Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play คำอุปมาอุปไมย หมายถึง doc - P(9) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   คำอุปมาอุปไมย หมายถึง

Clickดูรายละเอียดเพิ่มเติม - หาดใหญ่ สมายล์ ทัวร์
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร .... เป็นการอุปมาอุปไมย ถึงการโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ ได้ทั้งหมด ... ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา    .
File link: http://www.hatyaismiletour.com/asset/package/00030.doc
10%
View Online - Clickดูรายละเอียดเพิ่มเติม - หาดใหญ่ สมายล์ ทัวร์
ประกาศโรงเรียนบ้านควนตีหมุน เรื่อง รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(ราย ...
ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปด้วยวิธีสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงระดับความรู้ ... การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยคและคำศัพท์ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถใน การคิด สรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย ฯลฯ .... สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า. 8.
File link: http://202.143.161.130/sk3new/admin3/photo/1526.doc
10%
View Online - ประกาศโรงเรียนบ้านควนตีหมุน เรื่อง รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(ราย ...
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ - สร้างเว็บไซต์
ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง อ.ก. ... การสรุปความ การตีความ การขยาย ความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์.   ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและ อุปมาอุปไมย.
File link: http://www.igetweb.com/www/jeera/private_folder/jeera/sobkhoo.doc
10%
View Online - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ - สร้างเว็บไซต์
เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
1.1 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว. จำนวน 40 คน ..... ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองพยายามอย่าบังคับให้นักเรียนทำตามคำสั่งของครูอยู่ ตลอดเวลา เช่น ..... โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดทั้ง 4 ด้านคือ การรับรู้ การอุปมาอุปไมย ...
File link: http://www.banhuakhua.ac.th/banhuakhua/file_editor/big-research.doc
10%
View Online - เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
สรุปวิชาอนุพุทธประวัติ และศาสนพิธี
พระอัญญาโกณฑัญญเถระ เอตทัคคะ : รัตตัญญู คือ ผู้รู้ราตรีนาน .... อาตมาจึงไม่สามารถพอที่ จะบอกถึงคำสอนของพระศาสดาโดยพิสดารได้” ...... ท่านกล่าวธรรมกถาได้อย่างวิจิตรพิศดาร สมบูรณ์ด้วยอุปมาอุปไมย และมีเหตุผลประกอบตลอด เช่น การโต้ตอบกับพระเจ้าปายาสิ ...
File link: http://www.spj.ac.th/_fil...603_1_20120725-202340.doc
10%
View Online - สรุปวิชาอนุพุทธประวัติ และศาสนพิธี
test5 - สมัครงานราชการ แนวข้อสอบ ก.พ.
เเละ 8+10ได้18 10+18 ได้28 18+28 ได้ 46 ดังนั้นคำตอบเกิดจาก 89+46ได้135. 2)41 ตอบ ... อุปมาอุปไมย ...... หมายถึง เท่ากับ ¹ หมายถึง ไม่เท่ากัน ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า .
File link: http://www.job2u.net/wp-content/uploads/2012/09/test5.doc
10%
View Online - test5 - สมัครงานราชการ แนวข้อสอบ ก.พ.
ร้อยกรอง ภาษา อังกฤษ
วิเคราะห์ และตีความหมายและเนื้อหาและรูปแบบบทประพันธ์ของคำได้อย่างถูกต้อง ... ศึกษา โคลงประเภทต่างๆ การตีความหมายของโคลง โดยวิเคราะห์จากโวหารชนิดต่างๆ เช่น อุปมาอุปไมย .... 4.2.2 การนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม เพื่อแสดงถึงการร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม ได้.
File link: http://202.29.15.44:9300/mko/adminmko/data/2255420291.doc
10%
View Online - ร้อยกรอง ภาษา อังกฤษ
Word - ดังตฤณ
2 ต.ค. 2008 ... หลวงพ่อนี่แหละคือตัวอย่างของคนที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ดี ..... เพียงแต่อันนี้ไม่ ต้องเปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมยให้ต้องตีความใดๆ ทำกันให้เห็นซึ่งๆ ...
File link: http://www.dungtrin.com/mag/word/52.doc
10%
View Online - Word - ดังตฤณ
โคลงโลกนิติ
อธิบายความหมายคำศัพท์และสำนวนโวหารที่ปรากฏในเรื่องโคลงโลกนิติ. แบบประเมินผล ตนเองก่อน .... โคลงบทที่ ๑ (๓) ใช้อุปมาอุปไมยในการเปรียบเทียบ .... โคลงบทที่ ๑๑ (๒๒) กล่าถึงคนที่ขยันศึกษาเล่าเรียน เหมือนกับการฝนทั่งให้เป็นเข็ม คือ มีความเพียรพยายามมาก  ...
File link: http://r9bhnw.bay.livefil...%252031101.doc%3Fdownload
10%
View Online - โคลงโลกนิติ
ภาษาไท
คำชี้แจง. 1) แบบเก็งข้อสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ชุดเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก .... ผักทอดยอดเป็นผักที่ปลูกง่าย คำที่ขีดเส้นใต้คือข้อใด. 1) ชะอม. 2) ตำลึง ... 3) อุปมาอุปไมย โวหาร.
File link: http://www.sisaketedu1.go...0%25B8%25B5%25202551).doc
10%
View Online - ภาษาไท