Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบคำประสม doc - P(6) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบคำประสม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน. - คำพ้อง. 3. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค. ชนิดและ หน้าที่ของคำ. 4. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน. ภาษาพูด. ภาษาเขียน.
File link: http://www.ssr.ac.th/vck/curricurum/thai1.doc
25%
View Online - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ขอบข่ายการแข่งขันด้านวิชาการ ช่วงชั้นที่ 3 - กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ...
มารยาทการดู การฟัง และการพูด. 20. 2. 20. ชั้น. ขอบข่ายเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้. จำนวนข้อสอบ. เวลา. ผู้เข้าสอบ. สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา. 1. หลักการสร้างคำประสม. 2. คำซ้ำ.
File link: http://pariyatcr.debthai....ets/4.kobkhai%2520m.3.doc
25%
View Online - ขอบข่ายการแข่งขันด้านวิชาการ ช่วงชั้นที่ 3 - กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ...
แบบทดสอบกลางปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - สพป.สิงห์บุรี
แบบทดสอบวัดผลกลางปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ... (ท 4.1) “เขาเปิดตู้เย็นแล้วยกถุง ผลไม้ถุงใหญ่ไปให้พ่อในครัว” ข้อความข้างต้นมีคำประสมกี่คำ. 1) 2 คำ 2) 3 คำ. 3) 4 คำ 4) ...
File link: http://www.singarea.org/~jukrsri/data/test%25201-6/p6/p6%2520thai.doc
25%
View Online - แบบทดสอบกลางปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - สพป.สิงห์บุรี
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับนี้ มีจำนวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ .... นักเรียนมีเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง ..... คำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดเป็นคำประสม.
File link: http://pronpen.files.word...1-2-e0b89be0b8b5-2553.doc
25%
View Online - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวอย่างข้อทดสอบวิชาภาษาไทย
กรรมการผู้ออกข้อสอบวิชาภาษาไทย ... ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย (หลักภาษา และ วรรณคดี) จำแนกตามชนิดจองการวัด 1.00 ความรู้ – ความจำ ..... ข้อใดมีคำประสมมากที่สุด. 1.
File link: http://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/1EVALUATION1/thaitest.doc
25%
View Online - ตัวอย่างข้อทดสอบวิชาภาษาไทย
1. ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย (มัธยมต้น).doc - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ O-Net วิชา ภาษาไทย ม.ต้น. คำชี้แจง ..... น้าสาว ล้างขา. 4. ปลาทู ไหม ฝัน. 51. คำประสมในข้อใดประกอบขึ้นจากคำชนิดเดียวกันทุกคำ. 1. น้ำปลา ไก่ชน น้ำแข็ง.
File link: http://www.sa.ac.th/web/a...%2589%25E0%25B8%2599).doc
25%
View Online - 1. ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย (มัธยมต้น).doc - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
ข้อสอบ Pre o-net - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ข้อสอบฉบับนี้ มีทั้งหมด จำนวน 80 ข้อ เวลาสอบ 120 นาที แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่. 1.1 ปรนัย 5 ตัวเลือก ..... คำว่า “เครื่องซักผ้า” เป็นคำประสมที่นำมาใช้ในภาษาไทยปัจจุบัน. 3.
File link: http://www.phuphamanschool.com/thai/web1/web/news/pwZXk9Hv5PUV.doc
25%
View Online - ข้อสอบ Pre o-net - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
สูจิบัตร - เวียงชัย พิทยา
ขอบข่ายเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้. ข้อสอบ. เวลา/นาที. ผู้เข้าสอบ. 4. มารยาทการดู การฟัง และการพูด. สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา. 1. หลักการสร้างคำประสม. 2. คำซ้ำ. 3. คำซ้อน. 4.
File link: http://g6s20.debthai.net/.../sujibat%2520total_51.doc
25%
View Online - สูจิบัตร - เวียงชัย พิทยา
2013-01-04_093713_aaaa.doc - หน้าหลัก
4 ม.ค. 2013 ... คำที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น. - คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ. - คำที่มีอักษรนำ. - คำประสม ..... จัด ให้มีคลังข้อสอบ ข้อสอบเชิงวินิจฉัย (ภาษา) ข้อสอบแยก มาตรฐาน ...
File link: http://eoffice.korat3.go....013-01-04_093713_aaaa.doc
25%
View Online - 2013-01-04_093713_aaaa.doc - หน้าหลัก
การพิม
ไม่ควรแบ่งคำประสมที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) เชื่อม เช่น คม – ชัด – ลึก. 10. คำที่มีตั้งแต่ 2 พยางค์ ... วิธีการวัดผล - ทำแบบทดสอบก่อนเรียน(แบบฝึกพิมพ์จับเวลา). เครื่องมือวัด ...
File link: http://www.ptcollege.ac.t...8%2584%25E0%25B8%25B3.doc
25%
View Online - การพิม