Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play คำศัพท์ภาษาถิ่น4ภาค doc - P(7) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   คำศัพท์ภาษาถิ่น4ภาค

2 - KruEsanBannok.COM
ค. ๓ คำ ง. ๔ คำ. ๒๒. คำว่า ผญา เป็นภาษาถิ่นภาคใด. ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง. ค. ภาค อีสาน ง. ภาคใต้. ๒๓. .... บันทึกการเรียน. ๔๗. ข้อใดจัดเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายต่างจาก พวก.
File link: http://www.kruesanbannok.com/doc/test/s2/tha/ex2.doc
20%
View Online - 2 - KruEsanBannok.COM
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น ...
4. ปลูกฝังให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้และมีมารยาทในการใช้ภาษาไทย. เป้าประสงค์. 1. ...... เข้าใจ และใช้คำราชาศัพท์ คำบาลีสันสฤต คำภาษาต่างประเทศคำทับศัพท์ คำศัพท์บัญญัติในภาษา ไทย ... มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยในท้องถิ่น ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทางภาษา ...
File link: http://www.tnn.ac.th/images/pic_s/thai/thai53.doc
20%
View Online - หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น ...
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...
มุ่งพัฒนาสมรรถนะทางนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานให้แก่นักเรียนในท้องถิ่น. 3. ... ป.1/2. แสดง ท่าทางง่าย ๆ เพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด. การใช้ภาษาท่า และการประดิษฐ์ ... การแสดง หมอลำคู่. ป 4.2 ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอด เรื่องราว.
File link: http://www.ubon2-ed.go.th/g-news/data/27-01-2553-12645868170.doc
20%
View Online - กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...
อ่านไฟล์ - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาที่เปิดสอนในรายวิชา. ภาคการศึกษาที่ / 1 / 2. ปีการศึกษาที่ เปิดสอน 2554 ..... นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่สามารถสร้าง เป็นจุดขายได้ ... แทรกความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ บทเรียน.
File link: http://www.education.mju....467(1)(1)(50)(1-2554).doc
20%
View Online - อ่านไฟล์ - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Business English) .... EG 261 การวิเคราะห์คำ และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0) .... ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ... คุณลักษณะผู้นำ แบบของผู้นำ การพัฒนาตนเอง ผู้นำท้องถิ่นผู้นำกับการพัฒนาสังคม ..... ศึกษาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เฉพาะในวงการธุรกิจและ ฝึกการใช้คำศัพท์ ในทักษะต่าง ๆ.
File link: http://www.lpc.th.edu/humanities%2520faculty.doc
20%
View Online - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น - คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ - มหาวิทยาลัย ...
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์. 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร. รอบรู้เรื่องภาษา สังคม และวัฒนธรรม ญี่ปุ่น มีคุณธรรม นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ... จำนวนการลงทะเบียนแต่ละ ภาคการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ...... อักษรฮิรางานะ อักษรคาตากานะ คำศัพท์ โครงสร้างประโยคระดับชั้นต้น ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ...
File link: http://huso.psru.ac.th/about_human/laksoot/l_japan.doc
20%
View Online - หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น - คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ - มหาวิทยาลัย ...
แนวการสอน - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(ภาษาอังกฤษ). Seminar on Thai Language. 3. วิชาสอนในระดับ ปริญญาตรี. 4. ... ๆ ตลอดจนรวบรวมคำ สำนวน ภาษา และประโยคที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้งภาษาพูด ..... “การสัมมนา “ ภาษาถิ่น – ภาษาไทย” ภาคเหนือ” (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก www.prdnorth.in.th/ viewnews.php? ... “ข่าวพจนานุกรมฉบับวัยรุ่นทำเสร็จแล้ว จากการสัมมนาภาษาไทยกับคำ ศัพท์” ...
File link: http://regis.dusit.ac.th/...5B8%2599%255B7%255D...doc
20%
View Online - แนวการสอน - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
คำว่า ความรู้ (Knowledge) นั้น ในทัศนะของฮอสเปอร์ (อ้างถึงในมาโนช เวชพันธ์ 2532, 15- 16) ... จนถึงระดับของการสื่อความหมาย ซึ่งอาจเป็นไปได้โดยการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา .... 4. Internalization เป็นขั้นตอนที่สี่และขั้นตอนสุดท้ายในการแปลงความรู้จาก Expli cit ..... จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ามีศัพท์ทางวิชาการหลายคำที่เกี่ยวข้องท่านทั้งหลายที่  ...
File link: http://www.dmsc.moph.go.th/km/kcorner/docs/knowledgebase.doc
20%
View Online - การก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ง. สีซอให้ควายฟัง. ๕๘. มะก๊วยเต้ด. ก. ภาษาถิ่นภาคอีสาน. ข. ภาษาถิ่นภาคเหนือ. ค. ภาษา ถิ่นภาคใต้. ง. ภาษาภาคกลาง. ๕๙. หมากหุ่ง. ก. ภาษาถิ่น. ข. สำนวน. ค. คำพังเพย. ง. คำ ...
File link: http://cyp.ac.th/~chk01/chk01/testM2/thai%2520M.2.doc
20%
View Online - ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทที่ 3 - บัณฑิตวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. การผนึกภาพลงในกระดาษควรใช้กาวที่มีคุณภาพดี เมื่อผนึกแล้วไม่เป็นรอยย่น. 5. ... 2.2 เลขหน้าให้เริ่มนับ 1 ตั้งแต่หน้าแรกของบทที่ 1 เป็นต้นไปจนถึงบรรณานุกรม ภาคผนวก .... 5.4 หัวข้อภาษาไทยที่จำเป็นต้องมีภาษาอังกฤษกำกับ คำภาษาอังกฤษทุกคำ ให้ขึ้นต้นด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่ ..... หลายแห่งเพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นนั้นๆได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน…
File link: http://grad.swu.ac.th/THE...%25B5%25E0%25B9%25883.doc
20%
View Online - บทที่ 3 - บัณฑิตวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ