Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ระเบียบครุภัณฑ์ doc - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ระเบียบครุภัณฑ์

แบบฟอร์มขอส่งรายละเอียดครุภัณฑ์ - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ ศธ.0530.14/ วันที่. เรื่อง ส่งรายละเอียดครุภัณฑ์เพื่อดำเนินการสอบราคา ... จำนวน ....... แผ่น. โดยขอรับรองว่ารายละเอียดและเงื่อนไขที่ส่งมานี้ เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวแล้ว.
File link: http://mis.engineer.msu.ac.th/stock/form/1709201241252.doc
80%
View Online - แบบฟอร์มขอส่งรายละเอียดครุภัณฑ์ - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขั้นตอน การบริจาคให้ส่วนราชการ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด /หมดความจำเป็นในการใช้งาน. เรียน คณบดี ... เพื่อให้ การจำหน่ายพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ...
File link: http://puc.en.kku.ac.th/images/stories/borijak.doc
80%
View Online - ขั้นตอน การบริจาคให้ส่วนราชการ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แนวทางการวิเคราะห์ครุภัณฑ์ ภาคผนวก ค (ฉบับปรับปรุง)
2) ส่วนราชการลงทุนจัดหาครุภัณฑ์ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง. * มีความจำเป็นต้องมีครุภัณฑ์เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ...
File link: http://www.planning.kmutnb.ac.th/download/291055.doc
80%
View Online - แนวทางการวิเคราะห์ครุภัณฑ์ ภาคผนวก ค (ฉบับปรับปรุง)
หนังสือขออนุญาตจ้างซ่อมครุภัณฑ์
การจ้างซ่อมครุภัณฑ์ครั้งนี้ จ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พร้อมนี้ได้แนบ หลักฐานคือ… ... ดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เป็นเงิน…
File link: http://intra.up.ac.th/form/F-%25BE%25CA-001-3.doc
80%
View Online - หนังสือขออนุญาตจ้างซ่อมครุภัณฑ์
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบพัสดุประจำปี
3. ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นปัจจุบัน. 4. อื่นๆ (ระบุ) …………………………….. 4. หลักฐานการรับ-จ่าย ประกอบการบันทึกรายการในทะเบียนครุภัณฑ์. 1. ไม่มี. 2. มีแต่ไม่ ครบถ้วน.
File link: http://www2.rdi.ku.ac.th/...8%259B%25E0%25B8%25B5.doc
80%
View Online - ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ระเบียบเงินบำรุง ว.371 - กระทรวงสาธารณสุข
“ข้อ 11 อำนาจในการอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ. /3.. - 3 –. การก่อหนี้รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่เกินกว่า 1 ปี ...
File link: http://province.moph.go.t...5E0%25B8%25A7%2520371.doc
80%
View Online - ระเบียบเงินบำรุง ว.371 - กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการงบประมาณ - สพป.อย.1
3.2 งบประมาณ แผนงาน/โครงการ ที่มีการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี. 4. ถูกต้องตามระเบียบ.
File link: http://www.aya1.go.th/moniter/mo05.doc
80%
View Online - ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการงบประมาณ - สพป.อย.1
การควบคุมภายในด้านการบริหาร
การกำหนดราคากลางและ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์. 4. แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี. 5. กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง. 6. ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน.
File link: http://www.mfu.ac.th/division/intcontrol/files_dowload/store.doc
80%
View Online - การควบคุมภายในด้านการบริหาร
เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..)
ไม่เกิน 20,000 บาท. 3. รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน ... ต้องดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
File link: http://182.93.222.52/money/57000001/files/20120705140948s1wrd7j..doc
80%
View Online - เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..)
ไฟล์ที่แนบมาด้วย
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พัสดุครุภัณฑ์ได้รับการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ทันเวลาและถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ. ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุม ระยะ ...
File link: http://203.157.181.2/f_cu...%25E0%25B8%25B8%25203.doc
80%
View Online - ไฟล์ที่แนบมาด้วย