Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ใบงาน เขียนเรื่องจากภาพ doc - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ใบงาน เขียนเรื่องจากภาพ

klrjm4515877782.doc - จุดเน้น
ตัวชี้วัดภาพความสำเร็จระดับโรงเรียนของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. ระยะที่ 1 เริ่มต้น ค้นวิเคราะห์ (ภาคเรียนที่ 2 .... ครูตรวจผลงานการเขียน เรื่องจากภาพ โดยทำเครื่องหมาย ...
File link: http://www.edsp2.org/downloads/klrjm4515877782.doc
80%
View Online - klrjm4515877782.doc - จุดเน้น
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึงการเขียนเรื่องที่เกิดจากจินตนาการ ... - เขต 2
การเขียนเรื่องจากภาพ เป็นการใช้ประสบการณ์ร่วมกับจินตนาการของนักเรียน โดยราย ละเอียดต่าง ๆ จากภาพเป็นพื้นฐานในการสร้างจินตนาการ เขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ...
File link: http://203.172.205.4/g-news/data/26-05-2556-13695587331.doc
80%
View Online - การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึงการเขียนเรื่องที่เกิดจากจินตนาการ ... - เขต 2
๔.๑ ใบงาน การเขียน “คำศัพท์จากพยัญชนะที่กำหนดให้” (ป.๒) - สพป.มส.2
อ่านคำศัพท์ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ำ จากใบความรู้. 3. ...... ๔.๕ ใบงาน การวาดภาพเรื่อง “ต้นไม้พูดได้” ตามจินตนาการ (ป.๒). ๔.๖ ใบงานเรื่อง ...
File link: http://www.mhs2.go.th/dow...7%25B9%25E4%25B7%25C2.doc
80%
View Online - ๔.๑ ใบงาน การเขียน “คำศัพท์จากพยัญชนะที่กำหนดให้” (ป.๒) - สพป.มส.2
ใบงานหน่วย โคลงโลกนิติ เขียนนิทานจากสุภาษิตคำโคลง
วิชาภาษาไทย 2 ท 031102 หน่วยพื้นฐานภาษา เรื่องการเขียนย่อความ .... ลงในใบงานนี้ นักเรียนสามารถลดหรือเพิ่มประเด็นในการเขียนนอกเหนือจากกรอบที่ให้มาได้ ... พระอภัยมณี ผลงานสุนทรภู่ กลอนสุนทรภู่ ฯลฯ และภาพสุนทรภู่ แล้วเขียนสรุปเนื้อหา ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ .
File link: http://www.st.ac.th/bhatips/tip47/worksheet_th2.doc
80%
View Online - ใบงานหน่วย โคลงโลกนิติ เขียนนิทานจากสุภาษิตคำโคลง
แผนการจัดการเรียนร - สพป.กาญจนบุรี เขต 1
1. นักเรียนวาดภาพพร้อมระบายสีจากเรื่อง “รู้คุณค่าของสิ่งที่ใช้ ”. 2. นักเรียนเขียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนจากเรื่อง “รู้คุณค่าของสิ่งที่ใช้ ”. ลงใบงานที่ 2. ขั้นสรุป.
File link: http://www.kan1.go.th/plath01.doc
80%
View Online - แผนการจัดการเรียนร - สพป.กาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Family. เวลา 9 ชั่วโมง ... นักเรียนรวบรวมคำ ศัพท์ที่ได้จากการทำกิจกรรมในใบงานและวาดภาพลงในสมุดคำศัพท์. 2. แหล่งเรียนรู้ / สื่อ.
File link: http://school.obec.go.th/nitest/plan/eng42.doc
80%
View Online - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
บทที่ 2 สมบัติการหักเหของแสง - ครู นลิน ลักษณ์ แก้ว เกิด
5. นักเรียนช่วยกันทำใบงานที่ 3. ใบงานที่ 3 เรื่องหลักการเขียนภาพของวัตถุที่เกิดจากการ หักเหของแสง. จุดประสงค์ เพื่อศึกษาหลักการเขียนภาพของวัตถุที่เกิดจากการหักเหของแสง.
File link: http://tc.mengrai.ac.th/witoon/physic/p5150/part2.doc
80%
View Online - บทที่ 2 สมบัติการหักเหของแสง - ครู นลิน ลักษณ์ แก้ว เกิด
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
แบบฝึกที่ 5 เขียนประโยคและเติมคำศัพท์ให้มีความหมายตรงกับภาพที่กำหนดให้ ... เรื่อง Family จัดกิจกรรมตามลำดับจากกิจกรรมแบบฝึกที่ 1-5 ฝึกเขียนคำศัพท์ตามรูปแบบ.
File link: http://202.143.157.36/vic...QIWmf121511SatJan2012.doc
80%
View Online - แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
การเขียน - ส พ ป.สงขลา เขต 1
นักเรียนรับใบความรู้เรื่อง ขั้นตอนการอ่านในใจและวิธีการเร่งอัตราเร็วในการอ่าน ทุกคนในกลุ่ม ร่วมกัน .... นักเรียนเล่าเรื่องจากภาพ และช่วยกันทบทวนเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง.
File link: http://www.ska1.obec.go.th/lesson/thaip5.doc
80%
View Online - การเขียน - ส พ ป.สงขลา เขต 1
ฝึกทักษะการคิดแบบ
๑) ใบความรู้ เรื่อง ความหมายและความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ครูจัดทำขึ้นจาก หนังสือเรียน). ๒) ใบงานที่ ๑ เรื่อง การออกแบบและเขียนแบบเป็นภาพร่าง ๓ มิติ ...
File link: http://www.sermwit.ac.th/cms/kbs/macplan/2/sb/13work/unit2.doc
80%
View Online - ฝึกทักษะการคิดแบบ