Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวอย่าง นิทาน คุณธรรม doc - P(8) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวอย่าง นิทาน คุณธรรม

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา - เว็บไซต์กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ...
กิจกรรมการเล่านิทาน (บกพร่องทางการ ). รองชนะเลิศ ... กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-๓. ทอง อันดับ ๑๐ ... ประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๑๐ ที่ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลก ตัวอย่าง เช่น.
File link: http://www.sisaketphp.net/pcs/report/Order110456.doc
15%
View Online - ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา - เว็บไซต์กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ...
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพืยง - สำนักพัฒนาวิชาการ - มหาวิทยาลัย ...
1.1 มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดำเนินชีวิต ตาม ... 2.4 โครงการศึกษากรณีตัวอย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสภาพจริง และถ่ายทำ VCD พร้อมรายงาน เช่น บุคคลพอเพียง .... บรรยาย นิทานธรรมะ เรื่อง ความสันโดษ.
File link: http://www.academic.hcu.a...8%258A%25E0%25B8%25B2.doc
15%
View Online - GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพืยง - สำนักพัฒนาวิชาการ - มหาวิทยาลัย ...
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.ปลาย เช้าวันที่15.doc
3.มีความรู้ในเรื่องหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น. 4.มีความรู้เรื่อง นิทานเวตาล ตอนที่ 10. 5. มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินผังมโนทัศน์และการทำงานกลุ่มของนักเรียน. คุณธรรม. 1.
File link: http://www.mpw.ac.th/web1/web/mainfile/KhQamnFYe7TL.doc
15%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.ปลาย เช้าวันที่15.doc
บทคัดย่อสารนิพนธ์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย มีนิทานที่เกี่ยวกับคุณธรรม จำนวน 102 เรื่อง .... กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ...
File link: http://www.human.nu.ac.th/academic/data/Thesis2553.doc
15%
View Online - บทคัดย่อสารนิพนธ์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม - สพป.นครราชสีมา เขต 6
เล่านิทานคุณธรรม. . . . . . เดี่ยว. 7. มารยาท ..... ตัวอย่าง 3.3 แบบสรุปย่อโครงงาน คุณธรรม (ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4) ... ตัวอย่าง 3.4 ส่วนประกอบของเอกสารรูปเล่ม. 1.
File link: http://www.nma6.go.th/off...59E%25E0%25B8%2584-56.doc
15%
View Online - สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม - สพป.นครราชสีมา เขต 6
การพัฒนาทักษะการอ่าน - สพป.นฐ2
การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน ได้แก่ การอ่านนิทาน นิยาย หรือเรื่องที่สนุกสนาน .... มีการติชม แก้ไข และควรให้ฟังตัวอย่างการอ่านที่ถูกต้อง ..... ปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดเชิงคุณธรรม. 12.
File link: http://www.edunkp2.org/kmnpt2/data/3.doc
15%
View Online - การพัฒนาทักษะการอ่าน - สพป.นฐ2
นิทานประกอบการเรียนรู้เรื่อง
นิทานประกอบสาระการเรียนรู้. เรื่อง การรวมกลุ่ม การสหกรณ์ ... หมีอวดในความมีคุณธรรมของ ตน. เเต่สุนัขจิ้งจอกหัวร่อเบาๆ พลางว่า ...... ผู้นำต้องทำเป็นตัวอย่าง. 60 ลาอยากร้องเพลง.
File link: http://webhost.cpd.go.th/csb8/download/ab_9.doc
15%
View Online - นิทานประกอบการเรียนรู้เรื่อง
รายละเอียด - วิทยาลัยศาสนศึกษา
ชื่อสารนิพนธ์ : การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเยาวชน ศึกษากรณี: โรงเรียนทอสี ... นั้นก็คือ การทำแบบสอบถามด้วย อีกทั้งยังมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 .... 7 ท่าน พบว่ามีการเล่าพุทธประวัติหรือนิทานทางศาสนา ฝึกให้ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอน ...
File link: http://www.crs.mahidol.ac.th/news/minithesis/2550/029.doc
15%
View Online - รายละเอียด - วิทยาลัยศาสนศึกษา
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่าง. หน่วยการเรียนรู้. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. เพื่อทดลองใช้สำหรับ. ช่วงชั้นที่ 1 ... จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ..... ท 5.1( 1 ): สามารถอ่านนิทานเรื่องสั้นง่าย ๆ สำหรับเด็ก สารคดี บทความ บทร้อยกรอง ...
File link: http://www.minbmas.com/80King/images/edu1.doc
15%
View Online - หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบัติการ
นางสาวรัตติกาล สระทองช่วง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรมระดับป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61.
File link: http://202.143.169.211/schoolweb/11101167/files/kbkeaw'plan%252055.doc
15%
View Online - แผนปฏิบัติการ