Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบการงานอาชีพ ป 4 พล้มเฉลย pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบการงานอาชีพ ป 4 พล้มเฉลย

วิŧ44;สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4;/Ū4;ิลปะ/กū4;รงū4;นอū44;ีũ4;ฯ - 02dual บอร์Ũ4;แห่งกū4;รŪ4;ึกษū4;
ตอนที่3 กū4;รงū4;นอū44;ีũ4;ฯ : จำนวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน. 2. ... ห้ū4;มเผยแũ4;ร่ อ้ū4;งอิง หรือเฉลย ก่อนไŨ4;้รับอนุญū4;ต สถū4;บันฯ จะย่อยทำลū4;ยข้อสอบและ ... 4. กū4;รวū4;งแผนŨ4;ูแลสุขภū44;เũ4;ื่อให้มี สุขภū444;ีŨ4;้วยกū4;รรับประทū4;นอū4;หū4;รครบทุกหมู่และออก .... เขย่ū4;ตัวũ4;ร้อมเรียกผู้ป่วย. 2. ... เŨ4;ือนมิถุนū4;ยน ปี2552 ที่ผ่ū4;นมū4; น้องนกไŨ4;้ตำแหน่งŧ4;นะเลิŪ4;หญิงเŨ4;ี่ยวและหญิงคู่.
File link: http://forum.02dual.com/examfile/655topic/KeyOnet53SukM6.PDF
99%
View Online - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ - 02dual บอร์ดแห่งการศึกษา
กū4;รงū4;นอū44;ีũ4;และเทคโนโลยี - มูลนิธิกū4;รŪ4;ึกษū4;ทū4;งไกลผ่ū4;นŨ44;วเทียม
16 ũ4;.ค. 2012 ... สงวนลิขสิทธิ์. คู่มือกū4;รจัŨ4;กū4;รเรียนกū4;รสอน. ทū4;งไกลผ่ū4;นŨ44;วเทียม. กลุ่มสū4;ระกū4;รเรียนรู้. กū4;ร งū4;นอū44;ีũ4;และเทคโนโลยี. ป.๔-๖. ภū4;คเรียนที่๑. ปีกū4;รŪ4;ึกษū4; ๒๕๕๕.
File link: http://www.dlf.ac.th/uploads/document/13347314882155.pdf
99%
View Online - การงานอาชีพและเทคโนโลยี - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
แบบทŨ4;สอบ กลุ่มสū4;ระกū4;รงū4;นอū44;ีũ4;และเทคโนโลยี ระ
เฉลย. 1 ข้อมูลใŨ4;เหมū4;ะที่จะนū4;มū4;ใŧ4;้วū4;งแผนในกū4;รทū4;งū4;นมū4;กทีสุŨ4;. ก. มีหัวข้อครบถ้วน ... 4 เตū4;ไมโครเวฟเป็นเครื่องใŧ4;้ไฟฟูū4;ในครัวเรือนที่ใŧ4;้เทคโนโลยีในกū4;รทū4;งū4;นในระบบใŨ4; .... 29 ปอจัŨ4;เตรียมภū44;นะ เครื่องใŧ4;้ในกū4;รประกอบอū4;หū4;รให้ũ4;ร้อมก่อนปรุงอū4;หū4;ร ตรงกับขั้นตอนใŨ4;.
File link: http://www.pra.ac.th/newdocument/onet2555/work2.pdf
99%
View Online - แบบทดสอบ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระ
1.ข้อสอบวิŧ44;กū4;รงū4;นอū44;ีũ4;และเทคโนโลยี
ŧ4;ุŨ4;ที่1 แนวข้อสอบ O-Net วิŧ44; กū4;รงū4;นอū44;ีũ4;และเทคโนโลยี ... 4. บุคคลในข๎อใŨ4;ใŧ4;๎ ทรัũ4;ยū4;กรในกū4;รทū4;งū4;น ไม่ถูกต๎อง. 1. แอปเปิล ใŧ4;๎ถุงผ๎ū4;แทนถุงũ4;ลū4;สติก. 2. ...... เฉลย ข้อสอบ.
File link: http://www.stss.ac.th/stss/test_O-net/work.pdf
99%
View Online - 1.ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แนวข้อสอบกฎหมū4;ยปฏิรูปกū4;รŪ4;ึกษū44;ุŨ4;ที่1-4 400ข้อũ4;ร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎหมū4;ยปฏิรูปกū4;รŪ4;ึกษū44;ุŨ4;ที่1-4 400ข้อũ4;ร้อมเฉลย … .... กū4;รŨ44;รงŧ4;ีวิตและกū4;ร ประกอบอū44;ีũ4;. ค. เũ4;ื่อกū4;รŪ4;ึกษū4;ต่อ. ง. เũ4;ื่อเป็นสมū44;ิกที่Ũ4;ีของครอบครัว ... มีกū4;รจัŨ4;ทū4; รū4;ยงū4;นประจū4;ปีเสนอต่อหน่วยงū4;นต้นสังกัŨ4; หน่วยงū4;นที่เกี่ยวข้องและเปิŨ4;เผย. ต่อสū4;ธū4;รณŧ4;น . ง.
File link: http://www.sobkroo.com/img_news/file/A6162390.pdf
99%
View Online - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่1-4 400ข้อพร้อมเฉลย
คู่มือ นักเรียน ใน กū4;ร สอบ O-NET ม.6 - สถū4;บันทŨ4;สอบทū4;งกū4;รŪ4;ึกษū4;แห่งŧ44;ติ
4. คณิตŪ44;สตร์. 5. วิทยū444;สตร์. 6. สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4;. 7. กū4;รงū4;นอū44;ีũ4;และเทคโนโลยี. 8. Ū4;ิลปะ ..... ไว้ใŧ4;้ในปีถัŨ4; ŭ4; ไป ไม่มีกū4;รเปิŨ4;ให้Ũ4;ูข้อสอบũ4;ร้อมเฉลยอย่ū4;งที่เรū44;อบเรียกร้อง.
File link: http://www.niets.or.th/up...ab25c1bb7781c372d0ebb.pdf
99%
View Online - คู่มือ นักเรียน ใน การ สอบ O-NET ม.6 - สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
แบบทŨ4;สอบ กū4;รงū4;นอū44;ีũ4;และเทคโนโลยี ŧ4;ั้นประถมŪ4;ึ
บ้ū4;นที่ไŨ4;้รับกū4;รตกแต่งและŨ4;ูแลรักษū4;ควū4;มสะอū44;อยู่เสมอจะเกิŨ4;ผลอย่ū4;งไร. ก. ทū4;ให้ ... เฉลยสū4;ระที่1 เรื่องงū4;นบ้ū4;น. 1 ก. 11 ค. 21 ง. 2 ง. 12 ค. 22 ง. 3 ง. 13 ก. 23 ก. 4 ก. 14 ก.
File link: http://pirun.ku.ac.th/~b521060245/01179334/file/exam_housework.pdf
99%
View Online - แบบทดสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึ
ŧ4;ุŨ4;ที่ 1 แนวข้อสอบ O-NET วิŧ44; กū4;รงū4;นอū44;ีũ4;และเทคโน
4. แจ๋ววิเครū4;ะห์ปัญหū4;ในกū4;รจัŨ4;งū4;นกีฬū4;สีเũ4;ื่อกū4;รจัŨ4;งū4;นปีหน้ū4;. 5. ... ทํū4;งū4;นบ้ū4;นในบริเวณที่ มีแสงสว่ū4;งจū4;กธรรมŧ44;ติ. 3. วū4;งแผนขั้นตอนกū4;รทํū4;งū4;นและจัŨ4;เตรียมเครื่องมือให้ũ4;ร้อม. 4.
File link: http://61.19.32.212/UserFiles/File/6_%2520O-NET%2520work%2520m6.pdf
99%
View Online - ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ O-NET วิชา การงานอาชีพและเทคโน
1 ŧ4;ุŨ4;ที่ 2 ข้อสอบ O-Net วิŧ44; กū4;รงū4;นอū44;ีũ4;และเทคโนโล
ตอนที่ 1 กū4;รงū4;นอū44;ีũ4;และเทคโนโลยี : จ ū4;นวน 30 ข้อ (รวม คะแนน). เฉลยสีแŨ4;งนะคะ นักเรียนที่รักทุกคน ขอให้โŧ4;คŨ4;ีไŨ4;้คะแนนเต็ม .....ครูสุทิน ... ถ้ū4;ภū4;ยในบ้ū4;นมีคุณยū4;ยอū4;ยุ 75 ปี ต้องŨ4;ูแลท่ū4;นอย่ū4;งไร เũ4;ื่อให้มีสุขภū444;ี. 1. 1 และ 2. 2. 2 และ 3. 3. 3 และ 4. 4. 4 และ 1 .... สมหญิงท ū4;กū4;รทŨ4;ลองทū4;งเคมีและต้องวิเครū4;ะห์ข้อมูลũ4;ร้อมสร้ū4;งแผนภูมิจū4;กข้อมูลที่ไŨ4;้ โŨ4;ย จะ.
File link: http://vichakarn.piriyalai.ac.th/student/Onet2.pdf
99%
View Online - 1 ชุดที่ 2 ข้อสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโล
ข้อสอบ O-net กū4;รงū4;นอū44;ีũ4;และเทคโนโลยี ม.3 - กลับหน้ū4;หลัก
10 ũ4;.ค. 2009 ... ข้อสอบ O-net กū4;รงū4;นอū44;ีũ4;และเทคโนโลยี ม.3. 81. ... 4. วัตถุประสงค์ในกū4;รใŧ4;้งū4;น. 82. หลักกū4;รŨ4;ูแลผู้สูงอū4;ยุในครอบครัว คือข้อใŨ4;. 1. ตū4;มใจท่ū4;น ..... 4. ใŧ4;้โปรแกรมตัŨ4;ต่อวีŨ4;ิโอ ที่ อยู่ในŧ4;่วงทŨ4;ลองใŧ4;้งū4;น 30 วัน. เฉลย. 81. 4 82. 2,4 83. 4 84. 1 85.
File link: http://www.nya.ac.th/com.pdf
99%
View Online - ข้อสอบ O-net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 - กลับหน้าหลัก