Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play บทอาขยาน ป 1 6 doc - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   บทอาขยาน ป 1 6

Ū6;รุũ1;ผŪ1;การแŦ6616;ันศū611;หัตŨ6;กรรมนักเรียน ũ1;ี 2554 กŪ1;ุŭ6;มโรŧ1;เรียนเครือŦ66;าย ...
กū6;จกรรม การเŦ6;ียนเรียŧ1;ความแŪ1;ะคัดŪ1;ายมือ ระดับชั้น ũ1;.1–3 ũ1;ระเũ6;ท เดีŭ6;ยว. วัดนาŧ1;แก้ว. ด.ญ. ... กū6;จกรรม ทŭ6;อŧ1;บทอาŦ6;ยานทำนอŧ1;เŪ6;นาะ ระดับชั้น ũ1;.4- 6 ũ1;ระเũ6;ท เดีŭ6;ยว. วัดนาŧ1;แก้ว. ด.ญ.
File link: http://www.watnangkaewsch...185_1_20121213-223221.doc
80%
View Online - สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554 กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ...
ũ1;ฏū6;ทū6;นŪ661;เŪ6;รū6;มการอŭ6;าน (การทŭ6;อŧ1;บทอาŦ6;ยาน ũ6;าษาไทย ... - หน้าหŪ1;ัก
15 พ.ย. 2012 ... วัน เดือน ũ1;ี. บทอาŦ6;ยานทีŭ6;ทŭ6;อŧ1; .... ũ1;.4-ũ1;.6 - Ŧ6;ุนช้าŧ16;ุนแผน ตอนกำเนū6;ดพŪ1;ายŧ1;าม (บทหŪ1;ัก) ... ม.1-ม.3 - บทเŪ66;า Ū6;ามัคคีเŪ6;วก ตอนวū6;ศวกรรมมา (บทหŪ1;ัก).
File link: http://eoffice.korat3.go.th/uploads/ict07/2012-11-15_150917_b_1.doc
80%
View Online - ปฏิทินส่งเสริมการอ่าน (การท่องบทอาขยาน ภาษาไทย ... - หน้าหลัก
รายชืŭ6;อนักเรียนแŪ1;ะกรรมการตัดŪ66;นการแŦ6616;ัน มหกรรมการแŦ6616;ันทักษะทาŧ1; ...
10 ต.ค. 2011 ... นาŧ1;พรอุทū6;ศ พŪ1;ทอŧ1;. Ū1;ำดับทีŭ6; 3 กū6;จกรรมทŭ6;อŧ1;บทอาŦ6;ยานระดับชั้น ũ1;.1-3 ... Ū1;ำดับทีŭ6; 4 กū6;จกรรมอŭ6;านออกเŪ6;ียŧ1;แŪ1;ะจับŭ1;จความŪ6;ำคัญระดับชั้น ũ1;.4-6. เด็กหญū6166;รū6;กร จū6;ต ...
File link: http://anuban.ac.th/doc/031054.doc
80%
View Online - รายชื่อนักเรียนและกรรมการตัดสินการแข่งขัน มหกรรมการแข่งขันทักษะทาง ...
ดาวน์โหŪ1;ดไฟŪ1;์ - โรŧ1;เรียน บ้าน ดŧ1; ยาŧ1;
ตำแหนŭ61;. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. นายũ16;ตū6;พัฒน์ ยū6616;ัŪ66;รานันท์. นาย นū6;คม บุญŪ6;ุŦ6;. นายนū6;ยม Ū6;ุทธū6;วŧ1;ศ์ ... เหรียญทอŧ1;ทŭ6;อŧ1;อาŦ6;ยาน ระดับชั้น ũ1;. 1 - 3.  เหรียญทอŧ1; ทŭ6;อŧ1;อาŦ6;ยาน ระดับชั้น ม. 1 - 3 ... ระดับ ม.1 - 3.  เหรียญเŧ16;นแตŭ61;บทร้อยกรอŧ1; ระดับ ม.1 - 3.
File link: http://www.dongyangschool...211_1_20121014-124113.doc
80%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ - โรงเรียน บ้าน ดง ยาง
Ū6661;ทีŭ6661;มาด้วย 1. รายŪ1;ะเอียดแŪ1;ะเกณŨ1;์การแŦ6616;ันทักษะการ ... - Ū6;ระแก้ว เŦ6;ต 2
... 4 กū6;จกรรม ดัŧ1;นี้. 1. ทŭ6;อŧ1;บทอาŦ6;ยาน ũ1;.1-3 ũ1;ระเũ6;ททีม ทีมŪ1;ะ 5-7 คน. 2. ... ũ1;.1-3 จำนวน 1 คน. 3. นักอŭ6;านŦ66;าวรุŭ6;นเยาว์(พū6;ธีกร/ผŬ1;้ũ1;ระกาศ) ũ1;ระเũ6;ทเดีŭ6;ยว ระดับ ũ1;.4-6 จำนวน 1 คน. 4.
File link: http://www.skarea2.go.th/www/attachments/article/2256/reading.doc
80%
View Online - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะการ ... - สระแก้ว เขต 2
รายการแŦ6616;ันโรŧ1;เรียนบ้านหนอŧ1;บัว วū6;ทยาศาŪ6;ตร์ 1. การแŦ6616;ันอัจฉรū6;ยũ6;าพ ...
1. การอŭ6;าน (ũ1;.1-3). 2. เรียŧ1;ความแŪ1;ะคัดŪ1;ายมือ (ũ1;.1-3). 3. ทŭ6;อŧ1;บทอาŦ6;ยานทำนอŧ1;เŪ6;นอ (ũ1; .1-3). 4. การอŭ6;าน (4-6). 5. เรียŧ1;ความแŪ1;ะคัดŪ1;ายมือ (ũ1;.4-6). 6. แตŭ61;บทร้อยกรอŧ1; (ũ1;.4-6).
File link: http://eoffice.trang2.go....103765255500080_21825.doc
80%
View Online - รายการแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองบัว วิทยาศาสตร์ 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพ ...
มาตรฐาน ท 4.1 เŦ6;้าŭ1;จธรรมชาตū66;อŧ16;าษาแŪ1;ะหŪ1;ักũ6;าษาไทย การ ...
1.1 ũ1;.6/1 อŭ6;านออกเŪ6;ียŧ1;บทร้อยแก้วแŪ1;ะบทร้อยกรอŧ1;ได้Ũ61;กต้อŧ1;. ท 1.1 ũ1;.6/2 อธū6;บายความ หมายŦ6;อŧ1;คำ ũ1;ระโยคแŪ1;ะŦ6;้อความทีŭ6;เũ1;็นโวหาร. ท 1.1 ũ1;.6/3 อŭ6;านเรืŭ6;อŧ16;ั้นๆ .... ũ1;ระยุกต์ŭ1;ช้ŭ1;น ชีวū6;ตจรū61;. ท 5.1 ũ1;.6/4 ทŭ6;อŧ1;จำบทอาŦ6;ยานตามทีŭ6;กำหนด แŪ1;ะบทร้อยกรอŧ1;ทีŭ6;มีคุณคŭ6;าตาม.
File link: http://www.ayutthaya2.com/office_d/b2013-0125090602_2.doc
80%
View Online - มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ ...
หนŭ6;วยการเรียนรŬ1;้
แนวทาŧ1;การตรวจŭ1;ห้คะแนนผŪ11;านรายบุคคŪ1; ทŭ6;อŧ1;จำบทอาŦ6;ยานũ11;ะทŭ6;าũ1;ระกอบ. ũ1;ระเด็น การũ1;ระเมū6;น. ระดับคุณũ6;าพ. 4. 3. 2. 1. ทŭ6;อŧ1;จำบทอาŦ6;ยาน. ทŭ6;อŧ1;จำบทอาŦ6;ยานได้Ũ61;กต้อŧ1; ... 6 - 8 ดีมาก. 3 - 5 ดี. 0 - 2 พอŭ1;ช้. บทอาŦ6;ยาน “เรืŭ6;อŧ1; รักษาũ16;า”. นกเอยนกน้อยน้อย ...
File link: http://www.hosting.cmru.a...log/file/280112101911.doc
80%
View Online - หน่วยการเรียนรู้
บททีŭ6; 1 - primary data
บททีŭ6; 1. Ŧ6;้อมŬ11;พื้นฐาน. 1. Ŧ6;้อมŬ11;ทัŭ6;วไũ1;. 1.1 ชืŭ6;อŪ66;านศึกษา โรŧ1;เรียนวัดบ้านเบาน้อย ตั้ŧ1;อยŬ16; เŪ16;ทีŭ6; .... อ.1. 1. 6. 9. 15. 15. อ.2. 1. 10. 11. 21. 21. รวม. 2. 16. 20. 36. ũ1;.1. 1. 6. 13. 19 ...... นักเรียนได้รับราŧ1;วัŪ1;เหรียญทอŧ11;นการแŦ6616;ันทŭ6;อŧ1;บทอาŦ6;ยานทำนอŧ1;เŪ6;นาะระดับ ũ1;.4 -6 ...
File link: http://www.primarydatabr4.com/login/thumfilenab/backbao.doc
80%
View Online - บทที่ 1 - primary data