียนอย่างมีนū3;ยสา คū3;ญ.
File link: http://www.acp.ac.th/pdf/research/prapatsorn.pdf
99%
View Online - บทที่ 1 - โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
จดหมายข่าŪ33;บū3;บที่ 47 ปี 2555 ประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.55 - ศูนย์คอมพิŪ3;เตอร์ ...
3. การใช้Excel 2010 จū3;ดการฐานข้อมูล (Excel ขū3;้นสูง) รุ่นที่1/56 (จำนŪ3;น 18 ชū3;่Ū3;โมง) อบรม 26 – 28 พ.ย. ... WUNCA ครū3;้งที่25. ศูนย์คอมพิŪ3;เตอร์จū3;ดกิจกรรมในงาน. ม.อ. Ū3;ิชาการ 55. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. .... ที่ทางศูนย์คอมพิŪ3;เตอร์พū3;ฒนาขึ้น ซึ่งลū3;กษŨ3;ะของระบบข้อสอบจะเป็นการ ให้คะแนน ... เมืองจากโจทย์คŨ3;ิตศาสตร์ที่ตกลงมาและคิดคำตอบให้เร็Ū3;ในทุกข้อภายในเŪ3;ลา.
File link: http://www.cc.psu.ac.th/pdf/user47.pdf
99%
View Online - จดหมายข่าวฉบับที่ 47 ปี 2555 ประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.55 - ศูนย์คอมพิวเตอร์ ...
Ū33;น-เดือน-ปี กิจกรรม จ.3-พฤ.6 มิ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครอ
28 มิ.ย. 2013 ... กิจกรรมคŨ3;ิตคิดเร็Ū3;. พฤ.6 มิ.ย. ... นū3;กเรียนคำทอลิก ชū3;้นประถมศึกษำปีที่3 เข้ำเงียบฟื้นฟูจิตใจ ... ข้อสอบ จū3;ดเรียงข้อสอบและกระดำษคำตอบตำมห้องสอบแล้Ū3;เสร็จ.
File link: http://www.sjc.ac.th/sjc2...formation56/month6-56.pdf
99%
View Online - วัน-เดือน-ปี กิจกรรม จ.3-พฤ.6 มิ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครอ