Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ใบงานภาษาไทยป2 doc - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ใบงานภาษาไทยป2

คลิกที่นี่เพื่อ Download
กศน.ตำบลไทยสามัคคี. ใบงานที่ 1. วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา … .... 2. He always gets up six o'clock. 3. We go to see the movie the evening. 4. My mother ...
File link: http://nkp.nfe.go.th/nfetumbon/UserFiles/File/en10.doc
80%
View Online - คลิกที่นี่เพื่อ Download
ศึกษาการอ่านเขียนภาษไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 - Acr
ชื่องานวิจัย ศึกษาการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ชั้น ป.4/2. ชื่อผู้วิจัย ... งานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัย นักเรียนในชั้นเรียน ป.4/2 เกี่ยวกับการเรียน การสอน ในเรื่องการอ่าน การ เขียนภาษาไทย โดยการวิจัยในครั้งนี้ ได้ทำแบบฝึกหัดที่ .... ตารางสรุปคะแนน ใบงานที่ 1 ( การอ่าน) ...
File link: http://www.acr.ac.th/acr/Wijaii/wijai1/3.doc
80%
View Online - ศึกษาการอ่านเขียนภาษไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 - Acr
เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ2 - วิทยาลัย การ อาชีพ ป่าซาง
ใบความรู้. รหัสวิชา 2000 - 1102 ชื่อวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2. หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย การ ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร. ชื่อเรื่อง ... ปรัก อ่านว่า ปฺรัก แปลว่า เงิน. อ่านว่า ปะ-หรัก แปลว่า หัก.
File link: http://www.pasangic.ac.th/site2/download/work2.doc
80%
View Online - เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ2 - วิทยาลัย การ อาชีพ ป่าซาง
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย / ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ - th
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ. 2. ตัวชี้วัด. ท 4.1 ป.5/4 ใช้ คำ ... ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่องคำราชาศัพท์; ใบงานที่ 1.1 เรื่องคำราชาศัพท์; โปรเจ๊คเตอร์ ...
File link: http://www.tta.in.th/uploadfile/2330/TH-5-110-1442-2330.doc
80%
View Online - ความเห็นของผู้บังคับบัญชา / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย / ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ - th
ภาษาไทย หน่วยที่ 5
2. สรุปเรื่อง หมายถึง สามารถบอกสาระหรือสิ่งที่ได้สังเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู .... ๓) ตรวจใบงานที่ ๓ เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิด“มองโฆษณาอย่างวรรณกรรม” ... จาก หนังสือภาษาไทยชุด วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หน้า ๑๕ – ๑๙ “เรียนรู้เรื่องโฆษณา” ...
File link: http://202.29.215.1/web57/nites57/unit5.doc
80%
View Online - ภาษาไทย หน่วยที่ 5
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.2
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชา ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา) ชุดที่ 1. ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2. มาตรฐาน / ตัวชี้วัด. มฐ. ท 5.1. 3. 2. มฐ. ท 4.1. 5. 4. 3. 2. . . .
File link: http://viravat191.files.w...e0b8a7e0b8b4e0b88a186.doc
80%
View Online - ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.2
ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - สพป.ชย.2
ครูแจกใบงาน ที่ 1 ให้นักเรียนเขียนชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนที่เรารู้จัก จะเป็น 1 หรือ มากกว่า 1 ประเทศ ..... อธิบายชื่อประเทศบรูไนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ที่ตั้ง เมืองหลวง ผู้ คน.
File link: http://www.chaiyaphum2.go...2520asean/pan%2520po2.doc
80%
View Online - ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - สพป.ชย.2
ใบงาน หน่วยที่ 4
ตัวชี้วัด ระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ (ศ 3.2 ป.3/2) .... 2. หาภาพการแสดงภาษาท่าและนาฏยศัพท์คนละ 1 ภาพ ติดลงในใบงาน ... 2. สรุปความสำคัญ ของรำวงมาตรฐานที่มีต่อวิถีชีวิตของคนไทยลงในใบงาน ตกแต่งให้สวยงาม. ตัวชี้วัด ...
File link: http://www.psmp.co.th/dow...%25E0%25B9%2588%25204.doc
80%
View Online - ใบงาน หน่วยที่ 4
เพื่อนรักเพื่อนเล่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ... ท 1.1 ป1/1-ป1/8 ท4.1 ป1/1 ป 1/2 .... 2. แบบทดสอบก่อนเรียน. 3. ใบงานชุดที่ ๑. 4. ซีดีภาพยนต์ เรื่องเกี่ยวกับช้าง.
File link: http://www.sornorkid.com/plan_p1_mhs2/thai/plan_thai5.doc
80%
View Online - เพื่อนรักเพื่อนเล่น