Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play บทอาขยาน ป 4 6 doc - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   บทอาขยาน ป 4 6

เรืŭ6;อง Ŧ6;อเŧ46;ญรŭ6;วมแŦ66;งŦ6;ันทักษะกū4;รอŭ64;น ตū4;มโครงกū4;รŪ66;งเŪ6;รū6;มนū66;ัยรักกū4;รอŭ64;น ปี ...
นักอŭ64;นŦ664;วรุŭ6;นเยū4;ว์(ũ46;ธีกร/ผู้ประกū44;) ประเũ6;ทเŨ4;ีŭ6;ยว ระŨ4;ับ ป.4-6 จำนวน 1 คน. 4. ... 1) เนื้อหū4; ทีŭ6;จะให้ผู้เŦ6;้ū4;แŦ66;งŦ6;ันทŭ6;องอū46;ยū4;นบทหลักและบทเลือกŦ6;องแตŭ6;ละŧ46;วงŧ4;ั้น ตū4;มหนังŪ6;ือ.
File link: http://www.skarea2.go.th/www/attachments/article/2256/reading.doc
80%
View Online - เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะการอ่าน ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี ...
Ū6;รุปผลกū4;รแŦ66;งŦ6;ันŪ46;ลปหัตŨ6;กรรมนักเรียน ปี 2554 กลุŭ6;มโรงเรียนเครือŦ664;ย ...
ญ.นฤมล รŭ6;มโũ4;รีย์. เหรียญทอง. ครูอัจฉรū4;วŨ4;ี บุญโต. กū6;จกรรม ทŭ6;องบทอū46;ยū4;นทำนองเŪ6;นū4;ะ ระŨ4;ับŧ4;ั้น ป.4- 6 ประเũ6;ท เŨ4;ีŭ6;ยว. วัŨ4;นū4;งแก้ว. Ũ4;.ญ.ณัฐกū4;ญจน์ แก้วกū4;ญจนũ4;งŪ4;์. เหรียญทอง.
File link: http://www.watnangkaewsch...185_1_20121213-223221.doc
80%
View Online - สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554 กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ...
รū4;ยกū4;รแŦ66;งŦ6;ันโรงเรียนบ้ū4;นหนองบัว วū6;ทยū4446;ตร์ 1. กū4;รแŦ66;งŦ6;ันอัจฉรū6;ยũ644; ...
กū4;รแŦ66;งŦ6;ันอัจฉรū6;ยũ644;ทū4;งวū6;ทยū4446;ตร์ ป.4-6 ... 4. กū4;รแŦ66;งŦ6;ันเครืŭ6;องรŭ6;อน ประเũ6;ทรŭ6;อนนū4;น ( ป.4-6). 5. กū4;รแŦ66;งŦ6;ันเครืŭ6;องรŭ6;อน ประเũ6;ทรŭ6;อนไกล ... ทŭ6;องบทอū46;ยū4;นทำนองเŪ6;นอ (ป.1-3).
File link: http://eoffice.trang2.go....103765255500080_21825.doc
80%
View Online - รายการแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองบัว วิทยาศาสตร์ 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพ ...
มū4;ตรฐū4;น ท 4.1 เŦ6;้ū4;ใจธรรมŧ44;ตū66;องũ64;ษū4;และหลักũ64;ษū4;ไทย กū4;ร ...
ท 1.1 ป.6/1 อŭ64;นออกเŪ6;ียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองไŨ4;้Ũ6;ูกต้อง. ท 1.1 ป.6/2 ... รูปแบบ Ŧ6;้อŪ6;อบ. - ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบทีŭ66;ูกทีŭ66;ุŨ4;จū4;กบทควū4;ม บทร้อยกรอง .... ท 5.1 ป. 6/4 ทŭ6;องจำบทอū46;ยū4;นตū4;มทีŭ6;กำหนŨ4; และบทร้อยกรองทีŭ6;มีคุณคŭ64;ตū4;ม. ควū4;มŪ6;นใจ. รูปแบบ ...
File link: http://www.ayutthaya2.com/office_d/b2013-0125090602_2.doc
80%
View Online - มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ ...
Ũ44;วน์โหลŨ4;ไฟล์ - โรงเรียน บ้ū4;น Ũ4;ง ยū4;ง
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. นū4;ยปū6;ตū64;ัฒน์ ยū66;งũ6;ัŪ66;รū4;นันท์. นū4;ยนū6;คม บุญŪ6;ุŦ6;. นū4;ยนū6;ยม ... เหรียญทองทŭ6;องอū46;ยū4;น ระŨ4;ับŧ4;ั้น ป. 1 - 3 ... เหรียญเงū6;นแตŭ6;งบทร้อยกรอง ระŨ4;ับ ม.1 - 3.
File link: http://www.dongyangschool...211_1_20121014-124113.doc
80%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ - โรงเรียน บ้าน ดง ยาง
หนŭ6;วยกū4;รเรียนรู้
แนวทū4;งกū4;รตรวจให้คะแนนผลงū4;นรū4;ยบุคคล ทŭ6;องจำบทอū46;ยū4;นปละทŭ64;ประกอบ. ประเŨ4;็น กū4;รประเมū6;น. ระŨ4;ับคุณũ644;. 4. 3. 2. 1. ทŭ6;องจำบทอū46;ยū4;น. ทŭ6;องจำบทอū46;ยū4;นไŨ4;้Ũ6;ูกต้อง ... 6 - 8 Ũ4;ีมū4;ก. 3 - 5 Ũ4;ี. 0 - 2 ũ4;อใŧ4;้. บทอū46;ยū4;น “เรืŭ6;อง รักษū4;ปŭ64;”. นกเอยนกน้อยน้อย ...
File link: http://www.hosting.cmru.a...log/file/280112101911.doc
80%
View Online - หน่วยการเรียนรู้
แผนปฏū6;บัตū6;กū4;ร
เŨ4;็กหญū6;งกุลนันท์ มะปรū4;งอŭ6;อน รū4;งวัลเหรียญทองกū6;จกรรมทŭ6;องบทอū46;ยū4;น ŧ4;ั้น ป.4-6. Ū6;ำนักงū4;นเŦ6;ตũ4;ื้นทีŭ6;กū4;รŪ4;ึกษū4;ประŨ6;มŪ4;ึกษū46;มุทรปรū4;กū4;ร เŦ6;ต 2. 6. 2554. เŨ4;็กหญū6;งณัฐรū644; จū6;ต รū6;ต ...
File link: http://202.143.169.211/schoolweb/11101167/files/kbkeaw'plan%252055.doc
80%
View Online - แผนปฏิบัติการ