Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play วิจัยในชั้นเรียนวิชาสุขศึกษา doc - P(3) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   วิจัยในชั้นเรียนวิชาสุขศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ โดยใช้ PBL (Problem-Based Learning)
อนึ่งในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เพียรพยายามศึกษาวิจัยผลของการใช้เครื่องมือใน การ .... (PBL)คือถ้ามีการขาดเรียนหรือเข้าเรียนล่าช้าจะมีผลต่อการทำความเข้าใจในวิชาที่ ศึกษา ..... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาผลการศึกษาพบว่า การ ...
File link: http://dusit.ac.th/~mspor...A2%25E0%25B8%25991-54.doc
60%
View Online - การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ โดยใช้ PBL (Problem-Based Learning)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม - โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ..... กลุ่ม ที่สอง ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ...
File link: http://www.banhuakhua.ac....itor/sirinya-research.doc
60%
View Online - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม - โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
บทที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี - โรงเรียน วัด ห้วย จร เข้ ...
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิทยาศาสตร์ .... ทำให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ในชั่วโมงเรียนวิชาสุขศึกษาจะจัดฉายวีดีโอ ..... ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อวิเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน.
File link: http://www.wj.ac.th/web/images/doc_files/sar2554/section3.doc
60%
View Online - บทที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี - โรงเรียน วัด ห้วย จร เข้ ...
4. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
วิจัยในชั้นเรียน. เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์. ชื่อผู้วิจัย. นายกอบเกียรติ ปิ่นทอง. โรงเรียนวัดจันทร์นอก สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร. บทคัดย่อ. 1.
File link: http://www.bmasmartschool.com/watjannok/wijai/kopkiat.doc
60%
View Online - 4. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
kong.doc - คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มุ่งพัฒนาส่งเสริม ความกระตือรือร้นในการเรียนรายวิชาสุขศึกษาโดย เฉพาะเรื่องการ .... สรุปผลแบบวัดเจตคติต่อวิชาสุขศึกษาในการนำไปใช้ประโยชน์ ก่อนเรียน  ...
File link: http://cdn.gotoknow.org/a...766/349/original_kong.doc
60%
View Online - kong.doc - คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บรรณาน - โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
ชาตรี เกิดธรรม. อยากทำวิจัยในชั้นเรียนแต่เขียนไม่เป็น. กรุงเทพมหานคร : ดิจิตอล เลิร์นนิ่ง, 2545. ชูชีพ อ่อนโคกสูง. เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร  ...
File link: http://www.stv.ac.th/pape...8%25A3%25E0%25B8%25A1.doc
60%
View Online - บรรณาน - โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
บรรณานุกรม.doc
การสร้างบทเรียนโปรแกรมสื่อประสมในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องฉาย ... ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโรคไม่ติดต่อ วิชาสุขศึกษา .... การวิจัย เบื้องต้น.
File link: http://www.kroobannok.com/news_file/p76819281536.doc
60%
View Online - บรรณานุกรม.doc
งานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน. เรื่อง ... บทคัดย่อ. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการ เรียนวิชาภาษาไทย ...... กิจกรรมฝึกสมาธิท้ายชั่วโมงในวิชาสุขศึกษา ( พ37 ) ชั้น ม. 1 / 4.
File link: http://www.ayutthaya2.com/office_d/b2013-0302101940.doc
60%
View Online - งานวิจัยในชั้นเรียน
บรรณานุกรม-48-51.doc - Thai Study
กรมวิชาการ. คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา. ... ผลการสอน ซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ .... เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน, 2547.
File link: http://www.thaistudy.info...%25E0%25B8%25A1-48-51.doc
60%
View Online - บรรณานุกรม-48-51.doc - Thai Study
คลิ๊กที่นี่
ในการเรียนวิชาวอลเลย์บอลซึ่งเป็นวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ... ผู้วิจัย เป็นครูผู้สอนในรายวิชาวอลเลย์บอล ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนวังข่อยพิทยา ...
File link: http://www.km.secondary42...8%25A2%25E0%25B8%2599.doc
60%
View Online - คลิ๊กที่นี่