Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวอย่างงานวิจัยยาเสพติด doc - P(9) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวอย่างงานวิจัยยาเสพติด

ตัวอย่างงานวิจัยการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม - gunrapree
... การกลั่นแกล้งรังแก ความรุนแรง และการทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆ ปัญหายาเสพติด ..... ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลวิธีในการ.
File link: http://gunrapree.com/images/sam2learn.doc
10%
View Online - ตัวอย่างงานวิจัยการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม - gunrapree
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - สถาบันวิจัย และ พัฒนา - มหาวิทยาลัย ...
แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและระบบ งานยุติธรรม. แผนงานวิจัยที่ 3 ... กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 การจัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ ปัญหา ผู้มีอิทธิพล ...... ตัวอย่างเช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงเพื่อการส่งออก ...
File link: http://ird.sut.ac.th/irdn...Supp-Fund/RD/proposal.doc
10%
View Online - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - สถาบันวิจัย และ พัฒนา - มหาวิทยาลัย ...
เศรษฐศาสตร์กับการตลาด เกี่ยวข้องกันอย่างไร..??
ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มงานดุลยภาพการเงิน การออม และการลงทุน ... ในขณะที่ของสิ่งนั้นอาจไม่ เป็นที่ต้องการของคนอีกกลุ่มหนึ่งเลยก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ยาเสพติด เป็นต้น ดังนั้นการที่จะ เข้าใจถึงลักษณะความต้องการของคนแต่ละคนนั้น เป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ ..... ค้นหา วิจัย เกี่ยวกับความของการและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงสินค้า ...
File link: http://dynamic.psu.ac.th/...onomics-and-Marketing.doc
10%
View Online - เศรษฐศาสตร์กับการตลาด เกี่ยวข้องกันอย่างไร..??
ใบความรู้ที่ ๑ - โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
๑.๑ ส่วนบน เขียนหัวข้อรายงานการวิจัย (ถ้าชื่อเรื่องมีความยาวเกินหนึ่งบรรทัด ให้พิมพ์เป็น รู ปหน้าจั่วกลับ ใช้ตัวพิมพ์ .... ตัวอย่างที่ ๑ วิทย์ ศิวศริยานนท์ (๒๕๔๕ : ๙) ได้กล่าวถึงเรื่อง วรรณคดีว่า “. ..... ในรายงานฉบับนี้ ชี้ให้เห็นถึงประเภทของยาเสพติดและพิษภัยของมัน.
File link: http://www.mwk.ac.th/Allu...9%2595%25E0%25B9%2591.doc
10%
View Online - ใบความรู้ที่ ๑ - โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
แบบเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ปี 2553 - สสส.
ชุมชนพฤติกรรมสุขภาพตัวอย่าง (ปลอดเหล้า บุหรี่ ออกกำลังกาย น้ำหนักตัวพอดี ไม่ติดยา เสพติด).  ชุมชนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลธรรมชาติ (สวนสาธารณะ ... งานวิจัย เชิงทบทวนสถานการณ์สุขภาวะทางเพศระดับพื้นที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและที่มีความ เสี่ยงต่ำ ...
File link: http://www.thaihealth.or.th/files/asasas%25202553.doc
10%
View Online - แบบเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ปี 2553 - สสส.
แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติ
7.6 การทำวิจัยเกี่ยวกับ เซลล์สืบพันธุ์ ตัวอ่อนและทารกในครรภ์ 30 ... และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ คน ซึ่งพอสรุปประโยชน์ของงานวิจัยเป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้ .... และควรพยายามใช้ขนาด ตัวอย่างให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยที่ขนาดตัวอย่างเล็กๆ นี้มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ ..... ผู้ต้องโทษ ทหารเกณฑ์ ผู้อพยพ กลุ่มผู้มีอาชีพผิดกฎหมาย เช่น ผู้ติดยาเสพติด โสเภณี เป็นต้น ...
File link: http://www.pt.tsu.ac.th/r...8%2584%25E0%25B8%2599.doc
10%
View Online - แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติ
ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท
ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใด ๆ ที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ .... ผลการดำเนิน งานปรากฏว่ามีผู้ติดฝิ่นที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 70,985 คน เป็นชาย 69,961 คน หญิง 1,024 คน .... ไดอาเซเตท (Ethylidinediacetate) โดยนักวิจัยชาวอังกฤษ ชื่อ C.R. Wright ...... 3.1 บ้านพักหรือโรงเรียนมีตัวอย่างสิ่งที่ไม่ดีให้เห็นหรือให้ได้ยินเป็นประจำทุกวัน เช่น มีซ่อง โสเภณี.
File link: http://arts.kmutt.ac.th/s...G244/G09/pdf/druginfo.doc
10%
View Online - ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท
ร่างแบบสอบถาม
11) ว่างงาน/ไม่มีงานทำ 12) ขับรถรับจ้าง (มอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถตู้ แท็กซี่) .... ไม่มีเส้นสาย หรือพวกพ้องที่ช่วยในการหางานทำ ..... ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านที่อาศัย. 5. ... ปลุกจิตสำนึก คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน. 9.
File link: http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/news/Questionnaire-Aid.doc
10%
View Online - ร่างแบบสอบถาม
เรื่องที่ 1
การวิจัยเป็นเครื่องมือ เป็นกระบวนการที่ทุกงานในทุกสาขาอาชีพใช้ในการหาความรู้ หรือข้อ ค้นพบในการแก้ปัญหา ... มาตรา24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอำนวย ความสะดวก .... ซื่อสัตย์สุจริต  ละเว้นสิ่งเสพติดและ การพนัน .... เน้นการสุ่มชนิดที่คำนึงถึงความน่าจะเป็นเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน ประชากร.
File link: http://cyp.ac.th/~chk01/chk01/book/Research.doc
10%
View Online - เรื่องที่ 1
บทที่ 3
ตัวชี้วัดประสิทธิผลทางการบริหารงานและตัวชี้วัดความพึงพอใจของประชากร 3 กลุ่ม ตัวชี้วัด ทั้ง 3 นี้ จะเป็นตัวกำหนดประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประเมินผล กล่าวคือ ... O3 หมาย ถึง ข้อมูลเก็บจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนราธิวาสหลังเริ่มโครงการฯ เป็น. ระยะเวลา 6 เดือน ..... โครงการประกันสุขภาพ การท่องเที่ยว ยาเสพติด การประกวดราคา เรื่องร้องเรียน การ ชุมนุม
File link: ftp://123.242.176.89/CEO_5/narathiwat_pattani/chapter_3.doc
10%
View Online - บทที่ 3