Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play การเขียนโวหาร pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   การเขียนโวหาร

สำนวนโวหารในการเรียงคำพิพากษาและเหตุผลในกา - ศาลยุติธรรม
14 ส.ค. 2012 ... ตรงตามประเด็นแห่งคดีให้เหตุผลแจ้งชัดและสามารถปฏิบัติตามนั้นได้การเรียงคำพิพากษา. และคำสั่งพึงใช้ภาษาเขียนที่ดีใช้ถ้อยคำในกฎหมาย ใช้โวหารที่รัดกุม ...
File link: http://elib.coj.go.th/Ebook/data/Ebook2012_08_14.pdf
99%
View Online - สำนวนโวหารในการเรียงคำพิพากษาและเหตุผลในกา - ศาลยุติธรรม
บทที่๒ โวหารที่ใชในการเขียน - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ในการเขียน เพื่อใหสามารถใชโวหารในการเขียนใหสัมฤทธิ์ผลได ... บอกหลักในการ เขียนบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร และอุปมาโวหารได. ๔.
File link: http://www.mwit.ac.th/~we...02/literary%2520style.pdf
99%
View Online - บทที่๒ โวหารที่ใชในการเขียน - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สำนวนโวหาร - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ในการเขียนอาจใช้โวหารต่าง ๆ กัน โดยจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับความหมายของ ข้อความ. ที่ เขียน การใช้โวหารถือว่าเป็นการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะ โวหารในการเขียน มี ๕ ประเภท ...
File link: http://www.satriwit3.ac.th/files/111026088592094_11121911112052.pdf
99%
View Online - สำนวนโวหาร - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การแก้ปัญหาการวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ...
งดงาม ได้แก่ การเลือกสรรถ้อยคํา การเรียบเรียงถ้อยคํา และการใช้โวหารภาพพจน์ซึ่งสิ่ง เหล่านี้มีความ. จําเป็นต่อการวิเคราะห์และเล็งเห็นถึงคุณค่าของงานเขียนทุกประเภท ...
File link: http://swis.act.ac.th/html_edu/act/temp_emp_research/1439.pdf
99%
View Online - การแก้ปัญหาการวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ...
สัปดาหที่ 11 ใบเตรียมการสอน รหัสวิชา 01-310-101 เวลา 3
จุดประสงคการสอน. 6.2 นําการใชภาษาในการเขียนไปใช. 6.2.3 เลือกใชโวหารได เหมาะสมกับจุดมุงหมาย. 6.2.4 เลือกใชทวงทํานองการเขียนไดเหมาะสม.
File link: http://www.kkw.rmutr.ac.t...E4%25B7%25C21/%25CA11.pdf
99%
View Online - สัปดาหที่ 11 ใบเตรียมการสอน รหัสวิชา 01-310-101 เวลา 3
3. วิชา การเขียน
10 ม.ค. 2007 ... หลักการเขียน. ๕. การคน ควาขอมูลเพื่อการเขียน. ๖. การเขียนอางอิงและ บรรณานุกรม. ๗. การใชโวหาร. PDF created with pdfFactory Pro trial ...
File link: http://www.officer.rtaf.m...A1_%25E0%25B8%2584_50.pdf
99%
View Online - 3. วิชา การเขียน
ท ๒๑๒๐๒ - ภาษา ไทย
ศึกษาพื้นฐานการเขียนเรียงความ และการเขียนเรียงความจากจินตนาการอยางสรางสรรค การเขียนและการ. วิเคราะหสํานวนโวหารตางๆ รวมทั้งการศึกษาพื้นฐาน ความเปนมา  ...
File link: http://thai.satitpatumwan.ac.th/thai%252021202%2520-%252055.pdf
99%
View Online - ท ๒๑๒๐๒ - ภาษา ไทย
โวหารน่ารู้
โวหารในภาษาไทยที่นิยมใช้ในการเขียนร้อยแก้ว ร้อยกรอง แบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ. 1. ... คือ โวหารที่ใช้เล่าเรื่องหรืออธิบายเรื่องราวต่างๆ ตามลาดับเหตุการณ์การเขียนบรรยาย.
File link: http://www.aksorn.com/userfiles/92_2.pdf
99%
View Online - โวหารน่ารู้
บทความ สารคดี
สาระสําคัญของการเรียนรู. 3.1 ลักษณะและรูปแบบของบทความและสารคดี. 3.2 โวหารใน การเขียนบทความ และสารคดี. 3.3 ตัวอยางบทความและสารคดี.
File link: http://www.st.ac.th/bhatips/research/p_feature.pdf
99%
View Online - บทความ สารคดี
บทที่3 บทที่3
เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษางานเขียนที่มีศิลปะการเขียนโวหารที่ดี. 3. ... ทําแบบฝกหัดการ เขียนโวหาร ( บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร ). โวหาร คือ ถอยคําที่ใชในการสื่อสาร ...
File link: http://e-book.ram.edu/e-book/t/TH345(51)/TH345-3.pdf
99%
View Online - บทที่3 บทที่3